Darparu gwasanaethau

Cyflwyno llwyfan gwe-sgwrs dwyieithog a gefnogir gan ‘chatbot’

Mae Canolfan Mileniwm Cymru wedi cynyddu’r ddarpariaeth ddigidol ar gyfer eu cwsmeriaid, sy’n cynnig adnodd hunan-wasanaeth trwy'r wefan. Wrth wneud hyn roedd rhaid sicrhau eu bod yn parhau i gynnig gwasanaeth o safon uchel i’r cwsmeriaid oedd hefyd yn cydymffurfio â gofynion safonau’r Gymraeg. 

Dylunio a chreu deunydd dwyieithog sydd ystyried y Gymraeg o’r cychwyn cyntaf

Mae cynyddu’r defnydd o wasanaethau Cymraeg yn un o flaenoriaethau strategaeth Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru. Yn ogystal, mae Safonau Gwasanaeth Digidol ar gyfer Cymru, a gyhoeddwyd ym mis Mawrth 2022, yn nodi’r angen i hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg fel safon graidd gan amlygu’r angen i hyrwyddo a hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg o fewn gwasanaethau cyhoeddus digidol. Ymatebodd y Ganolfan Gwasanaethau Cyhoeddus Digidol (CGCD) i hyn drwy adolygu a gwella ei phroses ddylunio cynnwys Cymraeg a dwyieithog.

Datblygu meddalwedd cyfieithu arloesol i helpu llunio a chyhoeddi cynnwys byw cyfrwng Cymraeg

Roedd gan Trafnidiaeth Cymru ddwy wefan wahanol: un ar gyfer gwybodaeth gyffredinol a’r llall yn cyflwyno gwybodaeth benodol am y gwasanaethau trên. Penderfynwyd creu un wefan ddwyieithog fyddai’n cyfuno’r ddau wasanaeth yma

Panel darllenwyr: hwyluso a chynyddu defnydd o ddeunydd Cymraeg

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg yn defnyddio grŵp o wirfoddolwyr (sy’n cael eu hadnabod fel ‘panel darllenwyr’) i hwyluso a chynyddu defnydd o ddeunydd Cymraeg.

 

Pecyn cymorth technoleg dwyieithog: profiad da i’r defnyddiwr

Mae Llywodraeth Cymru wedi datblygu pecyn cymorth i sicrhau bod technoleg gwybodaeth yn cynnig profiad Cymraeg da i’r defnyddiwr. Pwrpas y pecyn yw esbonio sut mae rhoi’r defnyddiwr yn ganolog i’r broses dylunio wrth sicrhau egwyddorion dylunio dwyieithog o safon.

 

Addasu i’r byd newydd: Cyfieithu ar y pryd mewn cyfarfodydd hybrid (addasydd ar gyfer platfform fideo Zoom)

Mae'r astudiaeth achos hon yn disgrifio'r hyn y mae Prifysgol Bangor wedi ei wneud er mwyn gallu cynnal cyfarfodydd neu ddigwyddiadau dwyieithog yn hybrid trwy’r defnydd o addasydd ar gyfer platfform fideo Zoom.

Offeryn Data Arolygiaeth Gofal Cymru

Mae Arolygiaeth Gofal Cymru wedi datblygu a chyhoeddi offeryn data rhyngweithiol lle, o'r cychwyn cyntaf, mae'r Gymraeg wedi'i hystyried yn llawn fel elfen graidd. Mae’r offeryn dwyieithog yn galluogi pobl i chwilio am ddarpariaeth gofal cymdeithasol a gofal plant dwyieithog a chyfrwng Cymraeg ledled Cymru.

Ofcom yn darparu digwyddiadau cyhoeddus ar-lein

Pan oedd ymgynnull wyneb-yn-wyneb heb ei ganiatáu dan fesurau i atal lledaeniad Covid-19, fe ysgogwyd Ofcom i gynllunio digwyddiadau ar-lein.

Y Gymraeg ar-lein 

Fel rhan o’i gynlluniau i foderneiddio, mae darpariaeth ddigidol Cymraeg yn un o flaenoriaethau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

Darparu drwy drydydd parti

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae recriwtio a dal gafael ar staff derbynfa sy'n siarad Cymraeg wedi bod yn her. Mae gwasanaethau derbynfa bellach yn cael eu darparu drwy gontract gyda chwmni allanol, a mae’r sefyllfa wedi gwella.

Gwerth uwchsgilio

Wrth ymateb i ofynion safonau'r Gymraeg, mae  Cyngor Bro Morgannwg wedi newid sut mae'n delio â galwadau ffôn yn ei ganolfan gysylltu.

Nyrs wrth ddesg

Cynnig Gwasanaeth Cymraeg yn Rhagweithiol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  yn cynnig gofal Cymraeg ar ward gyffredinol yn ysbyty Cwm Rhondda.

Dynes yn gwisgo cortyn gwddf bathodyn Iaith Gwaith

Darparu rhith-brofiad gyrfa yn Gymraeg a Saesneg

Gan fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf, aeth Gyrfa Cymru ati i greu rhith-brofiad gyrfa i'r cyhoedd yn Gymraeg.