Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Mesur o Lwyddiant: Seminar Arferion Llwyddiannus

 

Cynhaliwyd Mesur o Lwyddiant: Seminar Arferion Llwyddiannus, ddydd Llun, 5 Tachwedd 2018 yn Y Deml Heddwch, Caerdydd. Pwrpas cynnal y seminar oedd rhannu arferion da sy’n ymwneud â’r Gymraeg, ymysg sefydliadau cyhoeddus Cymru.

Dyma gynnwys y seminar. Cliciwch ar y penawdau i ganfod mwy am yr arferion llwyddiannus dan sylw.

  • Hunanreoleiddio

Defnyddio arweinyddiaeth, adborth ac awdit mewn modd cadarnhaol

Mae Heddlu De Cymru’n mynd ati i gasglu gwybodaeth am gryfderau a gwendidau eu gwasanaethau Cymraeg, gan ddefnyddio cwynion fel dull cadarnhaol o ddeall beth sydd weithiau'n mynd o’i le.

Paratoi at y dyfodol

Mae’r arfer llwyddiannus hwn yn mynd i’r afael â gwaith paratoi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wrth iddo ddelio â dyfodiad safonau’r Gymraeg.

Gosod camau ar waith

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi creu swydd swyddog cydymffurfio yn Uned Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor, sydd wedi arwain at wella’r ddealltwriaeth o safonau’r Gymraeg.

  • Y gweithlu

Gwneud pethau’n wahanol

Mae’r arfer llwyddiannus hwn yn mynd i'r afael â'r dulliau sydd wedi eu mabwysiadu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i wella'i dulliau o hysbysebu ac ymgeisio er mwyn recriwtio mwy o siaradwyr Cymraeg.

Newid iaith gwaith

Er mwyn annog awyrgylch corfforaethol positif Cymraeg, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithredu cynllun i gynyddu'r defnydd o’r Gymraeg o fewn gweinyddiaeth fewnol y sefydliad.

Gwyliwch fideo o arfer llwyddiannus Cyngor Sir Ynys Môn yma.

Newid arferion iaith staff

Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi dyfeisio rhaglen i annog staff i siarad Cymraeg yn anffurfiol gyda’i gilydd.

Gwyliwch fideo o arfer llwyddiannus Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yma.

  • Darparu gwasanaethau

Y Gymraeg ar-lein

Fel rhan o’i gynlluniau i foderneiddio, mae darpariaeth ddigidol Cymraeg yn un o flaenoriaethau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwyliwch fideo arfer llwyddiannus Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yma.

Darparu drwy drydydd parti

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae recriwtio a dal gafael ar staff derbynfa sy'n siarad Cymraeg wedi bod yn her erioed, ond ers i’r Llywodraeth ddechrau darparu ei gwasanaethau derbynfa drwy gontract gyda chwmni allanol, mae’r sefyllfa wedi gwella.

Gwyliwch fideo arfer llwyddiannus Llywodraeth Cymru yma.

Gwerth uwchsgilio

Wrth ymateb i ofynion safonau'r Gymraeg, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi newid sut mae'n delio â galwadau ffôn yn ei ganolfan gysylltu.

Gwyliwch fideo arfer llwyddiannus Cyngor Bro Morgannwg yma.

  • Hybu a hwyluso

Teilwra 16 oed+ 

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd yna i ddefnyddio’r Gymraeg, mae Coleg Cambria yn casglu gwybodaeth am fyfyrwyr o’u hysgolion blaenorol.

Mesur cynnydd

Wrth greu strategaeth hybu’r Gymraeg yn Sir Gâr, roedd y Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd yr holl weithgareddau ar lawr gwlad oedd yn cyfrannu at gynyddu defnydd a hyder siaradwyr ar draws y sir.

Datblygu Caerdydd ddwyieithog

Mae’r arfer hwn yn mynd i'r afael ag amcanion Strategaeth Hybu 5 mlynedd Cyngor Caerdydd, gan dalu sylw arbennig i ddulliau ymgynghori mewnol ac allanol y Cyngor.

Cynyddu cyfleoedd i bawb

Nod y prosiect dan sylw yw cyfrannu’n gadarnhaol at gynyddu’r niferoedd o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy’n mynd i ysgolion Cymraeg yn y pen draw.

Gwyliwch fideo o arfer llwyddiannus Cyngor Dinas Casnewydd, Coleg Gwent a phartneriaid eraill yma.

 

 

 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau