Amcanion strategol a’n gweledigaeth

Ein gweledigaeth yw Cymru lle gall pobl fyw eu bywyd yn Gymraeg.

Prif nod statudol Comisiynydd y Gymraeg ydi hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg.

Wrth weithredu’r nod, rhaid i’r Comisiynydd roi sylw i:

  • statws swyddogol y Gymraeg yng Nghymru;
  • y dyletswyddau i ddefnyddio’r Gymraeg sydd wedi eu gosod drwy safonau’r Gymraeg, a’r hawliau sy’n deillio o orfodi’r dyletswyddau hynny;
  • yr egwyddor na ddylai’r Gymraeg gael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru;
  • egwyddor y dylai pobl yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Mae gan y Comisiynydd gynllun strategol  sy’n gosod cyfeiriad i waith y sefydliad ac sy’n diffinio ei weledigaeth, ei werthoedd a’i amcanion strategol.