Hybu a hwyluso

Cynyddu cyfleoedd i bawb

Nod y prosiect dan sylw yw cyfrannu’n gadarnhaol at gynyddu’r niferoedd o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy’n mynd i ysgolion Cymraeg yn y pen draw.

Dwy ddynes yn gorwedd yn y gwair

Teilwra 16 oed+

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn ymwybodol o’r cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith, mae Coleg Cambria yn casglu gwybodaeth am fyfyrwyr o’u hysgolion blaenorol.

Mesur cynnydd

Wrth greu strategaeth hybu’r Gymraeg yn Sir Gâr, roedd y Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd yr holl weithgareddau ar lawr gwlad a oedd yn cyfrannu at gynyddu defnydd a hyder siaradwyr ar draws y sir.

Arwydd marchnad Caerdydd

Datblygu Caerdydd ddwyieithog

Mae amcanion Strategaeth Hybu 5 mlynedd Cyngor Caerdydd yn  talu sylw arbennig i ddulliau ymgynghori mewnol ac allanol y Cyngor.

Poster iaith gwaith

Hybu gwasanaethau Cymraeg

Cynhaliodd Cyngor Sir Gâr ymgyrch i hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg y cyngor ac i annog y cyhoedd i gysylltu â’r cyngor yn Gymraeg.