Y gweithlu

Annog defnydd o’r Gymraeg yn fewnol

Yn ddiweddar, fe luniodd staff sy’n gweithio i Gomisiynydd Plant Cymru gynllun fyddai’n cefnogi’r defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn y sefydliad. Cafodd ‘Fy Addewid Cymraeg’ ei greu a’i fabwysiadu fel ffordd o gynnal y cynnydd yn nefnydd siaradwyr rhugl a dysgwyr o’r iaith Gymraeg.

Newid iaith gwaith 

Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithredu cynllun i gynyddu'r defnydd o’r Gymraeg o fewn gweinyddiaeth fewnol y sefydliad. Y bwriad yw annog awyrgylch corfforaethol positif Cymraeg. 

Gwneud pethau’n wahanol 

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi gwella'i dulliau o hysbysebu ac ymgeisio er mwyn recriwtio mwy o siaradwyr Cymraeg.

Newid arferion iaith staff 

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi creu rhaglen i annog staff i siarad Cymraeg yn anffurfiol gyda’i gilydd. 

 

Cynyddu capasiti sgiliau Cymraeg y gweithlu 

Llun o ddau heddwas

Dros nifer o flynyddoedd, mae Heddlu Gogledd Cymru wedi mynd ati i weithredu trefniadau arweinyddiaeth, recriwtio a hyfforddiant. Mae hyn wedi arwain at gynnydd sylweddol yn y capasiti i wasanaethu’r cyhoedd drwy gyfrwng y Gymraeg.