Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cynnal cyfarfodydd dwyieithog o gartref yn ystod COVID-19

Er bod mwyafrif ein cyfarfodydd yn cael eu cynnal o bell ar hyn o bryd, gall sefydliadau yng Nghymru barhau i drefnu cyfarfodydd dwyieithog yn ystod cyfnod argyfwng COVID-19 ac mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyhoeddi canllaw i gefnogi sefydliadau a rhannu arfer da ynghylch sut i fynd ati i drefnu hyn.
 
Mae gofyn i sefydliadau cyhoeddus sydd o dan Safonau’r Gymraeg gynnig i bobl siarad Cymraeg mewn cyfarfodydd cyhoeddus, a chyfarfodydd allanol. I eraill, mae cynnal cyfarfodydd dwyieithog a gwahodd pobl i gyfrannu yn eu dewis iaith yn rhan greiddiol o’r ffordd rydym ni yn gweithredu yma yng Nghymru.
 
Mae’n debyg mai Senedd Cymru oedd y senedd gyntaf yn y byd i gynnal Cyfarfod Llawn dwyieithog ar lein ac mae Amgueddfa Cymru a sefydliadau eraill hefyd wedi arloesi drwy ddefnyddio Zoom a thechnoleg debyg. Mae dogfen gyngor newydd y Comisiynydd yn darparu canllawiau clir am bethau ymarferol i’w hystyried wrth drefnu cyfarfod dwyieithog ar lein ac yn cynnig cyfarwyddyd syml i unigolion ar sut i drefnu hyn.
 
Meddai Dr Eleri James, Uwch Swyddog Isadeiledd Comisiynydd y Gymraeg oedd yn arwain ar y gwaith o greu’r ddogfen gyngor hwn:
 
“Rydym yn falch ein bod wedi gallu ymateb yn sydyn wrth gyhoeddi nodyn cyngor ar gynnal cyfarfodydd fideo dwyieithog a fydd, gobeithio, o gymorth ac o ddefnydd i sefydliadau.
 
“Mae’r newidiadau sylfaenol i batrymau gwaith a bywyd pobl yn sgil y cyfyngiadau presennol wedi achosi newid sylfaenol hefyd yn ein defnydd o dechnoleg, yn enwedig y technolegau hynny sy’n caniatáu i bobl gynnal cyfarfodydd o bell. Mae hi wedi bod yn wych gweld y proffesiwn cyfieithu yng Nghymru yn ymateb i’r heriau newydd hyn. Mae’n anorfod y bydd y technolegau hyn yn parhau i ddatblygu ac esblygu yn ystod y cyfnod hwn a byddwn yn ychwanegu at y nodyn yn gyson wrth i sefydliadau Cymru barhau i arbrofi ac arloesi.”
 
Mae’r ddogfen eisoes wedi derbyn canmoliaeth gan gyfieithwyr ar y pryd a sefydliadau fel ei gilydd. Meddai Osian Rhys, Cyfarwyddwr cwmni cyfieithu Nico:
 
“Wrth ddefnyddio technoleg newydd, mae'n naturiol bod pobl yn betrus i ddechrau, ond mae'r ymateb wedyn wedi bod yn gadarnhaol iawn. Ac mae cyfieithu dros fideo yn haws i'r cyfieithydd ar un ystyr, gan fod pobl yn tueddu i siarad yn fwy pwyllog heb dorri ar draws ei gilydd!"
 
Mae Manon Humphreys, Cydlynydd y Gymraeg, Amgueddfa Cymru hefyd yn croesawu derbyn dogfen cyngor newydd Comisiynydd y Gymraeg ac yn falch o gyfrannu canllawiau ymarferol a cham wrth gam yr Amgueddfa mewn perthynas â meddalwedd Zoom ato:
 
“Rydym yn falch o allu defnyddio technoleg i barhau i gynnal cyfarfodydd dwyieithog ar adeg ddigon anodd, ac yn gobeithio’n fawr y bydd y canllawiau o ddefnydd i eraill. Er i ni fynd ar drywydd y gwaith yma oherwydd argyfwng y Coronafeirws, bydd hefyd o ddefnydd pan fyddwn ni wedi dychwelyd i’n swyddfeydd, er mwyn hwyluso cyfarfodydd dwyieithog gwyrddach gan leihau’r angen i deithio.”
 
Mae copi o'r canllaw i'w weld yma.
 
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau