Darparu gwasanaethau

Ofcom yn darparu digwyddiadau cyhoeddus ar-lein

Pan oedd ymgynnull wyneb-yn-wyneb heb ei ganiatáu dan fesurau i atal lledaeniad Covid-19, fe ysgogwyd Ofcom i gynllunio digwyddiadau ar-lein.

Y Gymraeg ar-lein 

Fel rhan o’i gynlluniau i foderneiddio, mae darpariaeth ddigidol Cymraeg yn un o flaenoriaethau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM. 

Darparu drwy drydydd parti

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae recriwtio a dal gafael ar staff derbynfa sy'n siarad Cymraeg wedi bod yn her. Mae gwasanaethau derbynfa bellach yn cael eu darparu drwy gontract gyda chwmni allanol, a mae’r sefyllfa wedi gwella.

Gwerth uwchsgilio

Wrth ymateb i ofynion safonau'r Gymraeg, mae  Cyngor Bro Morgannwg wedi newid sut mae'n delio â galwadau ffôn yn ei ganolfan gysylltu.

Cynnig Gwasanaeth Cymraeg yn Rhagweithiol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf  yn cynnig gofal Cymraeg ar ward gyffredinol yn ysbyty Cwm Rhondda.

Darparu rhith-brofiad gyrfa yn Gymraeg a Saesneg

Gan fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf, aeth Gyrfa Cymru ati i greu rhith-brofiad gyrfa i'r cyhoedd yn Gymraeg.