​Ymchwil

Gall y Gymraeg fod o fudd i'ch busnes neu elusen chi, ac mae tysiolaeth i brofi hynny!

Rydym wedi cynnal nifer o ddarnau o waith ymchwil sy'n edrych ar effaith y Gymraeg mewn gwahanol feysydd.

Yn y darnau hyn o ymchwil mae tystiolaeth gadarn am yr angen, effaith, a'r budd o gynnig gwasanaethau Cymraeg a dwyieithog, ac mae llawer o'r negeseuon yn berthnasol ar draws y sectorau.     

Defnyddio'r Gymraeg - yr achos busnes

Adroddiad ar alw cwsmeriaid a barn arweinwyr busnes

Mae'r adroddiad hwn ar gyfer arweinwyr busnes sydd am ddatblygu neu ehangu yng Nghymru. Mae'n edrych ar y galw gan gwsmeriaid am wasanaethau Cymraeg, barn arweinwyr busnes a sut gall y Comisiynydd eich helpu i dyfu a ffynnu.

 

​Y Gymraeg yn y fasged siopa: agweddau cwsmeriaid at ddefnydd o'r Gymraeg gan archfarchnadoedd

Gwerth y Gymraeg i'r sector bwyd a diod yng Nghymru​ - Adroddiad ymchwil

'Mae'n cael effaith anhygoel yn fy marn i...mae'n creu agosatrwydd, rapport, customer return...' - Môn ar Lwy

Mae cynnyrch bwyd a diod o'r safon gorau yng Nghymru ond beth yw rôl y Gymraeg? Ar gyfer yr adroddiad yma holwyd amryw o fusnesau am eu defnydd nhw o'r Gymraeg - o frandio a marchnata i wasanaeth cwsmer a staffio - er mwyn deall yn well beth yw gwerth y Gymraeg i'w busnes nhw.  

Buddion Marchnata Dwyieithog gan Elusennau yng Nghymru

"Mae dwyieithrwydd yn ehangu pwy sy'n mynd i gefnogi'r elusen" - aelod o'r cyhoedd

Ymchwil sy'n edrych ar agweddau aelodau o'r cyhoedd ar werth defnydd o'r Gymraeg gan elusennau wrth farchnata. Mae'n ymateb i'r galw gan elusennau am dystiolaeth bod marchnata dwyieithog yn fodd o gynyddu llwyddiant eu hymgyrchoedd, ac yn gallu denu cefnogaeth a theyrngarwch mewn maes cystadleuol. 

 

Y Gymraeg a Gwirfoddoli

Sut gall elusennau ddenu siaradwyr Cymraeg i wirfoddoli, a sut gall hynny fod o fudd iddyn nhw a'u defnyddwyr a chleientiaid? Yn dilyn cyfweliadau gyda sefydliadau ac unigolion sy'n gwirfoddoli, mae'r ymchwil yn adnabod yr heriau a'r cyfleoedd wrth ddenu pobl i wirfoddoli yng Nghymru trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir cyfres o argymhellion er mwyn ceisio cynyddu'r defnydd o'r Gymraeg mewn cyfleoedd gwirfoddoli.

 

​Adolygiad statudol i wasanaethau Cymraeg banicau'r stryd fawr yng Nghymru 

Cynhaliwyd yr adolygiad hwn yn dilyn cynnydd sylweddol yn y nifer o gwynion a dderbyniwyd am wasanaethau bancio. Mae'r adolygiad yn cynnig wyth argymhelliad ymarferol ar gyfer y banciau stryd fawr er mwyn gwella eu gwasanaethau Cymraeg.

 
 
 
 
 
 
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau