Cwyno am y Comisiynydd

Gall unigolyn gysylltu â’r Comisiynydd i fynegi pryder neu i gyflwyno cwyn am ei weithredoedd.

Cyn mynegi pryder neu gyflwyno cwyn, gallwch ddarllen Gweithdrefn Gwyno’r Comisiynydd, sydd ar gael yma.    

Cliciwch yma i ddarllen fersiwn ‘Hawdd ei ddeall’ o’r weithdrefn cwyno.

Gallwch fynegi pryder neu gwyn: 

  • Dros y ffôn
  • Siarad ag aelod o staff Comisiynydd y Gymraeg gan nodi bod angen iddynt ddelio â’r mater fel cwyn ffurfiol
  • Anfon e-bost
  • Ysgrifennu llythyr
  • Drwy lenwi'r ffurflen gwyno isod

Mae'r weithdrefn hon wedi ei pharatoi yn unol ag Adran 14 Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Gweithredoedd neu anweithiau’n ymwneud ag arfer swyddogaethau Comisiynydd y Gymraeg yn unol ag Adran 14 y Mesur.

Oes mwy na 12 mis ers y tro cyntaf ichi ddod yn ymwybodol o’r gŵyn?
Ydych chi eisoes wedi cwyno wrth y Comisiynydd am y mater hwn?
Ydych chi’n llenwi’r ffurflen hon ar ran rhywun arall?
Dewiswch eich dewis iaith ar gyfer cyfathrebu
Ym mha ddull hoffech i ni gysylltu gyda chi?

Caiff y wybodaeth a roddir gennych ei phrosesu gan Gomisiynydd y Gymraeg a fydd yn ei phrosesu yn unol â gofynion GDPR y DU a’r Ddeddf Diogelu Data. Mae rhagor o wybodaeth ar sut y caiff data personol ei brosesu ar gael yn Hysbysiad Preifatrwydd Comisiynydd y Gymraeg.