Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Comisiynydd yn cyflwyno adroddiadau safonau a chyngor i Weinidogion Cymru

Mae Comisiynydd y Gymraeg wedi cyflwyno adroddiadau safonau i Weinidogion Cymru. Mae’r adroddiadau safonau yn nodi casgliadau’r Comisiynydd a’i rhesymau dros wneud safonau mewn perthynas â’r Gymraeg yn benodol gymwys i gynghorau sir a chynghorau bwrdeistref sirol yng Nghymru, Awdurdodau Parciau Cenedlaethol a Gweinidogion Cymru.
 
Rhwng 27 Ionawr a 18 Ebrill 2014 cynhaliodd y Comisiynydd  3 ymchwiliad safonau mewn perthynas â’r sefydliadau uchod. Yr ymchwiliadau hyn oedd sail yr adroddiadau safonau.
 
Daw’r Comisiynydd i’r casgliad y dylid gwneud pob gweithgaredd o fewn y safonau cyflenwi gwasanaethau, llunio polisi, gweithredu, cadw cofnodion a hybu yn benodol gymwys i’r 26 sefydliad, lle bo’r gweithgareddau hynny yn cael eu darparu.
 
Yn yr adroddiadau hefyd mae’r Comisiynydd yn nodi safonau ychwanegol y dylid eu pennu.
 
Wrth ddod i gasgliadau, rhoddodd y Comisiynydd sylw i dystiolaeth oedd yn cynnwys gwybodaeth a gyflwynwyd gan y 26 sefydliad,  409 o aelodau’r cyhoedd a’r Panel Cynghori.
 
Cyflwynodd y Comisiynydd hefyd gyngor i sylw Gweinidogion Cymru ynghylch materion a gododd yn ystod yr ymchwiliad, ymarferiad a gynhaliwyd ar sail safonau drafft arfaethedig Llywodraeth Cymru. Cafwyd ymatebion o blith y cyhoedd  a grwpiau diddordeb yn mynegi nad oedd yn glir iddynt a oedd modd rhoi barn ar safonau arfaethedig y Llywodraeth a’i peidio a dewisodd ymatebwyr gyflwyno sylwadau ar y safonau i Gomisiynydd y Gymraeg.  Mae’r Comisiynydd yn dewis cyflwyno cyngor i Weinidogion Cymru sy’n seiliedig ar y themâu a amlygwyd gan ymatebwyr a’u barn hwy ar y safonau arfaethedig.
 
Cliciwch ar y dolenni isod i ddarllen yr adroddiadau a'r cyngor i Weinidogion Cymru
 
 
 
 
 
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau