Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Dyfodol bancio yn Gymraeg

Mae’r chwyldro digidol wedi newid profiadau, disgwyliadau ac ymddygiad pobl  wrth dderbyn gwasanaethau ac wrth ddelio â sefydliadau; ac nid yw bancio’n eithriad. Yn ystod y blynyddoedd diweddaraf, gwelwyd cynnydd enfawr yn y nifer sy’n delio â’u banc drwy weithrediadau digidol ac ar-lein.
 
Beth mae hyn wedi ei olygu i’r cwsmer sy’n dymuno delio â’r banc drwy gyfrwng y Gymraeg? Dyna oedd y Comisiynydd am ei wybod, ac aeth at y cyhoedd i ofyn beth oedd eu hargraffiadau nhw o argaeledd ac ansawdd gwasanaethau Cymraeg y banciau.
 
Roedd teimlad cyffredinol gan gwsmeriaid bod gwasanaethau Cymraeg y banciau yn dirywio. Roedd nifer yn dweud ei bod hi’n amhosibl bancio ar-lein yn y Gymraeg. Roedd sawl un yn dweud bod cau canghennau’n effeithio’n negyddol ar eu gallu i drafod eu harian yn y Gymraeg. Roedd eraill yn dweud bod eu profiad o dderbyn gwasanaeth Cymraeg ar y ffôn yn anghyson ac nad oedd y gwasanaeth yn cael ei hyrwyddo’n ddigonol.
 
Nid oes un o’r banciau’n cynnig gwasanaeth bancio ar-lein neu apiau bancio yn Gymraeg ar hyn o bryd. Er holl bosibiliadau’r byd digidol, felly, mae’n ymddangos bod y Gymraeg wedi ei gadael ar ôl yn y datblygiadau hyn.
 
Un o ganlyniadau’r adolygiad oedd sefydlu fforwm o uwch swyddogion y banciau i drafod y ffordd ymlaen, ac mae’r fforwm bellach wedi cyfarfod hanner dwsin o weithiau, ac wedi clywed tystiolaeth a phrofiadau gan gwmnïau mewn sectorau eraill ar sut maen nhw wedi mynd ati i ddatblygu gwasanaethau Cymraeg.
 
Pa ddatblygiadau sydd wedi bod neu ar y gweill?
 
Mae’n ddyddiau cynnar, ond gallwn gyhoeddi bod TSB wrthi’n cydweithio â’r Comisiynydd i ddatblygu ap bancio all gynnig gwasanaeth yn y Gymraeg. Pan gaiff yr ap ei lansio o fewn y misoedd nesaf, hwn fydd y cyntaf erioed lle bydd modd i gwsmeriaid fancio drwy gyfrwng y Gymraeg ar ap ar eu ffôn symudol neu dabled.
 
Mae’r opsiwn Cymraeg ar beiriannau twll yn y wal yn rhywbeth sydd wedi ei hen sefydlu. Ond, mae’r dechnoleg tu cefn i’r peiriannau hyn wrthi’n newid yn gyflym, ac maent yn prysur ddod yn systemau soffistigedig sy’n cofio ac yn adnabod manylion y cwsmeriaid. Beth mae hyn yn ei olygu o ran yr iaith yw y byddant yn cofio dewis iaith y cwsmer ac yn cynnig gwasanaeth yn yr iaith honno’n ddiofyn. Os ydych yn bancio gyda Santander, felly, cofiwch sefydlu’r Gymraeg fel eich dewis iaith yn y gosodiadau, ac yna fe gewch wasanaeth Cymraeg bob tro.
 
Mae yna ffordd i fynd eto i sicrhau profiad cyfartal yn y Gymraeg ag sydd yn y Saesneg wrth ddelio gyda banciau; ond mae’r datblygiadau hyn yn ddatblygiadau arwyddocaol a all ddangos y ffordd ar gyfer yr holl fanciau.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau