94 %

o siaradwyr Cymraeg rhugl yn nodi bod gwasanaeth Cymraeg o safon yn helpu cwmni i greu argraff dda.

86 %

o’r boblogaeth yn ymfalchïo yn y Gymraeg.

75 %

o siaradwyr Cymraeg yn credu y dylai elusennau weithredu'n ddwyieithog yng Nghymru.

Gweithiwr archfarchnad yn siarad gyda chwsmer
Cynllun Datblygu’r Gymraeg

Bwriad y Cynllun yw eich helpu i sicrhau eich bod yn datblygu eich gwasanaethau Cymraeg dros amser. Os hoffech help i greu Cynllun Datblygu’r Gymraeg, beth am gwblhau ein hunanasesiad byr? Ar ôl i chi gwblhau’r asesiad gallwn weithio gyda chi i ddatblygu eich Cynllun. 

Ar ôl llunio eich Cynllun Datblygu, mae’n bwysig eich bod chi yn rhoi gwybod i’ch defnyddwyr pa wasanaethau Cymraeg sydd ar gael. Gallwch dderbyn cydnabyddiaeth swyddogol y Comisiynydd wrth wneud.

Llun Cynnig Cymraeg

Cynnig Cymraeg yw marc safon sy'n cael ei gydnabod gan y Comisiynydd i sefydliadau sydd wedi creu cynllun datblygu'r Gymraeg. Dyma gyfle i ddangos i'ch defnyddwyr eich bod yn ymfalchïo yn yr iaith Gymraeg ac yn barod i'w defnyddio.  

Os oes gennych chi bolisi neu gynllun iaith yn barod, gallwn weithio gyda chi i'w datblygu ymhellach ac i ennill cydnabyddiaeth swyddogol 

Gyrrwr bws

Adnabod eich prif wasanaethau

Gall y Tîm Hybu eich helpu i adnabod o leiaf pum prif wasanaeth Cymraeg sy'n cael ei ddarparu gennych. Dyma fydd eich Cynnig Cymraeg.

Bydd Cynllun Datblygu’r Gymraeg sef eich cynllun hir dymor ar gyfer datblygu gwasanaethau yn y Gymraeg, yn sail i'r Cynnig Cymraeg.  

Gyda’n cymorth gallwch wneud cais am gydnabyddiaeth swyddogol gan y Comisiynydd a chael defnyddio’r logo arbennig.

Mae’n rhaid i’r Comisiynydd fod yn hyderus bod eich Cynnig Cymraeg yn adlewyrchu’r hyn y mae eich busnes neu elusen yn ei gynnig.

Llun o ddynes yn gweithio mewn caffi

Mae'r Tîm Hybu yma i'ch helpu pob cam o'r ffordd wrth i chi:

  • ddefnyddio ein system hunan asesu ar lein er mwyn adnabod eich cryfderau a’ch gwendidau;
  • lawrlwytho eich templed cynllun fydd yn cynnwys eich sgôr ar gyfer eich darpariaeth bresennol;
  • weithio gyda ni i lunio eich cynllun datblygu a'ch Cynnig Cymraeg;
  • gyflwyno cais am gydnabyddiaeth swyddogol, a chaniatâd i ddefnyddio’r logo Cynnig Cymraeg;
  • rannu eich Cynnig Cymraeg yn fewnol ac yn allanol, gan hyrwyddo, dathlu a mesur effaith.
Llun o Aled Roberts

"Mae’r Gymraeg yn sicr o fantais i chi yn eich busnes neu’ch elusen.

Rydym wedi lansio’r Cynnig Cymraeg er mwyn eich helpu chi i hyrwyddo eich gwasanaethau Cymraeg yn well i'r cyhoedd a chynyddu'r defnydd ohonynt.

Rydym hefyd am i chi dderbyn y clod am ymwneud â phobl ledled Cymru yn eu dewis iaith."


Aled Roberts
Comisiynydd y Gymraeg