Hunanreoleiddio

Dau blismon yn cerdded

Defnyddio arweinyddiaeth, adborth ac awdit mewn modd cadarnhaol 

Mae Heddlu De Cymru’n mynd ati i gasglu gwybodaeth am gryfderau a gwendidau eu gwasanaethau Cymraeg. Mae’n gwneud hynny trwy ddefnyddio cwynion fel dull cadarnhaol o ddeall beth sydd weithiau yn mynd o’i le. 

Llun o nyrs
Paratoi at y dyfodol 

Fe wnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr greu cynllun strategol er mwyn paratoi at weithredu safonau. 

Gosod camau ar waith 

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi creu swydd swyddog cydymffurfio yn Uned Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor, sydd wedi arwain at wella’r ddealltwriaeth o safonau’r Gymraeg. 

Llun o dderbynnydd
Cydweithio Sefydliadol 

Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu gwasanaethau cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer cynghorau Dinbych, Wrecsam a'r Fflint yn ogystal â Chartrefi Conwy.