Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Lleihau’r gofid yn ystod COVID-19 - Cynnig gwasanaeth cyfieithu am ddim

Mae nifer o elusennau yn wynebu anawsterau ariannol yn ystod argyfwng COVID-19; ac er mwyn ymateb i hynny mae Comisiynydd y Gymraeg wedi bod yn darparu gwasanaeth cyfieithu am ddim ar gyfer y trydydd sector. 
 
Mae gan Gomisiynydd y Gymraeg dîm sy’n cynnig cefnogaeth arbenigol i elusennau ar ddefnyddio’r Gymraeg wrth eu gwaith. Wrth drafod ag elusennau, sylweddolwyd nad oedd nifer o staff elusennau’n gweithio, a chlywyd fod digwyddiadau codi arian wedi eu gohirio neu eu canslo.
 
Oherwydd y rhwystrau roedd y trydydd sector yn eu hwynebu, darparwyd gwasanaeth cyfieithu dros dro gan y Comisiynydd, gan gyfieithu hyd at fil o eiriau am ddim ar gyfer elusennau.
Roedd gwasanaeth prawfddarllen Comisiynydd y Gymraeg eisoes yn bodoli. Mae’r gwasanaeth yn gofyn i sefydliadau roi cynnig ar ysgrifennu gwaith yn Gymraeg – gyda’r Comisiynydd wedyn yn cynnig cywiriadau defnyddiol. Mae’r gwasanaeth hwn hefyd am ddim, ac wedi profi’n hynod o boblogaidd dros y blynyddoedd diwethaf. 
 
Un elusen sydd wedi cymryd mantais o wasanaeth cyfieithu dros dro Comisiynydd y Gymraeg yw RNLI. Mae Chris Cousens, Arweinydd Diogelwch Dŵr yng Nghymru, yn canmol y cymorth dderbyniodd yn ystod y pandemig: 
 
“Roedd y gwasanaeth cyfieithu yn gymorth mawr i RNLI, mewn cyfnod heriol i ni.”
“Oherwydd y newidiadau cynyddol rydym ni wedi’i brofi yn ystod y misoedd diwethaf, yn aml iawn mae angen cefnogaeth Gymraeg arnom ar frys. Cafodd ein ceisiadau cyfieithu eu dychwelyd yn gyflym ac yn ddibynadwy bob tro. Fe wnaeth hyn ein galluogi i ddatblygu ein gwaith achub bywyd, a darparu'r gwasanaeth gorau posibl i'n timau yng Nghymru a'r cyhoedd yn gyffredinol."
 
“Roedd y cyfieithiadau ar gyfer ein hymgyrch diogelwch ar y traeth, ac rydym yn gobeithio y bydd hyn yn hysbysu teuluoedd sy’n ymweld â thraethau Cymru ar sut ddylen nhw gadw’n saff, a hefyd mwynhau’r arfordir mewn modd cyfrifol.”
 
“Byddem yn awyddus i dderbyn cymorth Swyddfa Comisiynydd y Gymraeg wrth symud ymlaen, wrth i ni  gynyddu ein darpariaeth Gymraeg.”
 
Awel Trefor, yw’r swyddog sydd wedi bod yn gweithio â’r elusen. Mae hi’n falch bod Comisiynydd y Gymraeg wedi medru cynnig help ymarferol yn ystod y pandemig; meddai:
 
“Cawsom ymateb gwych i’r cynnig gyda nifer o elusennau’n ddiolchgar iawn am y gwasanaeth. Fe wnaethom gyfieithu hyd at 37 darn o waith ar gyfer 29 sefydliad. Rydym yn falch iawn ein bod wedi gallu helpu RNLI gyda eu negeseuon diogelwch dwyieithog ar y traethau yng Nghymru. Roedd angen i’r elusen  ymateb yn gyflym, oherwydd y newidiadau yn y cyfyngiadau teithio rhwng Lloegr a Chymru.
 
Mae Awel yn ddiolchgar iawn i gyfieithwyr Cymru am eu cymorth:
 
“Gan gydnabod nad cyfieithwyr ydym, fe wnaethom benderfynu anfon ambell ddarn cymhleth i gwmnïau cyfieithu. Rydym yn diolch iddyn nhw am eu cymorth, yn enwedig gan gofio ei bod yn gyfnod anodd iddyn nhw hefyd.”
 
Mae’r gwasanaeth cyfieithu wedi dod i ben dros dro, ond mae’r Comisiynydd yn parhau i gynnig gwasanaeth prawfddarllen i sefydliadau. Os ydych chi’n gweithio i elusen, neu i fusnes ac angen cymorth neu gyngor ar sut i ddatblygu eich darpariaeth Gymraeg, mae croeso i chi gysylltu gyda hybu@cyg-wlc.cymru

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau