Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Safonau mewn perthynas â’r Gymraeg

 

Heddiw fe dderbyniodd Comisiynydd y Gymraeg lythyr hir a manwl gan y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am y Gymraeg, Leighton Andrews AC, yn ymateb i’r llythyr a anfonwyd iddo ar 28 Tachwedd 2012 yn cyflwyno set o safonau drafft mewn perthynas â’r Gymraeg.

Ym mis Mai 2012 cyhoeddodd y Comisiynydd gorff o safonau drafft, ac fe ymgynghorodd yn eang ar eu cynnwys am gyfnod o dri mis. Nid oedd yn ofynnol o dan Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i’r Comisiynydd gynnal ymgynghoriad ar safonau drafft cyn eu cyflwyno i sylw Gweinidogion Cymru. Er hynny, o gofio pwysigrwydd yr hyn y mae angen ei gyflawni o ran hybu a hwyluso defnyddio’r Gymraeg roedd y Comisiynydd yn ystyried ei bod yn bwysig i gynnwys cymunedau newydd o randdeiliaid. Yn ystod y cyfnod hwn, cynhaliodd y Comisiynydd gyfres o naw cyfarfod cyhoeddus a mynychodd 350 o bobl y cyfarfodydd hyn. Derbyniwyd 261 o ymatebion ysgrifenedig i’r ymgynghoriad, ac fe ddaeth yr ymatebion hynny o bob sir yng Nghymru, yn ogystal ag o’r sector cyhoeddus, preifat a thrydydd sector, ynghyd ag unigolion. Yn sgil yr ymgynghoriad, fe ddiwygiodd y Comisiynydd y safonau drafft a’u cyflwyno i Weinidogion Cymru.

Mae’r Gweinidog yn cydnabod yn ei lythyr bod yr ymgynghoriad wedi bod yn ddefnyddiol ac o gymorth, ond bod rhagor o waith i’w wneud cyn y gall droi’r safonau drafft yn rheoliadau. O dan y Mesur, dim ond Gweinidogion Cymru, yn dilyn trafodaeth lawn ar lawr y Cynulliad, all greu safonau statudol.  

Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Meri Huws:

“Bydd swyddogion y Gweinidog a swyddogion y Comisiynydd nawr yn bwrw ymlaen i weithio gyda’n gilydd i adeiladu ar y seiliau cadarn sydd wedi eu gosod er mwyn datblygu set o safonau a fydd yn sicrhau na fydd y Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru. Rwy’n croesawu’n fawr ymrwymiad y Gweinidog i weithio tuag at nod o osod y safonau cyn diwedd 2014 a’u gwneud yn benodol gymwys, a hefyd ei awydd i gydweithio â fy swyddfa i er mwyn gwireddu hyn.”

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau