Y Gymraeg fel ffordd o weithio: Adroddiad Sicrwydd 2021-22

Graffeg o wefan y Comisiynydd

Rydym wedi cyhoeddi ein hadroddiad sicrwydd diweddaraf a darlun cymysg sydd ynddo o safbwynt y ddarpariaeth o wasanaethau Cymraeg.  

Mae’r adroddiad blynyddol hwn, sydd yn dwyn y teitl Y Gymraeg fel ffordd o weithio yn gyfle i adlewyrchu ar y ffordd y mae sefydliadau yn meddwl am y Gymraeg wrth lunio polisïau ac wrth gynllunio a chyflenwi gwasanaethau yn y Gymraeg.  

Rydym i gyd wedi wynebu heriau sylweddol dros y blynyddoedd diwethaf yn sgil y pandemig ac mae nifer o gyrff wedi addasu yn llwyddiannus er mwyn cydymffurfio â dyletswyddau iaith. Ond mae eraill nad ydynt wedi cymryd camau i’r cyfeiriad cywir, ac mae’r adroddiad yn nodi diffyg sylweddol mewn prosesau hysbysebu swyddi yn Gymraeg a recriwtio gweithlu dwyieithog. 

Graffeg o ffon symudol a chyfrifiadur

Ymysg y prif ganfyddiadau, mae 32% yn dweud bod y cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg yn eu bywydau bob dydd wedi cynyddu, mae 84% o wefannau sefydliadau bellach ar gael yn y Gymraeg ac mae ‘na gynnydd wedi bod yng ngallu sefydliadau i ddarparu gwasanaeth Cymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol.

Ond mae 10% o’r siaradwyr Cymraeg a holwyd yn dewis peidio â defnyddio’r Gymraeg oherwydd diffyg argaeledd gwasanaethau. Caiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg mewn 50% o hysbysiadau am swyddi ac mae’r ymchwil yn dangos y byddai mwy o bobl yn debygol o ddefnyddio’r Gymraeg pe bai sefydliadau yn gwella’r ffordd y maent yn hwyluso a gwarantu gwasanaethau Cymraeg. 

Gallwch weld mwy o’r canfyddiadau yn y ffeithlun yma a gellir darllen yr Adroddiad llawn yma

Block background image

Y Gymraeg fel ffordd o weithio: Adroddiad Sicrwydd 2021-22

Gallwch ddarllen yr Adroddiad llawn yma.

Lawrlwytho