Ymchwil

Gliniadur

Pwysigrwydd ymchwil

Rydym yn ymgymryd â gwaith ymchwil i sawl agwedd wahanol ar y Gymraeg er mwyn: 

  • cefnogi ein gwaith dylanwadu ar bolisi;
  • llunio nodiadau polisi ac ymateb i ymgynghoriadau mewn modd ystyrlon; 
  • llunio adroddiadau sicrwydd sy’n dangos sut mae sefydliadau’n perfformio a beth yw profiad defnyddwyr o wasanaethau Cymraeg;
  • cynhyrchu adnoddau i gynorthwyo ac annog sefydliadau, elusennau a busnesau o bob math i ddefnyddio’r Gymraeg;
  • llunio adroddiad statudol bob 5 mlynedd am sefyllfa’r iaith Gymraeg.

Mae’r Comisiynydd a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i rannu gwybodaeth ac adnabod cyfleoedd i gydweithio ar ystadegau ac ymchwil yn ymwneud â’r Gymraeg, lle bo hynny’n briodol. Gweld ein fframwaith. 

Tri o bobl yn sgwrsio a chwerthin

Ystadegau am niferoedd siaradwyr a defnydd o’r Gymraeg  

Y cyfrifiad yw’r brif ffynhonnell awdurdodol ar gyfer gwybodaeth am y niferoedd o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.  

Gallwch ddod o hyd i ystadegau am ddefnydd o’r Gymraeg yng nghanlyniadau’r Arolwg Defnydd Iaith a gynhaliwyd ar y cyd rhyngom ni a Llywodraeth Cymru ac a gyhoeddwyd yn 2015. Bu’n rhaid dod ag Arolwg Defnydd Iaith 2019–20 i ben yn gynnar oherwydd COVID-19 ac felly nid yw’r data a gasglwyd yn gyflawn ac ni ellir ei gymharu â chanlyniadau’r arolwg blaenorol.    

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cywain gwybodaeth ystadegol am y Gymraeg a dadansoddiadau defnyddiol ar sail arolygon cenedlaethol blynyddol ar wefan StatsCymru. Mae yno hefyd adran sy’n dwyn ynghyd ffynonellau data eraill am y Gymraeg a dolenni at wefannau allanol defnyddiol fel InfoBaseCymru sy’n cael ei gynnal gan Data Cymru.  

 

Dynes yn darllen llyfr

Sut gall academyddion gyfrannu at waith y Comisiynydd?  

 Mae ein diddordebau ymchwil am y Gymraeg yn helaeth ac mae ymgysylltu academaidd a chyfnewid gwybodaeth yn gallu bod o fudd i ymchwilwyr academaidd ac i’r Comisiynydd fel ei gilydd.  

Os hoffech chi ragor o wybodaeth am ein blaenoriaethau polisi ac ymchwil neu os oes gennych chi waith ymchwil yr hoffech ei rannu â ni, yna cysylltwch â ni