Skip Ribbon Commands
Skip to main content

The Original Factory Shop a'r Gymraeg

​Cododd dau achos yn ystod 2020 oedd yn cwestiynu agwedd a dealltwriaeth The Original Factory Shop tuag at y Gymraeg.  Arweiniodd hyn i Dȋm Hybu Comisiynydd y Gymraeg gysylltu gyda’r cwmni i gynnig cymorth a syniadau iddynt.


Jane Edwards, Swyddog Hybu Comisiynydd y Gymraeg, sy’n rhannu ei phrofiad hi yn gweithio gyda’r cwmni.


“Daeth i’r amlwg yn dilyn straeon yn y wasg bod lle i gwestiynu agwedd siop The Original Factory Shop ym Mhwllheli tuag at y Gymraeg. Mae’r cwmni yn gwerthu cynnyrch harddwch, esgidiau, eitemau ar gyfer y cartref, cynnyrch technegol a brandiau mawr am bris gostyngol.   Mae ganddyn nhw 16 cangen yng Nghymru.


Cysylltais gyda’r rheolwyr i gynnig arweiniad ar eu darpariaeth iaith. Pwysleisiais wrthynt fod Pwllheli yn un o gadarnleoedd y Gymraeg, a bod tri chwarter y staff yn siarad yr iaith.


Mae eu pencadlys hwy yn Burnley, a’u dealltwriaeth o’r sefyllfa yng Nghymru yn dennau. Ro’n i’n awyddus i bwysleisio’r holl fuddion sy’n dod o ddefnyddio’r Gymraeg i fusnesau yng Nghymru. Rhwng y syniadau creadigol, cynllunio strategol a’r cymorth ymarferol, roedd modd i ni amlinellu ffordd glir ymlaen i’r busnes.


Ers i ni ymyrryd mae The Original Factory Shop wedi ymrwymo i wella eu gwasanaeth Gymraeg ac rydym mewn cyswllt rheolaidd. Maent bellach yn croesawu gweld eu staff yn gwisgo bathodyn Iaith Gwaith (sef y swigen siarad oren), ac yn gweld bod gwasanaeth Gymraeg yn ennill enw da iddyn nhw yn lleol.


Yn ystod y Nadolig rhoddwyd nifer o negeseuon dwyieithog ar eu cyfryngau cymdeithasol, yn ogystal ag arwyddion dwyieithog yn eu siopau yn dweud Nadolig Llawen. 


Mae’r cwmni am ddatblygu eu cynlluniau Cymraeg ymhellach, a’r pethau bach sy’n dechrau gwneud gwahaniaeth.  Pethau fel cynnwys y Gymraeg ar dderbyniad til. 


Dw i’n falch ein bod ni wedi gallu dylanwadu arnyn nhw, a bod yr iaith bellach yn weladwy yn siopau The Original Factory Shop.  Byddwn yn parhau i weithio gyda’r cwmni i sicrhau fod cynllun hir dymor ganddynt i gefnogi’r Gymraeg yn eu siopau ledled Cymru.


Dywedodd llefarydd ar ran The Original Factory Shop:


“Rydym yn awyddus i’n cwsmeriaid – yn siaradwyr Cymraeg ai peidio – i deimlo’n gyfforddus yn cyfathrebu yn ein siopau. Mae ein cydweithwyr sy’n siarad Cymraeg bellach yn gwisgo cortynau gwddf Cymraeg a bathodynnau iaith; ac mae gan ein cydweithwyr sy’n dysgu’r iaith gyfle i wisgo cortynnau gwddf – Dysgu Cymraeg. Rydym wedi gofyn am stoc gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg.


“Gall gwsmeriaid sy’n ymweld a’n thudalennau ein siopau lleol ar Facebook, ein gweld yn postio yn Gymraeg, ac mae gennym gynlluniau cyffrous i ddathlu diwrnod Santes Dwynwen a Dewi Sant gyda chwsmeriaid yn ein siopau lleol. Byddwn hefyd yn cymryd rhan yn Dydd Miwsig Cymru, diolch i’n lleoliadau gwych ar y stryd fawr, a byddwn yn cynllunio sut y gallwn hyrwyddo’r Eisteddfod yn lleol cyn y digwyddiad y flwyddyn nesaf.”

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau