Yng Nghymru, dylech fod yn gallu byw eich bywyd trwy gyfrwng y Gymraeg.  

Llun o bobl yn gwisgo cortyn gwddf wrth ymyl castell Caernarfon

Mae’r Comisiynydd yn hybu ac hwyluso cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg.

Mae hyn yn cynnwys sicrhau eich bod yn gallu derbyn gwasanaethau yn Gymraeg gan sefydliadau cyhoeddus yng Nghymru. 

O bryd i'w gilydd fe all pethau fynd o’i le. Rhan o waith y Comisiynydd yw ymchwilio i'r achosion hynny. 

Nid oes unrhyw gostau ynghlwm gyda chyflwyno cwyn i Gomisiynydd y Gymraeg a bydd pob achos yn cael ei ystyried yn ofalus.
Dau fyfyriwr yn siarad ar y grisiau

Mae gennych hawl i: 

  • wneud cwyn os oes amheuaeth bod sefydliad yn methu â chydymffurfio â safonau’r Gymraeg; 
  • wneud cwyn os oes amheuaeth bod sefydliad yn methu â chydymffurfio â’i gynllun iaith Gymraeg;  
  • wneud cais i’r Comisiynydd ddyfarnu ar honiad o ymyrryd â’r rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg
Arwydd 'Dewch am sgwrs' dwyieithog

Rhyddid i ddefnyddio’r Gymraeg 

Mae gennych ryddid i ddefnyddio’r Gymraeg gydag unigolion eraill yng Nghymru.  

Cwsmer a gweithiwr banc yn siarad yn y banc

Mae hyn yn golygu na ddylai unrhyw un (unai unigolyn neu sefydliad):   

  • eich atal rhag cyfathrebu yn Gymraeg gydag unigolyn arall;
  • ddweud wrthych y byddwch yn dioddef mewn rhyw ffordd oherwydd eich bod yn dymuno cyfathrebu gydag unigolyn arall  yn Gymraeg. 

Os ydy hyn wedi digwydd i chi, gallwch wneud cais yn gofyn i'r Comisiynydd ymchwilio i'r hyn ddigwyddodd.