Hysbysiad cydymffurfio yw enw’r ddogfen gyfreithiol sy’n nodi: 

  • Pa safonau (dyletswyddau) y mae’n rhaid i sefydliad gydymffurfio â nhw;  
  • Erbyn pryd, sef ‘y diwrnod gosod’. 

Y Comisiynydd sy’n rhoi hysbysiad cydymffurfio i sefydliadau. Mae sefydliadau yn cael cyfnod o chwe mis o leiaf o’r diwrnod y maent yn derbyn yr hysbysiad cydymffurfio cyn i’r dyletswyddau ddod yn weithredol.  

 

Coleg Catholig Dewi Sant

Gweinidogion Cymru

Awdurdod Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog
Cyngor Sir Ddinbych
Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy
Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf
Cyngor Bwrdeistref Sirol Merthyr Tudful
Awdurdod Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro
Cyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent
Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot
Cyngor Sir y Fflint
Cyngor Sir Powys
Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
Cyngor Sir Ceredigion
Cyngor Sir Fynwy
Cyngor Dinas Caerdydd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen
Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam
Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
Cyngor Gwynedd
Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili
Cyngor Dinas Casnewydd
Cyngor Dinas a Sir Abertawe
Cyngor Bro Morgannwg
Cyngor Sir Penfro
Cyngor Sir Ynys Mon
Cyngor Sir Gâr
Y Comisiwn Etholiadol
Asiantaeth Sicrwydd Ansawdd Addysg Uwch
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru
Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru
S4C
Comisiynydd Plant Cymru
Amgueddfa Genedlaethol Cymru
Canolfan Mileniwm Cymru
Corff Adnoddau Naturiol Cymru
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru
Gardd Fotaneg Genedlaethol Cymru
Llyfrgell Genedlaethol Cymru
Swyddfa'r Comisiynydd Gwybodaeth
Sefydliad Dysgu a Gwaith
Theatr Genedlaethol Cymru
Opera Cenedlaethol Cymru Cyfyngedig
Y Gronfa Loteri Fawr
Cyngor Llyfrau Cymru
Uned Ddata Llywodraeth Leol - Cymru
Swyddfa Archwilio Cymru
Archwilydd Cyffredinol Cymru
Cwmni Benthyciadau Myfyrwyr Cyfyngedig
BBC
Cyngor Celfyddydau Cymru
Y Swyddfa Gyfathrebiadau
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol i Gymru
The National Theatre of Wales
Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
Colegau Cymru Cyfyngedig
Cyngor Chwaraeon Cymru
Prif Arolygydd Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Cyngor y Gweithlu Addysg
Tribiwnlys Adolygiad Iechyd Meddwl Cymru
Tribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru
Tribiwnlys Eiddo Preswyl Cymru
Tribiwnlys Prisio Cymru
Tribiwnlys Tir Amaethyddol Cymru
Awdurdod Heddlu Trafnidiaeth Prydain
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru
Awdurdod Tân ac Achub De Cymru
Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
Swyddfa Annibynnol Ymddygiad yr Heddlu
Comisiynydd Heddlu a Throseddu De Cymru
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed-Powys
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent
Prif Gwnstabl Heddlu De Cymru
Prif Gwnstabl Heddlu Dyfed-Powys
Prif Gwnstabl Heddlu Gogledd Cymru
Prif Gwnstabl Heddlu Gwent
Prif Gwnstabl yr Heddlu Trafnidiaeth Prydeinig
Prifysgol Bangor
Prifysgol Aberystwyth
Prifysgol Cymru Drindod Dewi Sant
Coleg Ceredigion
Prifysgol Metropolitan Caerdydd
Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru
Grŵp Llandrillo Menai
Coleg Cambria
Grŵp NPTC
Coleg Gwent
Coleg Penybont
Coleg Gŵyr Abertawe
Coleg Caerdydd a'r Fro
Addysg Oedolion Cymru
Career Choices Dewis Gyrfa Cyfyngedig
Coleg Sir Gâr
Prifysgol Abertawe
Prifysgol Glyndŵr
Y Brifysgol Agored
Coleg Sir Benfro
Prifysgol Caerdydd
Coleg Merthyr Tudful Cyfyngedig
Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru Cyfyngedig
Prifysgol De Cymru
Coleg y Cymoedd
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro
Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe
 
 
 
 
Bwrdd Iechyd Addysgu Powys
Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda
Ymddiriedolaeth GIG Iechyd Cyhoeddus Cymru
Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan
Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf
 
 
Ymddiriedolaeth GIG Prifysgol Felindre
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
 
Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru
 
Gofal Cymdeithasol Cymru
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru