Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Preifatrwydd

 

Wrth glicio ar y penawdau fe gewch wybodaeth am yr isod:     

Hysbysiad Preifatrwydd Comisiynydd y Gymraeg

Eich Hawliau dan Gyfraith Diogelu Data

Sut y bydd y Comisiynydd yn defnyddio eich manylion

Gwneud Data yn Ddienw

Rhannu eich gwybodaeth gyda thrydydd partïon

Am ba hyd bydd y Comisiynydd yn cadw eich gwybodaeth

Cyflenwyr

Ymgeisio am swyddi

Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Swyddogion presennol a chyn swyddogion

Trosglwyddo y tu allan i’r AEE

Dilyn dolen i wefan arall

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Sefydliadau eraill yn ymwneud â’r wefan

Cyrchu gwybodaeth bersonol

Newidiadau i hysbysiad preifatrwydd y Comisiynydd

Cyswllt

Hysbysiad Preifatrwydd Comisiynydd y Gymraeg

Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn rhoi gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl pan fydd Comisiynydd y Gymraeg (y Comisiynydd) yn casglu, defnyddio, datgelu, trosglwyddo a chadw eich data personol.

Comisiynydd y Gymraeg, Siambrau’r Farchnad, 5-7 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1AT yw Rheolwr Data y wybodaeth mae’n gasglu gennych.

Mae’r Comisiynydd yn ymrwymedig i ddiogelu gwybodaeth bersonol mae’n ei dderbyn. Pryd bynnag y bydd y Comisiynydd yn derbyn gwybodaeth mae dyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio’r wybodaeth yn unol â’r holl gyfreithiau perthnasol ar ddiogelu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 a Deddf Diogelu Data 2018 (cyfeirir at y cyfreithiau hyn gyda’u gilydd yn yr hysbysiad hwn fel “cyfraith diogelu data”).

Eich Hawliau dan Gyfraith Diogelu Data

Mae gennych amrywiol hawliau dan Gyfraith Diogelu Data. Gall y rhain gynnwys (fel sy’n berthnasol):

• yr hawl i ofyn am gyrchu’r data personol mae’r Comisiynydd yn ei ddal amdanoch (gweler y pennawd “Cyrchu gwybodaeth bersonol” isod am fwy o fanylion);

• yr hawl i gywiro gan gynnwys mynnu bod y Comisiynydd yn cywiro data personol anghywir; yr hawl i ofyn am gyfyngu prosesu amdanoch chi neu i wrthwynebu prosesu eich data personol; yr hawl i ofyn am ddileu eich data personol lle nad oes angen i’r Comisiynydd bellach ei gadw;
 
• yr hawl i gludo data gan gynnwys i gael data personol mewn fformat y gellir ei ddarllen gan beiriant dan rai amgylchiadau megis lle mae ei brosesu yn seiliedig ar gydsyniad;

• yr hawl i wrthwynebu i wneud penderfyniadau wedi’i awtomeiddio gan gynnwys proffilio (os yw’n bod) sydd ag effaith gyfreithiol neu arwyddocaol arnoch chi fel unigolyn; ac

• yr hawl i dynnu’n ôl eich cydsyniad i unrhyw brosesu y rhoesoch y cydsyniad hwnnw iddo ymlaen llaw.
Wrth i chi gysylltu â’r Comisiynydd, pa wybodaeth fydd yn cael ei gasglu?

• Enw Llawn
• Cyfeiriad
• Cyfeiriad e-bost
• Unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych i’r Comisiynydd mewn ffurflenni cysylltu neu trwy ohebiaeth
• Unrhyw wybodaeth fyddai’n helpu’r Comisiynydd i wneud addasiadau rhesymol i chi
 
Categorïau arbennig o ddata personol

Weithiau bydd y Comisiynydd yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol ychwanegol, ac weithiau am gategorïau arbennig o ddata personol - data yw hyn am eich tarddiad hil neu ethnig, barn wleidyddol, cred grefyddol neu athronyddol, aelodaeth o undeb llafur, data genetig a biometreg, data am eich iechyd, neu dueddfryd rhywiol. Os bydd y Comisiynydd yn casglu’r wybodaeth hon gennych, bydd ond yn ei ddefnyddio i’r pwrpas o roi unrhyw gyngor neu gymorth ac yn unol â’i swyddogaethau statudol.

Sut y bydd y Comisiynydd yn defnyddio eich manylion

Bydd eich manylion yn cael eu defnyddio ar gyfer nifer o bwrpasau, gan gynnwys:

• I ymdrin â’r ymholiad / cwyn / pryder / rheswm dros gysylltu gyda’r Comisiynydd;
• Ymwelwyr â gwefan y Comisiynydd (gweler hefyd y dudalen Cwcis);
• I ymarfer swyddogaethau statudol y Comisiynydd;
• I fodloni gofynion cytundeb rhyngddo chi a’r Comisiynydd;
• I gydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth mae’r Comisiynydd yn ddarostyngedig iddo.

Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys manylion cynhwysfawr am bob agwedd ar y modd y bydd y Comisiynydd yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon am yr hysbysiad hwn neu am y modd mae’r Comisiynydd yn defnyddio gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’r Comisiynydd.

Y sail gyfreithiol y bydd y Comisiynydd yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â hi yw er mwyn caniatáu’r Comisiynydd i ymarfer ei bwerau statudol yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Gall eich cydsyniad hefyd fod yn rheswm cyfreithiol dros brosesu eich data personol. Mae hyn yn golygu eich cydsyniad penodol, gwybodus a diamwys a roddir yn rhydd ac y gellir ei gasglu gennych, er enghraifft, pan fyddwch yn cytuno i dderbyn gohebiaeth farchnata gan y Comisiynydd neu pan gytunwch i gymryd rhan mewn arolygon neu ymchwil y farchnad (fel sy’n berthnasol). Mae gennych hawl dan Gyfraith Diogelu Data i dynnu’n ôl eich cydsyniad lle’i rhoddwyd, ar unrhyw adeg.

Gwneud Data yn Ddienw

Gall y Comisiynydd drosi eich data personol yn ddata ystadegol neu a gydgasglwyd yn y fath fodd fel ag i sicrhau nad ydych yn cael eich enwi neu y gellir eich adnabod o’r data hwnnw. Gall y Comisiynydd ddefnyddio’r data hwn a gydgasglwyd i gynnal ymchwil y farchnad a dadansoddiadau, gan gynnwys er mwyn cynhyrchu ymchwil ac adroddiadau ystadegol. Gall y Comisiynydd rannu data a gydgasglwyd mewn sawl ffordd, gan gynnwys am yr un rhesymau ag y gall rannu data personol.
 
Rhannu eich gwybodaeth gyda thrydydd partïon

Bydd y Comisiynydd yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti pan bydd yn ofynnol i wneud hynny yn ôl y gyfraith neu os bydd gan y Comisiynydd sail gyfreithiol i wneud hynny.

Fel rheol bydd y Comisiynydd yn rhannu eich gwybodaeth â thrydydd parti er mwyn cynnal gwaith ymchwilio i gwyn neu bryder neu i ymarfer ei bwerau statudol. Bydd y Comisiynydd yn rhoi gwybod i chi pwy yw’r trydydd parti hwnnw a pham y mae angen rhannu’r wybodaeth o dan sylw. Os nad ydych am i’r Comisiynydd rannu eich gwybodaeth gyda thrydydd parti wrth ymchwilio i gwyn neu bryder neu i ymarfer ei bwerau statudol gallwch roi gwybod iddo er fe allai hynny effeithio ar ei allu i gyflawni’r swyddogaethau hynny. 

Am ba hyd bydd y Comisiynydd yn cadw eich gwybodaeth

Bydd y Comisiynydd yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn unol â’i Bolisi Cadw a Gwaredu Gwybodaeth.
 
Cyflenwyr

Bydd y Comisiynydd yn cadw gwybodaeth am ei gyflenwyr ar ei systemau rheolaeth ariannol a hynny at ddibenion rheoli’r berthynas â nhw, fel trefniadau archebu nwyddau neu wasanaethau a threfnu taliadau. Gellir defnyddio’r wybodaeth hefyd at ddibenion adrodd yn fewnol.

Ymgeisio am swyddi

Bydd y wybodaeth, a gaiff y Comisiynydd fel rhan o’r broses ymgeisio, yn cael ei thrin yn gyfrinachol a dim ond y tîm Adnoddau Dynol ac aelodau o’r panel dethol fydd yn ei gweld, a hynny at ddibenion y broses recriwtio. Os bydd y Comisiynydd am ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi i drydydd parti - er enghraifft, os oes arbenigwr rheoli ymgeiswyr trydydd parti yn rhan o’r broses ddethol neu, os ydy am ofyn am eirda – bydd yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw, oni bai bod yn rhaid datgelu’r wybodaeth o dan y gyfraith.
Gofynnir i chi hefyd ddarparu gwybodaeth cyfle cyfartal. Nid yw hon yn wybodaeth orfodol - os na fyddwch yn ei ddarparu, ni fydd yn effeithio ar eich cais. Ni fydd y wybodaeth hon ar gael i unrhyw swyddog y tu allan i'n tîm recriwtio, gan gynnwys y rheolwyr cyflogi, mewn ffordd a all eich adnabod. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu a monitro ystadegau cyfle cyfartal yn unig.

Bydd y Comisiynydd yn cadw gwybodaeth bersonol am ymgeiswyr am gyfnod o ddau fis fan bellaf ar ôl i’r broses recriwtio ddod i ben, ac yna caiff ei dinistrio neu ei dileu.

Rhestr o Enwau Lleoedd Safonol Cymru

Mae gan y Comisiynydd gyfrifoldeb i gynnig cyngor am ffurfiau safonol enwau lleoedd Cymru. Bydd y Comisiynydd yn dilyn canllawiau penodol wrth lunio’i argymhellion yn ogystal ag ystyried tystiolaeth am ddefnydd cyfredol a hanesyddol ynghyd â barn y cyhoedd am yr enwau. Mae manylion personol yn gallu bod yn rhan annatod o’r dystiolaeth ddogfennol honno a bydd y Comisiynydd weithiau yn dymuno cadw cofnod o farn unigolion a thystiolaeth a gyflwynir ganddynt am ffurfiau amrywiol er mwyn ei gynorthwyo i lunio’i argymhellion. Bydd y dystiolaeth honno yn cael ei chadw tan ddiwedd oes y prosiect oni bai fod cais penodol yn dod gan unigolion i’w gwneud yn ddienw neu ei dileu.

Swyddogion presennol a chyn swyddogion

Dylai swyddogion gyfeirio at yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer swyddogion. Pan ddaw’ch cyflogaeth â’r Comisiynydd i ben, bydd yn cadw gwybodaeth amdanoch yn unol â gofynion y polisi cadw a gwaredu gwybodaeth, ac yna’n ei dileu.

Trosglwyddo y tu allan i’r AEE

Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei  throsglwyddo y tu allan i’r AEE. 

Dilyn dolen i wefan arall

Mae gwefan y Comisiynydd yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill.

Dim ond i wefan y Comisiynydd y mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylai unigolyn fod yn ymwybodol o hynny pan fydd yn symud i wefan arall - nid oes gan y Comisiynydd unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allai’r Comisiynydd fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu pan fyddwch yn ymweld â safleoedd eraill ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan yr hysbysiad preifatrwydd hwn. Dylech ddarllen hysbysiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol.

Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae’r Comisiynydd yn awdurdod cyhoeddus at ddibenion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG). Eithrir gwybodaeth mae’r Comisiynydd yn ei chael wrth arfer ei swyddogaethau rhag ei datgelu o dan DRhG. Fodd bynnag, dylech ddeall y gall gwybodaeth arall gael ei datgelu os oes cais amdani o dan DRhG

Cyn i chi gysylltu â’r Comisiynydd, dylech werthfawrogi bod adran 22 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disgwyl i’r Comisiynydd drin gwybodaeth y mae’n ei chael wrth arfer ei swyddogaethau yn gyfrinachol. Ni fydd y fath wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall oni bai yr awdurdodir hynny gan adran 22. Fodd bynnag, dylech werthfawrogi y gall fod angen i’r Comisiynydd ddatgelu’r fath wybodaeth i eraill mewn amgylchiadau eithriadol, er os oes angen gwneud hynny ar gyfer unrhyw bwrpas cewch wybod am hyn o flaen llaw fel arfer.

Nid yw adran 22 yn effeithio o gwbl ar ddyletswyddau’r Comisiynydd dan gyfraith diogelu data na’r gyfraith ar gyfrinachedd. Am fwy o wybodaeth am adran 22, cysylltwch â’r Comisiynydd.

Sefydliadau eraill yn ymwneud â’r wefan

Efallai y bydd angen i’r Comisiynydd gysylltu â sefydliadau eraill, gan gynnwys contractwyr TG, er mwyn ateb cwestiynau a dderbynnir yn ymwneud ag ymarferoldeb y wefan hon. Fodd bynnag, ni fydd y Comisiynydd yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol wrth ddelio ag ymholiad, oni bai fod gan y Comisiynydd sail gyfreithiol i wneud hynny.

Cyrchu gwybodaeth bersonol 

Mae Cyfraith Diogelu Data yn rhoi’r hawl i chi gyrchu gwybodaeth a ddelir amdanoch neu i gael copïau ohono. Gallwch arfer eich hawl i gyrchu yn unol â chyfraith Diogelu Data ac y mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gyflwyno eich cais i’r Comisiynydd yn ysgrifenedig.

Cyfeiriwch at Bolisi Deddfwriaeth Diogelu Data y Comisiynydd am fanylion pellach.

Heb ragfarnu unrhyw rwymedi gweinyddol neu farnwrol arall a fydd gennych, mae gennych yr hawl i gwyno wrth y Comisiynydd Gwybodaeth os ydych yn ystyried bod y Comisiynydd wedi torri cyfreithiau preifatrwydd data cymwys wrth brosesu eich data personol.

Newidiadau i hysbysiad preifatrwydd y Comisiynydd

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, bydd y Comisiynydd yn diweddaru'r fersiwn ar y dudalen hon. Gall unigolyn ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn ymwybodol o'r wybodaeth a gesglir gan y Comisiynydd, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y bydd y Comisiynydd yn ei rhannu ag unrhyw un arall.

Cyswllt

Swyddog Diogelu Data, Comisiynydd y Gymraeg
0345 603 3221
post@comisiynyddygymraeg.cymru
Diweddarwyd: 14 Ionawr 2019

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau