Deilliannau Rheoleiddio

Graffeg papur a sgrin

Yn gynharach yn y flwyddyn gwnaeth Comisiynydd y Gymraeg gyhoeddi y byddai dull mwy rhagweithiol o ‘gyd-reoleiddio’ yn cael ei fabwysiadu. Wrth wneud y cyhoeddiad hwnnw, fe nododd fwriad i ddatblygu a gosod deilliannau rheoleiddio clir yn ystod 2024,

Yn gyson â’n hymrwymiad i weithredu dull o gyd-reoleiddio, rydym yn cychwyn ar gyfnod ymgysylltu yn ceisio barn a safbwyntiau rhanddeiliaid ar y deilliannau rheoleiddio isod.

Deilliant 1: Sefydliadau â’r capasiti a gallu i ddarparu gwasanaethau Cymraeg o ansawdd uchel ar bob achlysur.

Deilliant 2: Defnyddwyr y Gymraeg yn deall ac yn ymwybodol o’r gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael iddynt.

Deilliant 3: Sefydliadau’n arddangos ymdrech gydwybodol wrth ystyried effeithiau posibl eu penderfyniadau polisi ar y Gymraeg.

Deilliant 4: Sefydliadau’n cynyddu defnydd o’r Gymraeg yn fewnol, ac yn galluogi staff i fyw bywyd gwaith cyflawn drwy’r Gymraeg.

Deilliant 5: Sefydliadau’n hyrwyddo, diogelu a meithrin yr iaith fel y gall defnyddwyr y Gymraeg ei mwynhau a'i defnyddio.

Deilliant 6: Defnyddwyr y Gymraeg â mynediad i weithdrefnau cwynion tryloyw ac effeithiol.

Deilliant 7: Sefydliadau’n arddangos trefniadau llywodraethu diffiniedig ac effeithiol i gyflawni eu dyletswyddau er budd defnyddwyr y Gymraeg.

 

Ein bwriad drwy gyflwyno’r deilliannau rheoleiddio yma yw iddynt, ymysg pethau eraill:

  • osod Safonau’r Gymraeg a’n gwaith rheoleiddio yng nghyd-destun y weledigaeth genedlaethol o gynyddu nifer siaradwyr Cymraeg a chynyddu defnydd yr iaith
  • darparu datganiadau tryloyw cyhoeddus o'r hyn yr ydym yn bwriadu ei gyflawni, a sut y byddwn yn gallu dangos pan fyddwn wedi ei gyflawni
  • sicrhau bod ein gweithgareddau rheoleiddio yn canolbwyntio ar ganlyniadau i ddefnyddwyr y Gymraeg ac yn cael y traweffaith mwyaf ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg
  • annog sefydliadau i daro’r cydbwysedd cywir rhwng ffocws ar gydymffurfiaeth caeth a sicrhau canlyniadau da i ddefnyddwyr y Gymraeg.

Rydyn ni'n awyddus i glywed barn a safbwyntiau ar y deilliannau rheoleiddio yma, ac fe fyddem yn eich annog i gwblhau'r arolwg byr isod a fydd yn ein cynorthwyo gyda’n gwaith i’r dyfodol.

Bydd y cyfnod ymgysylltu hwn yn dod i ben ar 24 Mehefin.

Holiadur Deilliannau Rheoleiddio

A ydych yn ateb yr holiadur ar ran sefydliad?

Mae Hysbysiad Preifatrwydd y Comisiynydd yn rhoi gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl pan fydd yn casglu, defnyddio, datgelu, trosglwyddo a chadw eich data personol. Mae copi o’r hysbysiad preifatrwydd i’w weld yma.