Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyngor Dinas a Sir Abertawe yn torri safonau’r iaith

Mae Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, wedi dyfarnu fod Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi torri saith o Safonau’r Gymraeg wrth gynnig cau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre.
Cynhaliwyd yr ymchwiliad yn dilyn cwyn gan aelod o’r cyhoedd oedd yn honni nad oedd y cyngor wedi ymgynghori yn briodol cyn cynnig cau yr ysgol nac wedi ystyried effaith newid eu polisi ar y Gymraeg.
Roedd chwech allan o’r saith o safonau a dorrwyd yn ymwneud gyda phenderfyniadau polisi – safonau sydd yn gofyn i sefydliadau ystyried yr effaith ar y Gymraeg pan yn newid unrhyw bolisi.
Dyfarnodd y Comisiynydd nad oedd y cyngor wedi ystyried effaith y polisi newydd ar gyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg, nac wedi ystyried a cheisio barn am yr effaith hyn yn y ddogfen ymgynghori. 
Dyfarnwyd hefyd nad oeddent wedi ystyried os byddai’r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg o newid y polisi ac na chafodd hynny chwaith ei ystyried na’i gynnwys yn ddigonol yn y dogfennau ymgynghori.
Dywedodd Aled Roberts, Comisiynydd y Gymraeg, “Cyflwynwyd cwyn yn gofyn i ni ymchwilio i’r honiad fod y Cyngor wedi torri safonau. Yn dilyn yr ymchwiliad, rwyf bellach wedi dod i’r casgliad fod saith o safonau wedi eu torri.
“Rwyf wedi gosod camau gorfodi ar y cyngor, fydd yn golygu y bydd ganddynt broses gadarn yn y dyfodol i ystyried effaith penderfyniadau ar y Gymraeg.  Maent yn cynnwys pwyntiau megis addasu eu dogfennau ymgynghori a chreu canllaw cadarn i swyddogion, i gynnig arweiniad ar asesu effaith.
“Fydd y dyfarniad hwn ddim yn newid y penderfyniad i gau Ysgol Gynradd Gymraeg Felindre.  Ond bydd yn sicrhau bod ystyriaeth lawn ac ymgynghori digonol yn y dyfodol gydag unrhyw benderfyniad polisi, a’i effaith ar y Gymraeg.”
DIWEDD
Am fwy o fanylion, cysylltwch gydag Angharad Prys ar 01286 685 937  / Angharad.prys@comisiynyddygymraeg.cymru.
 
Nodyn i’r Golygydd
·         Mae copi o adroddiad terfynol y Comisiynydd i’w weld yma
·         Mae’r person sydd wedi gwneud cwyn yn fodlon gwneud cyfweliadau gyda’r wasg.  Os hoffech drefnu cyfweliad, mi allwch gysylltu gyda ni ac mi wnawn ni basio eich cais draw atynt.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau