Ein barn polisi

Poster 1 miliwn o siaradwyr Cymraeg gyda phlentyn yn eistedd ar ffrâm ddringo

Mae’r Tîm Polisi yn ceisio dylanwadu ar Lywodraeth Cymru a chyrff eraill i sicrhau bod eu polisïau yn arwain at gynyddu’r nifer o bobl sy’n siarad Cymraeg ac yn cael y cyfle i wneud hynny o ddydd i ddydd. Drwy wneud hynny rydym yn cyfrannu at wireddu gweledigaeth strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.

Mae meysydd fel addysg, datblygu economaidd, tai a chynllunio, iechyd a gofal yn hollbwysig i ddyfodol y Gymraeg a lles ei siaradwyr.  Rydym yn cymryd camau rhagweithiol yn y meysydd polisi hynny drwy weithio gyda phartneriaid ac arbenigwyr polisi, llunio argymhellion, a rhannu barn a thystiolaeth gyda llunwyr polisi. Byddwn hefyd yn ymateb i ymgynghoriadau gan Lywodraeth Cymru, pwyllgorau Senedd Cymru a chyrff eraill.  

Senedd

Er mwyn dylanwadu’n effeithiol, rydym yn cymryd camau rhagweithiol yn y meysydd polisi sy’n strategol bwysig i’r Gymraeg. Gwnawn hyn drwy weithio gyda phartneriaid ac arbenigwyr polisi, rhoi argymhellion, a rhannu barn a thystiolaeth gyda llunwyr polisi. Rydym hefyd yn ymateb i ymgynghoriadau gan Lywodraeth Cymru, Pwyllgorau’r Senedd a sefydliadau eraill.

Mae ein hadnoddau yn golygu ein bod yn ymateb yn bennaf i ymgynghoriadau ar sail genedlaethol, rhanbarthol a sirol. Nid yw peidio ag ymateb i ymgynghoriad felly o reidrwydd yn golygu ein bod yn cytuno neu'n anghytuno â chynnwys ymgynghoriad.

Yn yr adran hon gallwch ddarllen am ein gwaith yn ceisio dylanwadu ar bolisi mewn meysydd strategol.