Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Aled Roberts yn dechrau ar ei swydd fel Comisiynydd newydd

Ddydd Llun 1 Ebrill, dechreuodd Aled Roberts yn ei swydd fel Comisiynydd y Gymraeg; ac am y tri mis nesaf bydd yn teithio hyd a lled Cymru i gyfarfod â phobl ac i ddeall beth yw eu profiadau o ddefnyddio’r Gymraeg.
 
Aled Roberts yw’r ail i ddal swydd y Comisiynydd, yn dilyn saith mlynedd Meri Huws wrth y llyw. Mae’n gyn Aelod Cynulliad (2011-16) ac wedi gweithio fel ymgynghorydd i Lywodraeth Cymru ar ddatblygu cynlluniau addysg Gymraeg.
 
Gan dynnu o’i brofiad personol gyda’r Gymraeg, mae’n awyddus i ddeall beth sy’n cymell pobl sy’n medru siarad Cymraeg i ddefnyddio’r iaith, neu beidio gwneud hynny, yn eu bywydau bob dydd.
 
Dywedodd: “Fe ges i’n magu ar aelwyd Gymraeg ei hiaith yn Rhos; ond Saesneg oedd iaith fy addysg. Er bod fy nghriw ffrindiau yn gallu siarad Cymraeg, Saesneg oedden ni’n ei siarad efo’n gilydd. Nid tan imi ddod adref am y Nadolig ar ôl treulio tymor cyntaf ym Mhrifysgol Aberystwyth y sylwais ein bod ni’n colli allan ar gymaint drwy beidio â siarad Cymraeg efo’n gilydd; ac felly mi wnaethon ni benderfyniad un noson i droi i siarad Cymraeg efo’n gilydd o hynny ymlaen. Doedd hi ddim yn hawdd newid, ac mi gymerodd ychydig fisoedd i ni ddod i arfer; ond mi oedd hi’n bosib, a Chymraeg ydyn ni wedi ei siarad efo’n gilydd byth wedyn.
 
“Rydw i’n gwybod nad fi a fy ffrindiau oedd yr unig rai oedd ddim yn gweld yr iaith fel rhywbeth i’w siarad efo’n gilydd; a bod yr arfer o droi i’r Saesneg hyd yn oed yn fwy cyffredin y dyddiau yma. Rydyn ni i gyd eisiau gweld sefyllfa’r Gymraeg yn cryfhau a gwireddu’r weledigaeth o filiwn o siaradwyr Cymraeg. Fel Comisiynydd, felly, rydw i eisiau deall beth yw’r rhwystrau sy’n atal pobl, a phobl ifanc yn benodol, rhag dewis defnyddio’r Gymraeg er mwyn gweld sut gallwn ni weithio efo’n gilydd i oresgyn y rhwystrau yma. Rydw i hefyd eisiau clywed beth yw profiadau pobl wrth ddefnyddio’r Gymraeg yn y gwaith ac wrth ddefnyddio gwasanaethau.”
 
Dros y misoedd nesaf, bydd Aled Roberts yn mynd ar daith gymunedol i gwrdd â phobl ar hyd a lled Cymru er mwyn deall beth yw realiti’r sefyllfa. Bydd yn defnyddio profiadau go iawn pobl i lywio’i waith o ran cryfhau sefyllfa’r Gymraeg.
 
Dywedodd: “Mi fydda i’n ymdrechu i ymweld â gymaint o gymunedau â phosib yn ystod y tri mis nesa. Ond os oes rhywun yn aelod o glwb, grŵp neu gymdeithas leol, ac awydd fy ngwahodd i draw am sgwrs, yna hoffwn eu hannog nhw i gysylltu ac mi fyddwn i’n hapus iawn dod i’w cyfarfod nhw.”
 
Mae modd cysylltu gyda Chomisiynydd y Gymraeg trwy ebost post@comisiynyddygymraeg.cymru.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau