Ymgynghori ar Gynllun Cydraddoldeb Strategol 2024–28

Trosolwg

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn ddarostyngedig i Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r ddyletswydd cydraddoldeb gyffredinol sy’n benodol i Gymru a ddaeth i rym yn 2011.  Yn sgil y ddyletswydd hon, mae’n rhaid i’r Comisiynydd ystyried yr angen i:

  • ddileu gwahaniaethu, aflonyddu, erlid ac unrhyw ymddygiad arall sydd wedi ei wahardd gan neu o dan y Ddeddf
  • hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a rhwng pobl nad ydynt yn ei rhannu a
  • meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig berthnasol a rhwng phobl nad ydynt yn ei rhannu.

Mae’n rhaid i’r Comisiynydd osod Amcanion Cydraddoldeb a pharatoi Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Mae’n rhaid adrodd ar gyflawniad y cynllun yn flynyddol ac adolygu’r amcanion hynny o leiaf unwaith bob pedair blynedd.

Graffeg ffôn a chyfrifiadur

Ymgynghori

Rydym wedi adolygu’r amcanion o fewn y cynllun ar gyfer 2024–28, ac mae'r ymgynghoriad bellach wedi cau.  Bydd yr ymatebion yn ein helpu i lunio’r cynllun terfynol. Bydd y cynllun terfynol yn cael ei gyhoeddi'n fuan.  

Datblygwyd y drafft cychwynnol yn dilyn cyfres o weithdai mewnol wedi’i hwyluso gan ddarparwr allanol er mwyn cael barn swyddogion ar lwyddiant y cynllun presennol ac adnabod themâu i’w mabwysiadu o fewn y cynllun nesaf.  Derbyniwyd hefyd fewnbwn Panel Cynghori’r Comisiynydd.

Amcanion Cydraddoldeb Strategol

 Mae’r Amcanion Cydraddoldeb Strategol drafft ar gyfer 2024–28 yn adeiladu ar yr amcanion a’r camau sydd eisoes wedi’u cymryd o fewn cynllun 2020–24. Maent wedi’u rhannu i bedwar thema fel a ganlyn, gyda nodau hirdymor, ac mae pob un yn berthnasol i’r holl nodweddion gwarchodedig: