Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Angen ‘ymyrraeth sylweddol’ os am gyrraedd y miliwn

Mewn adroddiad a gyhoeddwyd gan Gomisiynydd y Gymraeg heddiw (6 Awst, 2020), mae’r Comisiynydd yn galw am ‘ymyrraeth sylweddol’ er mwyn gweld y cynnydd radical sydd ei angen yn nifer yr athrawon sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.
 
Yn ôl y Comisiynydd, mae gan y sector addysg rôl allweddol i’w chwarae os ydy Llywodraeth Cymru am gyrraedd miliwn o siaradwyr erbyn 2050.  

Mae targedau’r Llywodraeth yn cynnwys cynyddu’r gyfran o blant sy’n derbyn addysg cyfrwng Cymraeg i 40% erbyn 2050 a chynyddu’r nifer sy’n gallu siarad Cymraeg ar ôl bod mewn ysgol cyfrwng Saesneg / dwyieithog i 50% erbyn 2050. Er mwyn gwneud hynny, maent wedi gosod targed i gynyddu’r nifer o athrawon sy’n gallu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg neu yn dysgu’r iaith fel pwnc i 9,400 erbyn 2050.

Yn ôl Comisiynydd y Gymraeg, Aled Roberts, “Er mwyn bod yn agos i gyrraedd y targedau sydd wedi’u gosod gan y Llywodraeth yn y sector addysg, mae angen cynnydd radical yn nifer yr athrawon yng Nghymru sy’n gallu addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Ond mae’r adroddiad yn dangos fod cwymp yn nifer yr athrawon newydd gymhwyso sy’n gallu siarad Cymraeg neu’n gallu gweithio trwy gyfrwng y Gymraeg yn y pum mlynedd diwethaf. Gwelwyd gostyngiad o 23% yn yr athrawon newydd gymhwyso sy’n gallu siarad Cymraeg a chwymp o 27% yn y rhai sy’n gallu gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ychwanegodd y Comisiynydd, “Mae’r nifer myfyrwyr sy’n dilyn cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA) ar ei isaf ers i’r cofnodion gychwyn yn 2010/11 ac mae’r cyfanswm o fyfyrwyr blwyddyn gyntaf sy’n hyfforddi i addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg yn 2018/19 bron i hanner y nifer a oedd yn hyfforddi yn 2013/14.

“Mae’r gostyngiad hwn yn peri pryder i ni fel y mae’r ffaith nad yw nifer sylweddol o athrawon sy’n rhugl neu’n weddol rugl yn y Gymraeg yn addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

“Mae targedau athrawon strategaeth Cymraeg 2050 yn heriol, ac er mwyn eu gwireddu rhaid gwyrdroi tueddiadau’r ddegawd ddiwethaf.”

Mae’r Comisiynydd wedi rhannu nifer o argymhellion yn yr adroddiad ac yn galw ar Lywodraeth Cymru i arwain ar lunio strategaeth hir dymor er mwyn gweddnewid cyrsiau Addysg Gychwynnol Athrawon yng Nghymru fel eu bod sgiliau Cymraeg pob athro o dan hyfforddiant yn cael eu datblygu. 

 

Nodyn i'r Golygydd

 
  • Copi o’r adroddiad ar gael yma
 
 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau