Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Ymwadiad

 
Termau ac Amodau Gwefan y Comisiynydd

Ymwelwyr â’r wefan

Cynhelir gwefan Comisiynydd y Gymraeg (y Comisiynydd) er mwyn i ddefnyddwyr ei defnyddio ac edrych arni. Mae cael mynediad i wefan y Comisiynydd a’i defnyddio’n golygu bod defnyddiwr yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Maent yn weithredol o'r dyddiad y bydd defnyddiwr yn defnyddio’r wefan am y tro cyntaf.

Mae’r defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn dull nad yw'n tresmasu ar hawliau trydydd parti, nac yn cyfyngu neu’n atal unrhyw drydydd parti rhag defnyddio a mwynhau'r wefan hon. Mae cyfyngu neu atal o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu ar, neu beri gofid neu drafferth i, unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu sarhaus neu ymyrryd â llif arferol y ddeialog o fewn y safle hwn.

Gwaherddir defnyddwyr rhag cyhoeddi neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, anweddus, sarhaus neu gywilyddus, neu unrhyw ddeunydd sy'n golygu neu sy'n annog ymddygiad yr ystyrir ei fod yn drosedd, sy’n debygol o achosi atebolrwydd sifil, neu sydd, fel arall, yn torri unrhyw gyfraith.

Bydd y Comisiynydd yn cydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu orchymyn llys sy'n gofyn neu sy'n rhoi cyfarwyddyd i’r Comisiynydd ddatgelu enw unrhyw un sy'n cyhoeddi gwybodaeth neu ddeunydd o'r fath ar wefan y Comisiynydd.

Ymwadiad

Darperir gwefan y Comisiynydd a'r deunydd sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau (neu sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti) 'fel ag y mae' heb unrhyw ddatganiad,  neu gynrychiolaeth neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath p'un a yw wedi’i mynegi neu ei hawgrymu, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben arbennig, peidio â thresmasu ar hawliau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.

Nid yw’r Comisiynydd yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, nac y caiff diffygion eu cywiro, nac y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd rhag firysau nac yn datgan swyddogaeth, cywirdeb, na dibynadwyedd llawn y deunyddiau.

Nid yw’r Comisiynydd yn atebol dros golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif, yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod canlyniadol neu anuniongyrchol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli'r gallu i ddefnyddio, data neu elw sy'n deillio o ddefnyddio gwefan y Comisiynydd neu sy'n gysylltiedig â hynny.

Rheolir a dehonglir y telerau ac amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, fel y maent yn gymwys yng Nghymru. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o dan y telerau ac amodau hyn yn agored i awdurdod unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Dolenni i wefannau allanol

Bydd cysylltiadau a gynhwysir yng ngwefan y Comisiynydd yn arwain at wefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth y Comisiynydd. Nid yw’r Comisiynydd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig.

Ni ddylid ystyried y broses o restru a chysylltu gwefannau fel ardystiad o unrhyw fath ac nid yw’r Comisiynydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys. Ni all y Comisiynydd warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gan y Comisiynydd unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

Diogelu rhag firysau

Bydd y Comisiynydd yn ymdrechu i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i ddefnyddiwr redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lwythir o'r we.

Ni all y Comisiynydd dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i ddata defnyddiwr neu ei system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra bydd defnyddiwr yn defnyddio deunydd a ddaw o'r wefan hon.
Newidiadau i’r telerau ac amodau

Gall y Comisiynydd adolygu a newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw edrych ar y telerau ac amodau yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi bod. Mae’r defnyddiwr yn derbyn unrhyw newid drwy barhau i ddefnyddio gwefan y Comisiynydd wedi i newid gael ei wneud.
 
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau