Mae’r Tîm Polisi yn ceisio dylanwadu ar Lywodraeth Cymru a chyrff eraill i sicrhau bod eu polisïau yn arwain at gynyddu’r nifer o bobl sy’n siarad Cymraeg ac yn cael y cyfle i wneud hynny o ddydd i ddydd. Drwy wneud hynny rydym yn cyfrannu at wireddu gweledigaeth strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru.

Mae meysydd fel addysg, datblygu economaidd, tai a chynllunio, iechyd a gofal yn hollbwysig i ddyfodol y Gymraeg a lles ei siaradwyr.  Rydym yn cymryd camau rhagweithiol yn y meysydd polisi hynny drwy weithio gyda phartneriaid ac arbenigwyr polisi, llunio argymhellion, a rhannu barn a thystiolaeth gyda llunwyr polisi. Byddwn hefyd yn ymateb i ymgynghoriadau gan Lywodraeth Cymru, pwyllgorau Senedd Cymru a chyrff eraill.