Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ein digwyddiadau yn yr Eisteddfod

Comisiynydd newydd yn cyhoeddi ei weledigaeth

13:30 Dydd Llun 5 Awst, Cymdeithasau 2

Dewch i glywed Aled Roberts, Comisiynydd newydd y Gymraeg, yn cyhoeddi ei weledigaeth ar gyfer y rôl.
 
Dechreuodd yn y swydd ar 1 Ebrill. Treuliodd y tri mis cyntaf yn teithio o amgylch Cymru yn cwrdd â phobl a chlywed am y cyfleoedd a’r heriau i ddefnyddio’r iaith mewn gwahanol ardaloedd. Yn y sesiwn hon, bydd yn rhannu ei brif ganfyddiadau a sut y bydd hyn yn arwain gwaith swyddfa’r Comisiynydd.
 
 
Mewn undod mae nerth: cydweithio i gyrraedd y miliwn
 
11:30 Dydd Iau 8 Awst, Cymdeithasau 2
 
Bydd cydweithio a sefydlu partneriaethau’n rhan ganolog o weledigaeth y Comisiynydd.
Dewch i wrando ar drafodaeth rhwng rhai o’r partneriaid allweddol am sut i gynyddu’r nifer o siaradwyr Cymraeg a’r cyfleoedd i ddefnyddio’r iaith.
 
Ar y panel: Aled Roberts (Comisiynydd y Gymraeg), Efa Gruffudd Jones (Canolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol), Gwenllian Lansdown Davies (Mudiad Meithrin), Ioan Matthews (Coleg Cymraeg Cenedlaethol) a Iestyn Davies (ColegauCymru).
 
Hefyd yn ystod yr wythnos...
 
15:30 Dydd Llun 5 Awst, Stondin Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Bydd Aled Roberts yn ymuno â Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol, Eluned Morgan wrth i Dwr Cymru lansio targed uchelgeisiol i gynyddu nifer y cwsmeriaid sydd wedi cofrestru i dderbyn gwasanaethau Cymraeg.

12:00 Dydd Mawrth 6 Awst, Cymdeithasau 1
Trafodaeth banel yng nghwmni Aled Roberts er mwyn mynd i’r afael â’r heriau a’r cyfleoedd sydd o’n blaenau wrth sicrhau ffyniant y Gymraeg yn y sector wirfoddol yng Nghymru. Trefnir y digwyddiad gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru.

14:30 Dydd Mawrth 6 Awst, Coleg Cymraeg Cenedlaethol
Trafodaeth am y gwasanaethau Cymraeg sydd ar gael gan sefydliadau cyhoeddus a sut i ddatblygu gweithlu dwyieithog. Bydd y drafodaeth yn cyd-fynd â chyhoeddi adroddiad gan y Comisiynydd am berfformiad sefydliadau cyhoeddus.
Ar y panel: Aled Roberts (Comisiynydd y Gymraeg), Teresa Owen (Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr), Meic Raymant (Heddlu Gogledd Cymru), Dafydd Trystan (Coleg Cymraeg Cenedlaethol).
 
12:00 Dydd Mercher 7 Awst, Cymdeithasau 1
Y barnwr a’r sylwebydd Nic Parri yn holi Aled Roberts am yr angen i ddatblygu addysg Gymraeg, recriwtio athrawon cymraeg a chynyddu darpariaeth adnoddau dysgu Cymraeg.
Trefnir y sesiwn gan Gronfa Glyndwr.

15:30 Dydd Mercher 7 Awst, Cymdeithasau 2
Trafodaeth am hawliau iaith lleiafrifoedd a mewnfudwyr.
Trefnir gan Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe. 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau