​Canllawiau

Mae’r canllawiau amrywiol isod yn cynnig cymorth a chefnogaeth i chi ar sut i ddefnyddio’r Gymraeg yn eich sefydliad.

​Defnyddio’r Gymraeg ar Gyfryngau Cymdeithasol: Canllaw ymarferol i fusnesau ac elusennau

Mae ymchwil yn dangos yn glir bod y cyhoedd yn gwerthfawrogi gwasanaethau trwy gyfrwng y Gymraeg gan fusnesau ac elusennau. Mae hyn yn arbennig o wir o ran marchnata a chysylltu â nhw’n uniongyrchol. Mae’r canllaw hwn yn rhoi arweiniad i elusennau a busnesau ar sut i fynd ati i ddefnyddio’r Gymraeg ar y cyfryngau cymdeithasol.

 

Gwneud cais am Gontractau a Grantiau: Ystyried y Gymraeg

Paratowyd y llyfryn hwn ar gyfer y rheiny sy’n gweithio dan gytundeb neu sy’n derbyn grant. Dyma gyfle i ddeall mwy am y gofynion a all gael eu trosglwyddo iddynt i ddefnyddio’r Gymraeg. Mae’n cynnwys esboniad o sut i ddysgu mwy am y safonau, beth i edrych amdano mewn contractau a rhai pethau ymarferol am sut i baratoi i gwrdd â’r gofynion hyn.

 

Canllaw Dylunio Dwyieithog

Mae'r canllaw hwn yn rhoi cyngor ar sut i ddefnyddio'r Gymraeg a'r Saesneg ochr yn ochr wrth ddylunio deunyddiau - o daflenni gwybodaeth, posteri, neu lythyrau, i wefannau a phecynnau brandio. Mae'n cynnwys enghreifftiau gweledol ac yn tynnu sylw at y brif ystyriaethau ar gyfer dylunio gwahanol fathau o ddeunydd. 

 

Y Gymraeg: Amdani!

Defnyddio'r Gymraeg mewn chwaraeon.

Pecyn ymarferol i glybiau a chymdeithasau chwaraeon ar sut i ddatblygu gweithgareddau chwaraeon yn ddwyieithog, yn y Gymraeg a Saesneg yng Nghymru.

 

Technoleg, gwefannau a meddalwedd: Ystyried y Gymraeg

Dogfen sy'n rhoi esboniad trylwyr o ystyriaethau yn ymwneud â'r Gymraeg a thechnoleg gwybodaeth: gwefannau, meddalwedd, e-bost, cyfryngau cymdeithasol ac apiau. 

Mae'n cynnwys gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer unigolion sy'n comisiynu'r technoleg ar gyfer eu sefydliad, a rhoi cyngor technegol penodol i arbenigwyr a datblygwyr systemau a thechnoleg gwybodaeth ar sut i gwblhau'r gwaith.

 


​Canllaw Cyflym: Technoleg, gwefannau a meddalwedd

Rhestr o bethau i'w hystyried wrth fynd ati i ddefnyddio'r Gymraeg mewn technoleg. Os ydych yn cynllunio gwefan newydd, ydych chi wedi sicrhau bod modd ei chael yn ddwyieithog? Ydych chi'n defnyddio meddalwedd i gynorthwyo staff sy'n defnyddio'r Gymraeg yn eu gwaith?

Cynnwys y Gymraeg yn eich digwyddiad: sut i fanteisio ar y Gymraeg wrth drefnu digwyddiadau

Boed yn ddigwyddiad bach neu mawr, mae'r canllaw yma'n rhoi syniadau a rhest wirio i chi ar sut i gynnwys y Gymraeg wrth drefnu a chynnal diwgwyddiadau. 

 


Recriwtio: Ystyried y Gymraeg

Cymorth i sefydliadau ar sut i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Mae'r ddogfen yn cynnwys cyngor ar ystyried y Gymraeg wrth ddatblygu'r gweithlu, hysbysebu swyddi, a gofynion ieithyddol o fewn y broses recriwtio.

 

 

  

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau