Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
 
D20180820: Cysgodi defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg
Mae’r Comisiynydd yn dymuno penodi cyflenwr i wneud gwaith cysgodi defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg. Dealltwriaeth y Comisiynydd o’r term ‘cysgodi defnyddwyr’ yw ymarferiad lle caiff cyfranogwyr eu harsylwi a/neu eu holi am profiadau wrth iddynt gyrchu gwasanaeth.
Mae’r Comisiynydd yn dymuno gwneud mwy o waith cysgodi defnyddwyr yn 2018-19, er mwyn gwella dealltwriaeth y Comisiynydd o:
Ymddygiad defnyddwyr
  • pa mor debygol yw defnyddwyr o ddewis defnyddio’r gwasanaeth Cymraeg pan fo gwasanaeth ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg;
  • pa ffactorau sy’n dylanwadu ar benderfyniad siaradwyr Cymraeg i ddefnyddio gwasanaeth yn Gymraeg / Saesneg;

Ansawdd gwasanaethau

  • a yw profiad defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg yn llai ffafriol na phrofiad pobl sy’n defnyddio gwasanaethau Saesneg?

Tra bod gwaith cysgodi defnyddwyr 2017-18 wedi cynnwys 4 sesiwn wedi eu harsylwi gyda grwpiau o gyfranogwyr, dymunir i’r gwaith eleni ddefnyddio mwy o amrywiaeth o ddulliau, gyda golwg ar gasglu gwybodaeth am ymddygiad defnyddwyr mewn cyd-destunau llai ffurfiol, fel bod eu hymddygiad greddfol i’w weld.

Bydd angen cynnal o leiaf ddwy sesiwn cysgodi gyda grwpiau bychain (oddeutu 6) o gyfranogwyr. Bydd angen gwneud gwaith cysgodi drwy ddulliau eraill hefyd. Wrth wneud cais am y contract, bydd angen i ymgeiswyr fanylu ar y dulliau y byddant yn eu defnyddio. Dylai’r gwaith ddigwydd mewn amrywiaeth o leoliadau daearyddol o fewn Cymru, gyda’r union leoliadau i’w cytuno gyda’r Comisiynydd.

Gweler y ddogfennaeth am fanylion pellach:

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 12:00 ar 12/09/2018.
Y terfyn amser ar gyfer derbyn cwestiynau ac ymholiadau yw 12:00 ar 05/09/2018.  

______________________


D20180821: Cynhyrchu cyfres o fideos yn arddangos arferion llwyddiannus o fewn y sector cyhoeddus

Mae'r Comisiynydd yn dymuno penodi cwmni i gynhyrchu cyfres o fideos sy’n dangos arferion llwyddiannus wrth gydymffurfio gyda’r safonau o fewn y sector gyhoeddus.
 
Ei bwriad yw dangos y fideos hyn yn ei ‘Seminar Arferion Llwyddiannus’ yn hwyrach eleni. Mae hefyd yn bwriadu eu cyhoeddi ar ei gwefan ac ar ei sianel Youtube.
Pwrpas cynhyrchu’r fideos yw tynnu sylw cyrff cyhoeddus eraill at enghreifftiau o arferion llwyddiannus er mwyn eu cymell hwy, ar sail cynnwys y fideos, i:
 
  • weithredu mewn dulliau arloesol
  • dadansoddi i ba raddau y mae arferion eu sefydliadau hwy yn llwyddo
  • ysbrydoli y sefydliadau i addasu y ffordd maen nhw yn gweithio, er mwyn gwella cydymffurfiaeth gyda’r safonau
 

Gweler y ddogfennaeth am fanylion pellach: 


Y terfyn amser ar gyfer derbyn cwestiynau ac ymholiadau yw 16:00 ar 04/09/2018.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 12:00 ar 07/09/2018.

______________________


D20180820: Arolygu’r safonau’n ymwneud â derbyn ymwelwyr i adeiladau’r corff, peiriannau hunanwasanaeth ac arwyddion a arddangosir gan gorff
Mae’r Comisiynydd yn dymuno comisiynu arolwg fydd yn asesu i ba raddau y mae sampl o sefydliadau cyhoeddus yn cydymffurfio â dyletswyddau ieithyddol statudol sy’n ymwneud ag (i) derbyn ymwelwyr i adeiladau’r corff; (ii) peiriannau hunanwasanaeth; a (iii) arwyddion a arddangosir gan gorff.
Gweler y ddogfennaeth am fanylion pellach: 
 
Y dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 12:00 ar 12/09/2018.
Y terfyn amser ar gyfer derbyn cwestiynau ac ymholiadau yw 16:00 ar 05/09/2018.

______________________

CYG026 - Gwelliannau Swyddfa Caerdydd
 
Nod y Comisiynydd, drwy hysbysebu’r tendr hwn, yw penodi cyflenwr i gyflawni’r elfennau gwaith, nodir yn y fanyleb, yn swyddfeydd y Comisiynydd yn:
 
Siambrau'r Farchnad
5–7 Heol Eglwys Fair
Caerdydd
CF10 1AT
 
Dylai’r ceisiadau tendr gynnwys dyluniad arfaethedig ar gyfer y swyddfa sydd wedi ei seilio ar ofynion y cleient fel y’u gosodwyd yn y ddogfen hon, ynghyd â chostau amcangyfrifedig, er mwyn galluogi’r Comisiynydd i benodi cyflenwr.
 
Gweler y ddogfennaeth am fanylion pellach: 
 
 
NODER: Ewch i https://www.sell2wales.gov.wales/Search/Search_Switch.aspx?ID=84713 i gofrestru eich diddordeb yn yr hysbysiad hwn a chael unrhyw wybodaeth ychwanegol.
 
Yr amser a’r dyddiad cau ar gyfer derbyn cwestiynau ac ymholiadau yw 17:00 ar 04/09/2018.
 
Yr amser a’r dyddiad cau ar gyfer derbyn tendrau yw 12:00 ar 11/09/2018.

 

 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau