Gwirfoddolwyr o Ramblers Cymru yn sefyll mewn cae

Ramblers Cymru yw adran Gymreig elusen Ramblers. Mae’r elusen yn gweithio i hyrwyddo cerdded ar gyfer pobl o bob oed, cefndir a gallu, mewn trefi a dinasoedd ac yng nghefn gwlad. Mae ganddynt dros 40 o grwpiau yng Nghymru sy’n cynnig teithiau tywys bob wythnos. Yma, mae Brân Devey, Rheolwr Cyfathrebu ac Ymgysylltu Ramblers Cymru yn trafod pwysigrwydd y Cynnig Cymraeg i’w gwaith. 

Disgrifiwch y broses o baratoi Cynllun Datblygu’r Gymraeg.  

Ar ddechrau’r broses o fynd am y Cynnig Cymraeg, roedd swyddogion Tîm Hybu Comisiynydd y Gymraeg yn barod iawn i helpu. Roedden yn egluro’r broses yn fanwl ac yn amlinellu sut fyddai derbyn y Cynnig Cymraeg o ddefnydd i ni fel elusen.  

Roedd yn bwysig fy mod yn cynnwys swyddogion o ar draws ein sefydliad ar y siwrnai. Trafodais gyda fy nghydweithwyr yng Nghymru, gwirfoddolwyr, a fy nghyfoedion ym mhrif swyddfa’r Ramblers yn Llundain i sicrhau eu bod nhw yn deall yr anghenion a pham fod y gwaith hyn yn bwysig.  

Pam ei fod yn bwysig eich bod wedi derbyn cymeradwyaeth y Cynnig Cymraeg? 

Rydym yn rhan o gorff sydd yn gweithredu ar draws y DU, ond mae Ramblers Cymru hefyd yn gorff Cymraeg gyda hanes Cymraeg ac fel sefydliad rydym yn gwerthfawrogi’r iaith a diwylliant Cymru. Mae’r Ramblers hefyd yn gorff cynhwysol, ac mae defnyddio’r Gymraeg yn rhan bwysig o parchu a gwireddu ein gwerthoedd. 

Beth yw manteision cynnig gwasanaethau cyfrwng Cymraeg i ddefnyddwyr eich gwasanaeth? 

Mae’r Cynnig Cymraeg yn ein gwneud ni yn fwy perthnasol ac yn ein helpu i arddangos balchder yn y Gymraeg. Mae hyn yn ein gwneud ni’n unigryw yn y DU. 

Mae hefyd yn ein galluogi i ddenu cynulleidfa newydd i’r corff ac yn ein cynorthwyo i fod yn berthnasol yn y Gymru gyfoes. 

Ydy’r Cynnig Cymraeg wedi gwneud gwahaniaeth i’ch gwaith? 

Mae’r Cynnig Cymraeg yn rhoi hygrededd i’n hymrwymiad i’r iaith Gymraeg. Mae hefyd yn ein helpu i ddatblygu’r ddarpariaeth Gymraeg yr ydym yn ei chynnig. Mae cynnig gwasanaeth Cymraeg ehangach yn golygu bod angen mwy o adnoddau arnom ond rydym yn gweld gwerth i hyn. 

Fyddech chi'n annog eraill i geisio am y Cynnig Cymraeg, a pham? 

Yn bendant. Rydym yn credu fod derbyn cydnabyddiaeth sydd yn ymwneud â’r iaith yn holl bwysig gan ei fod yn ganolog i’n hunaniaeth a diwylliant ein gwlad. Mae’r Cynnig Cymraeg wedi helpu i ddatblygu’r elusen ac mae’n ein gwneud yn fwy perthnasol i’n cynulleidfaoedd. 

Pa dri pheth ydych chi'n medru eu cynnig yn y Gymraeg? 

  • Ymateb yn y Gymraeg i unrhyw ymholiadau gan wirfoddolwyr a’r cyhoedd. 
  • Cylchlythyr aelodaeth dwyieithog  
  • Gwybodaeth ddwyieithog ar ein cyfryngau cymdeithasol