Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Comisiynydd y Gymraeg yn arwain trafodaeth ar sut i gynyddu defnydd o wasanaethau Cymraeg

​Ar faes yr Eisteddfod Genedlaethol heddiw (ddydd Mawrth 6 Awst), bydd Comisiynydd y Gymraeg yn arwain trafodaeth ar sut mae sefydliadau cyhoeddus yn trin y Gymraeg a datblygu gweithlu dwyieithog.
Mae’r drafodaeth yn cyd-fynd â chyhoeddi ‘Hawlio Cyfleoedd’, sef adroddiad sy’n cynnwys ystadegau am ba mor aml mae gwasanaethau ar gael yn Gymraeg, beth yw eu hansawdd, a pha iaith mae pobl yn dymuno ei defnyddio wrth ddelio â sefydliadau cyhoeddus.
 
• 37% o bobl o’r farn bod cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg gyda sefydliadau cyhoeddus yn cynyddu.

• Gall pobl fod yn hyderus o gael gwasanaethau ysgrifenedig a rhai lle gellir eu cynllunio yn Gymraeg, er enghraifft 93% o arwyddion yn Gymraeg, 82% o wybodaeth awtomatig ffôn yn Gymraeg a 81% o ohebiaeth Gymraeg wedi cael ymateb.

• Nid yw pethau gystal gyda gwasanaethau personol neu amser sensitif, er enghraifft ymdriniwyd yn llawn â 52% o ymholiadau ffôn Cymraeg a 46% o ymholiadau derbynfa.

• Mewn ymateb i arolwg barn, 33% o ymatebwyr ddywedodd mai Cymraeg yw’r iaith yr hoffent ei defnyddio wrth ddelio â sefydliadau cyhoeddus.
 
Dywedodd Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts:
 
“Rydw i eisiau deall beth sydd angen i sefydliadau ei wneud mwyn cynyddu’r defnydd o wasanaethau Cymraeg.
 
“Mae ymdrechion wedi eu gwneud i gynyddu’r ddarpariaeth o wasanaethau Cymraeg dros y blynyddoedd diwethaf gyda safonau’r Gymraeg wedi creu hawliau cryfach i ddefnyddio’r iaith. Fel mae’r ffigyrau yn dangos, mae llawer o waith i’w wneud eto cyn bod modd i siaradwyr Cymraeg fod yn gwbl hyderus y bydd gwasanaethau ar gael yn Gymraeg yn ddi-ffael.
 
“Mae angen gwella pa mor hawdd mae gwasanaethau Cymraeg ar gael i’r cyhoedd. Ydyn nhw ar gael heb fod pobl gorfod gofyn amdanyn nhw? Ydyn nhw’n ddealladwy ac yn glir? Ac ydy sefydliadau’n gwneud digon i’w hyrwyddo nhw?”
 
Bydd Teresa Owen o Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Meic Raymant o Heddlu Gogledd Cymru a Dafydd Trystan o’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol yn ymuno ag Aled Roberts yn y drafodaeth gan ystyried pa gamau ymarferol sydd angen digwydd i wella’r ddarpariaeth fel bod mwy o bobl yn ei defnyddio. Rhan allweddol o hyn yw datblygu gweithlu dwyieithog.
 
Cliciwch yma i ddarllen ‘Hawlio Cyfleoedd’. Mae’r adroddiad yn cynnig syniadau ymarferol am sut y gall sefydliadau wella’u trefniadau mewnol i sicrhau cydymffurfiaeth, sicrhau bod digon o’u staff yn gallu cynnig gwasanaeth Cymraeg, a chymell pobl i’w defnyddio.
 
Bydd y Comisiynydd yn cynnal cyfres o weithdai yn yr hydref i sefydliadau rannu syniadau ac arferion llwyddiannus am sut i hybu a darparu gwasanaethau Cymraeg.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau