Swyddi

Teitl swydd: Swyddog Polisi

Math o gontract: Parhaol

Oriau Gwaith: 37 awr yr wythnos

Cyflog: HEO, £32,460 - £39,690

Lleoliad: Hyblyg – gweithredir trefniant gweithio hybrid. Yn ogystal â’r dewis i weithio o gartref, lleolir hybiau gwaith yng Nghaerdydd, Caernarfon, Caerfyrddin, a Rhuthun.

Dyddiad cau: 12:00 awr, 3 Ebrill 2023

Dyddiad cyfweld rhithiol: 17 Ebrill 2023       

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.        Gallwch ddod o hyd i wybodaeth ar sut i wneud cais isod.        

  

Llun o swyddog yn gweithio ar gliniadur

Sut i ymgeisio?

Rydym yn derbyn ceisiadau am swyddi drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig. Mae’n bwysig bod gan yr unigolion sy'n gweithio i ni lefel uchel o Gymraeg. 

Mae gofyn i bob ymgeisydd lenwi'r ffurflen gais, a'r ffurflen monitro cydraddoldeb os yw hynny'n bosib. 

Dylech anfon eich ffurflen gais wedi’i chwblhau at  swyddi@cyg-wlc.cymru erbyn y dyddiad a nodwyd ar y disgrifiad swydd. 

Os oes gennych gwestiwn neu ymholiad ynglŷn â gweithio i Gomisiynydd y Gymraeg, cysylltwch â ni.

Llun o staff yn gweithio

Pam ddylech weithio yma?

Ein hamcan yw bod yn weithle cyfeillgar a chynhwysol, ac mae meithrin ymdeimlad agos o gymuned yn flaenoriaeth i ni. Credwn mewn creu amgylchedd gwaith sy’n galluogi aelodau staff ar draws y sefydliad i ddatblygu eu sgiliau, ac i gyrraedd eu llawn botensial.

Block background image

Ffurflen gais

Gwneud cais yma
Block background image

Ffurflen monitro cydraddoldeb

Cwblhewch yma