Os ydych chi’n dymuno cyfathrebu yn Gymraeg gydag unigolyn arall, dylech fod yn gallu gwneud hynny heb ymyrraeth.

Mae rhywun yn ymyrryd â’ch rhyddid os ydyn nhw'n: 

  • Dweud wrthych am beidio â defnyddio’r Gymraeg;
  • Dweud y byddwch yn dioddef mewn rhyw ffordd oherwydd eich bod yn defnyddio’r Gymraeg. 
Cwsmer yn y banc

Gallwch gyflwyno cais i'r Comisiynydd i ymchwilio a yw unigolyn neu sefydliad wedi ymyrryd â’ch rhyddid i gyfathrebu gydag unigolyn arall yn Gymraeg.

Mae’r Comisiynydd yn gallu ystyried ymchwilio i unrhyw sefydliad. Mae hyn yn cynnwys busnesau ac elusennau yn ogystal â sefydliadau cyhoeddus.

Mam gyda'i phlant bach mewn caffi

Pa wybodaeth ddylwn i ei roi wrth gysylltu?

  • Disgrifiwch yr achos;
  • Nodwch pwy oedd yn gyfrifol am ymyrryd â’ch rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg;
  • Darparwch unrhyw dystiolaeth neu wybodaeth arall perthnasol.

Bydd y Comisiynydd yn ystyried y dystiolaeth a bydd yn penderfynu a oes sail i ymchwilio ai peidio. Os mai’r penderfyniad yw i ymchwilio, bydd yn dod i farn ar yr ymyrraeth.

Os yw’r Comisiynydd yn dyfarnu bod ymyrraeth wedi digwydd, bydd yn rhoi ei farn ar ba raddau y gellid cyfiawnhau’r ymyrraeth. Mae hefyd yn gallu rhoi cyngor i geisio atal hyn rhag digwydd eto.

Block background image

Mae croeso i chi gysylltu â ni os yw hyn yn digwydd i chi.

Cysylltwch am sgwrs i drafod.

Cysylltu â ni
Block background image

Ceisiadau rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg

Proses delio â cheisiadau a chynnal ymchwiliadau rhyddid