Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Tendrau Comisiynydd y Gymraeg

Dŵr
 
D20170803:  Cynnal cyfweliadau gyda phobl sydd â phrofiad o garchardai
 
Natur y contract:  Cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb mewn amgylchiadau sensitif gyda phobl sydd â phrofiad o garchardai – carcharorion, cyn-garcharorion, troseddwyr ifanc a theuluoedd carcharorion. Deall beth yw profiadau carcharorion a theuluoedd carcharorion sydd am ddefnyddio’r Gymraeg yng ngharchardai Cymru a Lloegr. 
 
Dyddiad cau:  12:00 ar 24/08/2017
Terfyn amser ar gyfer cwestiynau:  12:00 ar 17/08/2017
Pwynt cyswllt ar gyfer cwestiynau:  ifan.rhys@comisiynyddygymraeg.cymru 
 
 
Mae'r contract yma wedi ei hysbysebu yn y Gymraeg yn unig oherwydd bod y gallu yn y Gymraeg yn hanfodol i gyflawniad y contract.

 

D20170809: Llunio dogfen gyngor ar ofynion y safonau ynghylch corff yn hybu’r Gymraeg a chynnal gweithdai cysylltiedig


Mae Comisiynydd y Gymraeg yn dymuno comisiynu cyflenwr allanol i lunio darn o gyngor a fydd o gymorth i gynghorau sirol ac awdurdodau Parciau Cenedlaethol wrth iddynt fynd ati i ddatblygu, gweithredu a monitro strategaethau hybu’n unol â gofynion safonau rhifau 145 a 146 yn Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 1) 2015. Ar ben hynny, mae’r Comisiynydd yn dymuno gweld cyfres o weithdai’n cael eu cynnal ar gyfer y sefydliadau dan sylw er mwyn trin a thrafod cynnwys y ddogfen gyngor arfaethedig.

Gwahoddiad i gynnig dyfynbris
Manyleb
Tabl prisio
Telerau ac amodau

Cwestiynau ac atebion

Dyddiad cau: 12pm; 29/08/2017
Dylid anfon unrhyw ymholiadau at steffan.jones@comisiynyddygymraeg.cymru

 

D20170807: Arolwg o gyfarfodydd sefydliadau sy’n agored i’r cyhoedd a digwyddiadau cyhoeddus y maent yn eu trefnu


Mae Comisiynydd y Gymraeg yn dymuno comisiynu cyflenwr allanol i gynnal arolwg fydd yn asesu i ba raddau y mae cyfran o sefydliadau cyhoeddus yn cydymffurfio â dyletswyddau ieithyddol statudol sy’n ymwneud â chyfarfodydd sy’n agored i’r cyhoedd a digwyddiadau cyhoeddus a drefnir neu a ariennir gan sefydliadau. Sail yr arolwg fydd gofynion y safonau perthnasol.


Gwahoddiad i gynnig dyfynbris
Manyleb
Tabl prisio
Telerau ac amodau

Cwestiynau ac atebion


Dyddiad cau: 12pm; 29/08/2017
Dylid anfon unrhyw ymholiadau at Steffan.jones@comisiynyddygymraeg.cymru

 

D20170808: Arolwg o wasanaethau derbynfa, peiriannau hunanwasanaeth ac arwyddion sefydliadau cyhoeddus


Mae Comisiynydd y Gymraeg yn dymuno comisiynu cyflenwr allanol i gynnal arolwg fydd yn asesu i ba raddau y mae cyfran o sefydliadau cyhoeddus yn cydymffurfio â dyletswyddau ieithyddol statudol sy’n ymwneud â gwasanaethau derbynfa, peiriannau hunanwasanaeth ac arwyddion y maent yn eu harddangos. Sail yr arolwg fydd gofynion y safonau perthnasol.


Gwahoddiad i gynnig dyfynbris
Manyleb
Tabl prisio
Telerau ac amodau

Cwestiynau ac atebion

Dyddiad cau: 12pm; 29/08/2017
Dylid anfon unrhyw ymholiadau at Steffan.jones@comisiynyddygymraeg.cymru

 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau