Datganiad Hygyrchedd Comisiynydd y Gymraeg

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi ymrwymo i wneud ei wefannau yn hygyrch yn unol â Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau ac Apiau ar gyfer Dyfeisiau Symudol) (Rhif 2).

Mae'r datganiad hygyrchedd hwn yn berthnasol i wefannau Comisiynydd y Gymraeg  a’r Welsh Language Commissioner. Mae'r ddwy wefan yn cael eu rhedeg gan Gomisiynydd y Gymraeg (Y Comisiynydd).

Mae’r Comisiynydd eisiau i bawb allu cael mynediad i’r gwefannau. Er enghraifft, mae hynny’n golygu y dylech chi allu:

 • newid lliwiau, lefelau cyferbyniad, a ffontiau
 • chwyddo'r testun dros 150% heb i'r testun ddiflannu oddi ar y sgrin
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio bysellfwrdd yn unig
 • symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio meddalwedd adnabod llais
 • gwrando ar y rhan fwyaf o'r wefan gan ddefnyddio darllenydd sgrin

Rydym hefyd wedi gwneud testun y wefan mor syml â phosibl i'w ddeall.

Statws cydymffurfio 

Mae'r gwefannau hyn yn cydymffurfio'n rhannol â safon AA Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We fersiwn 2.2, yn sgil y diffyg cydymffurfiaeth sydd wedi’u rhestru isod.

Cynnwys nad yw'n hygyrch 

Nid yw'r cynnwys a restrir isod yn hygyrch am y rhesymau canlynol:

 • diffyg cydymffurfiaeth â'r rheoliadau hygyrchedd
 • baich anghymesur

Diffyg cydymffurfiaeth â rheoliadau hygyrchedd

Mae'r Comisiynydd yn gwybod nad yw rhannau canlynol y gwefannau’n gwbl hygyrch:

Rydym yn gwybod am y meysydd hyn lle nad yw'r gwefannau'n bodloni safonau hygyrchedd ac mae gennym gynllun i fynd i'r afael â phob un ohonynt:

 • Mae’r Comisiynydd yn gwirio’n rheolaidd am unrhyw ddolenni ar y tudalennau gwe sydd wedi torri’n ddiweddar ac yn eu trwsio cyn gynted ag y cânt eu nodi.
 • Ni fydd dolenni sydd wedi torri mewn dogfennau a gyhoeddwyd cyn Medi 2018 yn cael eu trwsio oni bai eu bod yn hanfodol er mwyn i ddefnyddwyr gael mynediad at wasanaeth.
 • Pan fydd cynnwys newydd yn cael ei gyhoeddi, bydd y Comisiynydd yn sicrhau bod y dolenni’n bodloni safonau hygyrchedd. Mae'r Comisiynydd wedi blaenoriaethu adolygu a datrys materion hygyrchedd ar y tudalennau sydd â'r nifer uchaf o ddefnyddwyr ar gyfer y gwasanaethau mwyaf hanfodol.

Dogfennau hŷn

Nid yw'r Comisiynydd yn bwriadu datrys y canlynol, gan eu bod wedi'u heithrio o'r rheoliadau:

Nid yw'r rhan fwyaf o’r PDFs, ffeiliau Excel a dogfennau Word hŷn yn bodloni safonau hygyrchedd. Er enghraifft, efallai nad ydynt wedi'u strwythuro mewn modd sy’n hygyrch i ddarllenydd sgrin. Nid yw'r rheoliadau hygyrchedd yn ei gwneud yn ofynnol i ni drwsio PDFs na dogfennau eraill a gyhoeddwyd cyn 23 Medi 2018 oni bai eu bod yn hanfodol er mwyn darparu’r gwasanaeth.

Felly, nid yw'r Comisiynydd yn bwriadu datrys y wybodaeth ganlynol os cafodd ei chyhoeddi cyn 23 Medi 2018:

 • Priodoleddau testun alt sydd ar goll
 • Tablau nad ydynt yn ddogfennau hygyrch, megis PDFs, ffeiliau Excel a Word nad ydynt yn bodloni safonau hygyrchedd.

Baich anghymesur

Mae gwefannau'r Comisiynydd yn cynnwys cannoedd o dudalennau a dogfennau hanesyddol. Efallai bod rhai ohonynt wedi'u heithrio o'r rheoliadau fel yr eglurir uchod. Byddai'n cymryd cryn dipyn o amser ac arian i adolygu a mynd i'r afael â’r rhain yn llawn, felly mae'r Comisiynydd wedi asesu y byddai hyn yn faich anghymesur ar hyn o bryd.

Asesiad Comisiynydd y Gymraeg o faich anghymesur 

Beth rydym yn ei wneud i wella hygyrchedd 

Mae'r Comisiynydd wrthi’n ceisio gwella hygyrchedd y gwefannau.

Dyma rai o'r meysydd rydym yn canolbwyntio arnynt er mwyn gwneud y gwefannau'n fwy hygyrch:

 • Adolygu cyferbyniad lliw'r testun i wneud yn siŵr bod mwy o gyferbyniad.
 • Adolygu'r prif dudalennau gwe i sicrhau eu bod yn cynnwys priodoleddau testun alt.
 • Adolygu testun dolenni i sicrhau bod eu pwrpas yn glir 4.5:1 ar gyfer testun arferol a 3:1 ar gyfer testun mawr.
 • Adolygu hierarchaeth y penawdau i sicrhau bod penawdau'n cael eu defnyddio'n briodol ac yn eu trefn.
 • Adolygu'r ffurflenni i sicrhau bod perthynas rhwng y mewnbwn a’r label a’i fod yn briodol.
 • Adolygu ein cod i sicrhau ein bod yn defnyddio'r safonau diweddaraf o ran technoleg y we.

Bydd y rhestr o bethau sydd wedi’u gwneud er mwyn gwneud y gwefannau’n fwy hygyrch yn cael ei diweddaru wrth i’r gwaith gael ei gwblhau.​ Ar hyn o bryd rydym yn gweithio i ddileu'r problemau hyn gyda'r bwriad o'u datrys erbyn diwedd Medi 2024.

Paratoi'r datganiad hygyrchedd hwn

Paratowyd y datganiad hwn ym mis Gorffennaf 2021. Fe'i hadolygwyd ddiwethaf ym mis Ionawr 2024.

Cafodd y wefan hon ei phrofi ddiwethaf ar 13 Hydref 2023. Cynhaliwyd y prawf gan Wasanaeth Digidol y Llywodraeth, er nad oedd yn adolygiad llawn am mai rhai tudalennau yn unig a brofwyd. Cafodd y materion a godwyd eu datrys erbyn Ionawr  2024. Gallwch ddarllen adroddiad llawn y prawf hygyrchedd. Profwyd y tudalennau a welwyd fwyaf gan ddefnyddio offer profi awtomataidd gan dîm ein gwefan. Cynhaliwyd awdit llawn pellach o’r wefan i safon WCAG 2.2 AA yn Ionawr 2024.

Manylion cyswllt ac adborth

Os ydych chi angen gwybodaeth am y gwefannau hyn mewn fformat gwahanol, fel PDF hygyrch, print bras, fersiwn hawdd ei ddarllen, recordiad sain neu braille cysylltwch â ni:

Bydd y Comisiynydd yn ystyried eich cais ac yn cysylltu â chi o fewn pum diwrnod gwaith.

Rhoi gwybod am broblemau hygyrchedd gyda gwefannau'r Comisiynydd 

Mae'r Comisiynydd yn ceisio gwella hygyrchedd y gwefannau. Os ydych yn dod ar draws problemau nad ydynt wedi'u rhestru ar y dudalen neu os nad ydych yn credu bod rhywbeth yn bodloni gofynion hygyrchedd, anfonwch e-bost at y Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau Corfforaethol ar post@cyg-wlc.cymru.  

Gweithdrefn orfodi

Mae'r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol yn gyfrifol am orfodi Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Rhaglenni ar gyfer Ffonau Symudol) (Rhif 2) 2018 (y ‘rheoliadau hygyrchedd’).

Os nad ydych yn hapus â’r ffordd rydym yn ymateb i'ch cwyn, cysylltwch â'r Gwasanaeth Cynghori a Chefnogi Cydraddoldeb (EASS).