Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Memorandwm o Gyd-ddealltwriaeth rhwng Comisiynydd y Gymraeg a Chymwysterau Cymru

Mae Cymwysterau Cymru a Chomisiynydd y Gymraeg wedi llofnodi Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth i gefnogi trefniadau cydweithio rhwng y ddau reoleiddiwr. Mae'n nodi ein cyd-ymrwymiad i gydweithio lle y bo'n bosibl i gefnogi'r ddau sefydliad wrth gyflawni ein rolau a chyfrifoldebau penodol yn effeithiol ac yn effeithlon.
 
Dywedodd Philip Blaker, Prif Weithredwr Cymwysterau Cymru: “Cynyddu argaeledd cymwysterau drwy gyfrwng y Gymraeg yw un o'n meysydd ffocws strategol dros y blynyddoedd nesaf. Rydym ni a Chomisiynydd y Gymraeg yn rhannu nifer o feysydd o ddiddordeb cyffredin.
 
Mae'r Memorandwm hwn yn rhoi fframwaith ar gyfer cydweithio sy'n adeiladu ar y cydberthnasau gwaith da rhwng ein sefydliadau. Mae'n egluro ein priod rolau ac yn nodi sut y gallwn gydweithio'n effeithiol i ddatblygu ein nodau.”
 
Dywedodd Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg: “Mae darpariaeth Gymraeg mewn statudol ac addysg ôl-16 yn hynod o bwysig ac yn rhywbeth yr ydym ni yn ystyried yn allweddol wrth gynllunio gweithlu dwyieithog i’r dyfodol.”
 
Llofnodwyd y Memorandwm gan Meri Huws, Comisiynydd y Gymraeg, Cadeirydd Cymwysterau Cymru Ann Evans a Phrif Weithredwr Cymwysterau Cymru Philip Blaker.
 
Sefydlwyd Cymwysterau Cymru drwy Ddeddf Cymwysterau Cymru 2015. Mae'n rheoleiddio cymwysterau nad ydynt yn raddau a'r system gymwysterau yng Nghymru. Wrth ystyried yr hyn sy'n briodol at ddiben cyflawni ein prif nodau, mae'n rhaid ystyried dymunoldeb hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith Gymraeg.
 
Prif nod Comisiynydd y Gymraeg wrth arfer ei swyddogaethau o dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yw hyrwyddo a hwyluso'r defnydd o'r iaith Gymraeg.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau