Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Preifatrwydd

 

Hysbysiad Preifatrwydd Data a Cwcis y Comisiynydd

 

Mae’r hysbysiad hwn yn rhoi gwybodaeth am beth i’w ddisgwyl pan fydd Comisiynydd y Gymraeg (y Comisiynydd) yn casglu, defnyddio, datgelu, trosglwyddo a chadw eich data personol.

Comisiynydd y Gymraeg, Siambrau’r Farchnad, 5-7 Heol Eglwys Fair, Caerdydd, CF10 1AT yw Rheolwr Data y wybodaeth mae’n gasglu gennych.

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn ymrwymedig i ddiogelu gwybodaeth bersonol mae’n ei dderbyn. Pryd bynnag y bydd y Comisiynydd yn derbyn gwybodaeth mae dyletswydd gyfreithiol i ddefnyddio’r wybodaeth yn unol â’r holl gyfreithiau perthnasol ar ddiogelu gwybodaeth bersonol, gan gynnwys Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol 2016 (cyfeirir at y cyfreithiau hyn gyda’u gilydd yn yr hysbysiad hwn fel “cyfraith diogelu data”).
 
Eich Hawliau dan Gyfraith Diogelu Data

Mae gennych amrywiol hawliau dan Gyfraith Diogelu Data. Gall y rhain gynnwys (fel sy’n berthnasol):
 • • yr hawl i ofyn am gyrchu’r data personol mae’r Comisiynydd yn ei ddal amdanoch (gweler y pennawd “Cyrchu gwybodaeth bersonol” isod am fwy o fanylion);
  • yr hawl i gywiro gan gynnwys mynnu bod y Comisiynydd yn cywiro data personol anghywir; yr hawl i ofyn am gyfyngu prosesu amdanoch chi neu i wrthwynebu prosesu eich data personol; yr hawl i ofyn am ddileu eich data personol lle nad oes angen i’r Comisiynydd bellach ei gadw;
  • yr hawl i gludo data gan gynnwys i gael data personol mewn fformat y gellir ei ddarllen gan beiriant dan rai amgylchiadau megis lle mae ei brosesu yn seiliedig ar gydsyniad;
  • yr hawl i wrthwynebu i wneud penderfyniadau wedi’i awtomeiddio gan gynnwys proffilio (os yw’n bod) sydd ag effaith gyfreithiol neu arwyddocaol arnoch chi fel unigolyn; ac
  • yr hawl i dynnu’n ôl eich cydsyniad i unrhyw brosesu y rhoesoch y cydsyniad hwnnw iddo ymlaen llaw.

Wrth i chi gysylltu â’r Comisiynydd, pa wybodaeth fydd yn cael ei gasglu?
 • Enw Llawn
 • Cyfeiriad
 • Cyfeiriad e-bost
 • Unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych i’r Comisiynydd mewn ffurflenni cysylltu neu trwy ohebiaeth
 • Unrhyw wybodaeth fyddai’n helpu’r Comisiynydd i wneud addasiadau rhesymol i chi

Categorïau arbennig o ddata personol
Weithiau bydd y Comisiynydd yn gofyn i chi am wybodaeth bersonol ychwanegol, ac weithiau am gategorïau arbennig o ddata personol - data yw hyn am eich tarddiad hil neu ethnig, barn wleidyddol, cred grefyddol neu athronyddol, aelodaeth o undeb llafur, data genetig a biometrig, data am eich iechyd, neu dueddfryd rhywiol. Os bydd y Comisiynydd yn casglu’r wybodaeth hon gennych, bydd ond yn ei ddefnyddio i’r pwrpas o roi unrhyw gyngor neu gymorth ac yn unol â’i swyddogaethau statudol.
 
Sut y bydd y Comisiynydd yn defnyddio eich manylion

Bydd eich manylion yn cael eu defnyddio ar gyfer nifer o bwrpasau, gan gynnwys:

 • • I ymdrin â’r ymholiad / cwyn / pryder / rheswm dros gysylltu gyda’r Comisiynydd;
  • Ymwelwyr â gwefan y Comisiynydd (gweler hefyd y dudalen Cwcis);
  • I ymarfer swyddogaethau statudol y Comisiynydd;
  • I fodloni gofynion cytundeb rhyngddo chi a’r Comisiynydd;
  • I gydymffurfio ag unrhyw ddeddfwriaeth mae’r Comisiynydd yn ddarostyngedig iddo.

Nid yw’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys manylion cynhwysfawr am bob agwedd ar y modd y bydd y Comisiynydd yn casglu ac yn defnyddio gwybodaeth bersonol. Os oes gennych unrhyw ymholiadau neu bryderon am yr hysbysiad hwn neu am y modd mae’r Comisiynydd yn defnyddio gwybodaeth bersonol, cysylltwch â’r Comisiynydd.


Y sail gyfreithiol y bydd y Comisiynydd yn prosesu eich gwybodaeth yn unol â hi yw er mwyn caniatáu’r Comisiynydd i ymarfer ei phwerau statudol yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

Gall eich cydsyniad hefyd fod yn rheswm cyfreithiol dros brosesu eich data personol. Mae hyn yn golygu eich cydsyniad penodol, gwybodus a diamwys a roddir yn rhydd ac y gellir ei gasglu gennych, er enghraifft, pan fyddwch yn cytuno i dderbyn gohebiaeth farchnata gan y Comisiynydd neu pan gytunwch i gymryd rhan mewn arolygon neu ymchwil y farchnad (fel sy’n berthnasol). Mae gennych hawl dan Gyfraith Diogelu Data i dynnu’n ôl eich cydsyniad lle’i rhoddwyd, ar unrhyw adeg.

Cwcis
(i) Monitro gweithgarwch defnyddwyr
Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr y wefan hon er mwyn gwella’r cynnwys. Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis” a chod JavaScript i helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r safle. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar weinydd Google.
Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn llunio adroddiadau am weithgaredd y wefan i weithredwyr y wefan. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd yn ofynnol i wneud hynny’n gyfreithiol, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.
Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch os gwnewch hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i’r dibenion a nodwyd uchod.
Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google a Thelerau Gwasanaeth Llawn Google am yr wybodaeth fanwl.
(ii) Cwcis
Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well a rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ni ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae Comisiynydd y Gymraeg yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, porwr a system weithredu. Ni chaiff y data’i ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol. Dyma’r cwcis ar ein gwefan:
 
Cwci 
Enw
Diben
GoogleAnalytics
__utma
__utmb
__utmc
__utmz
Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, a ydyn nhw wedi ymweld â’r wefan o’r blaen a’r tudalennau y maen nhw’n ymweld â nhw.
 
Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, a ydyn nhw wedi ymweld â’r wefan o’r blaen a’r tudalennau y maen nhw’n ymweld â nhw.
Mae modd rheoli rywfaint ar gwcis drwy osodiadau eich porwr. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org
Gwneud Data yn Ddienw
Gall y Comisiynydd drosi eich data personol yn ddata ystadegol neu a gydgasglwyd yn y fath fodd fel ag i sicrhau nad ydych yn cael eich enwi neu y gellir eich adnabod o’r data hwnnw. Gall y Comisiynydd ddefnyddio’r data hwn a gydgasglwyd i gynnal ymchwil y farchnad a dadansoddiadau, gan gynnwys er mwyn cynhyrchu ymchwil ac adroddiadau ystadegol. Gall y Comisiynydd rannu data a gydgasglwyd mewn sawl ffordd, gan gynnwys am yr un rhesymau ag y gall rannu data personol.
 
Rhannu eich gwybodaeth gyda thrydydd partïon
Ni fydd y Comisiynydd yn rhannu eich gwybodaeth ag unrhyw drydydd parti oni bai ei bod yn ofynnol i wneud hynny yn ôl y gyfraith neu fod gan y Comisiynydd sail gyfreithiol i wneud hynny.
Os bydd angen i’r Comisiynydd rannu eich gwybodaeth â thrydydd parti er mwyn cynnal gwaith ymchwilio i gwyn neu bryder neu i ymarfer ei bwerau statudol, bydd y Comisiynydd yn rhoi gwybod i chi pwy yw’r trydydd parti hwnnw a pham y mae angen rhannu’r wybodaeth o dan sylw.

Am ba hyd bydd y Comisiynydd yn cadw eich gwybodaeth
Bydd y Comisiynydd yn cadw eich gwybodaeth bersonol yn unol â’i Bolisi Cadw a Gwaredu Gwybodaeth.
Cyflenwyr
Bydd y Comisiynydd yn cadw gwybodaeth am ei gyflenwyr ar ei systemau rheolaeth ariannol a hynny at ddibenion rheoli’r berthynas â nhw, fel trefniadau archebu nwyddau neu wasanaethau a threfnu taliadau. Gellir defnyddio’r wybodaeth hefyd at ddibenion cofnodi mewnol.
Ymgeisio am swyddi
Bydd y wybodaeth a gaiff y Comisiynydd fel rhan o’r broses ymgeisio’n cael ei thrin yn gyfrinachol a dim ond y tîm Adnoddau Dynol ac aelodau o’r panel dethol fydd yn ei gweld, a hynny at ddibenion y broses recriwtio. Os bydd y Comisiynydd am ddatgelu gwybodaeth amdanoch chi i drydydd parti - er enghraifft, os oes arbenigwr rheoli ymgeiswyr trydydd parti yn rhan o’r broses ddethol neu, os ydy am ofyn am eirda – bydd yn rhoi gwybod i chi ymlaen llaw, oni bai bod yn rhaid datgelu’r wybodaeth o dan y gyfraith.
Gofynnir i chi hefyd ddarparu gwybodaeth cyfle cyfartal. Nid yw hon yn wybodaeth orfodol - os na fyddwch yn ei ddarparu, ni fydd yn effeithio ar eich cais. Ni fydd y wybodaeth hon ar gael i unrhyw swyddog y tu allan i'n tîm recriwtio, gan gynnwys y rheolwyr cyflogi, mewn ffordd a all eich adnabod. Bydd unrhyw wybodaeth a ddarperir gennych yn cael ei ddefnyddio i gynhyrchu a monitro ystadegau cyfle cyfartal yn unig.
Bydd y Comisiynydd yn cadw gwybodaeth bersonol am ymgeiswyr am gyfnod o ddau fis fan bellaf ar ôl i’r broses recriwtio ddod i ben, ac yna caiff ei dinistrio neu ei dileu.
Swyddogion presennol a chyn Swyddogion
Dylai swyddogion gyfeirio at yr hysbysiad preifatrwydd ar gyfer swyddogion. Pan ddaw’ch cyflogaeth â’r Comisiynydd i ben, bydd yn cadw gwybodaeth amdanoch yn unol â gofynion y polisi cadw a gwaredu gwybodaeth, ac yna’n ei dileu.
Trosglwyddo y tu allan i’r AEE
Ni fydd y Comisiynydd yn trosglwyddo eich data personol y tu allan i’r AEE. 
Dilyn dolen i wefan arall
Mae gwefan y Comisiynydd yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill.
Dim ond i wefan y Comisiynydd y mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylai unigolyn fod yn ymwybodol o hynny pan fydd yn symud i wefan arall, nid oes gan y Comisiynydd unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allai’r Comisiynydd fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu pan fyddwch yn ymweld â safleoedd eraill ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn, dylech ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol.
Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000
Mae’r Comisiynydd yn awdurdod cyhoeddus at ddibenion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG). Eithrir gwybodaeth mae’r Comisiynydd yn ei chael wrth arfer ei swyddogaethau rhag ei datgelu o dan DRhG. Fodd bynnag, dylech ddeall y gall gwybodaeth arall gael ei datgelu os oes cais amdani o dan DRhG
Cyn i chi gysylltu â’r Comisiynydd, dylech werthfawrogi bod adran 22 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disgwyl i’r Comisiynydd drin gwybodaeth y mae’n ei chael wrth arfer ei swyddogaethau yn gyfrinachol. Ni fydd y fath wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall oni bai yr awdurdodir hynny gan adran 22. Fodd bynnag, dylech werthfawrogi y gall fod angen i’r Comisiynydd ddatgelu’r fath wybodaeth i eraill mewn amgylchiadau eithriadol, er os oes angen gwneud hynny ar gyfer unrhyw bwrpas cewch wybod am hyn o flaen llaw fel arfer.
Nid yw adran 22 yn effeithio o gwbl ar ddyletswyddau’r Comisiynydd dan gyfraith diogelu data na’r gyfraith ar gyfrinachedd. Am fwy o wybodaeth am adran 22, cysylltwch â’r Comisiynydd.
Efallai y bydd angen i’r Comisiynydd gysylltu â sefydliadau eraill, gan gynnwys contractwyr TG, er mwyn ateb cwestiynau a dderbynnir yn ymwneud ag ymarferoldeb y wefan hon. Fodd bynnag, ni fydd y Comisiynydd yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol wrth ddelio ag ymholiad, oni bai fod gan y Comisiynydd sail gyfreithiol i wneud hynny.
Cyrchu gwybodaeth bersonol 
Mae Cyfraith Diogelu Data yn rhoi’r hawl i chi gyrchu gwybodaeth a ddelir amdanoch neu i gael copïau ohono. Gallwch arfer eich hawl i gyrchu yn unol â chyfraith Diogelu Data ac y mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gyflwyno eich cais i’r Comisiynydd yn ysgrifenedig.
Cyfeiriwch at Bolisi Deddfwriaeth Diogelu Data y Comisiynydd am fanylion pellach.
Heb ragfarnu unrhyw rwymedi gweinyddol neu farnwrol arall a fydd gennych, mae gennych yr hawl i gwyno wrth y Comisiynydd
 
Gwybodaeth os ydych yn ystyried bod y Comisiynydd wedi torri cyfreithiau preifatrwydd data cymwys wrth brosesu eich data personol.
https://ico.org.uk/
Newidiadau i hysbysiad preifatrwydd y Comisiynydd
Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, bydd y Comisiynydd yn diweddaru'r fersiwn ar y dudalen hon. Gall unigolyn ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn ymwybodol o'r wybodaeth a gesglir gan y Comisiynydd, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y bydd y Comisiynydd yn ei rhannu ag unrhyw un arall.
Cyswllt
Swyddog Diogelu Data, Comisiynydd y Gymraeg
0345 603 3221
post@comisiynyddygymraeg.cymru
Diweddarwyd: 24 Mai 2018
Termau ac Amodau Gwefan y Comisiynydd
Ymwelwyr â’r wefan
Cynhelir gwefan y Comisiynydd er mwyn i ddefnyddwyr ei defnyddio ac edrych arni. Mae cael mynediad i wefan y Comisiynydd a’i defnyddio’n golygu bod defnyddiwr yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Maent yn weithredol o'r dyddiad y bydd defnyddiwr yn defnyddio’r wefan am y tro cyntaf.
Mae’r defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn dull nad yw'n tresmasu ar hawliau trydydd parti, nac yn cyfyngu neu’n atal unrhyw drydydd parti rhag defnyddio a mwynhau'r wefan hon. Mae cyfyngu neu atal o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu ar, neu beri gofid neu drafferth i, unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu sarhaus neu ymyrryd â llif arferol y ddeialog o fewn y safle hwn.
Gwaherddir defnyddwyr rhag cyhoeddi neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, anweddus, sarhaus neu gywilyddus, neu unrhyw ddeunydd sy'n golygu neu sy'n annog ymddygiad yr ystyrir ei fod yn drosedd, sy’n debygol o achosi atebolrwydd sifil, neu sydd, fel arall, yn torri unrhyw gyfraith.
Bydd y Comisiynydd yn cydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu orchymyn llys sy'n gofyn neu sy'n rhoi cyfarwyddyd i’r Comisiynydd ddatgelu enw unrhyw un sy'n cyhoeddi gwybodaeth neu ddeunydd o'r fath ar wefan y Comisiynydd.
Eiddo deallusol a © Hawlfraint Comisiynydd y Gymraeg 2018
Dylai unrhyw un sydd am gopïo neu ddefnyddio logo’r Comisiynydd sicrhau ei fod yn cael sêl bendith perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio logo’r Comisiynydd at y Comisiynydd. Mae’r wybodaeth berthnasol i’w chael ar waelod y dudalen.
Diogelir y deunydd a ddangosir ar y wefan hon o dan hawlfraint y Comisiynydd oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled â’i fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.
Pan gaiff unrhyw eitemau Hawlfraint y Comisiynydd ar y wefan hon eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, mae'n rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.
Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel deunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.
Dylai defnyddiwr gysylltu â’r Comisiynydd os yw’n dymuno rhoi dolenni uniongyrchol i dudalennau ar wefan y Comisiynydd drwy ddilyn y ddolen 'Cysylltu' ar waelod y dudalen.
Nid yw’r Comisiynydd yn gwrthwynebu i ddefnyddiwr gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a ddangosir ar y wefan. Nid yw’r Comisiynydd yn caniatáu i dudalennau’r wefan gael eu llwytho i fframiau ar wefan defnyddiwr; mae'n rhaid i dudalennau’r Comisiynydd lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.
Polisi preifatrwydd
Mae polisi preifatrwydd y Comisiynydd yn egluro sut y mae’r Comisiynydd yn diogelu a pharchu'r data a gesglir.
Ymwadiad
Darperir gwefan y Comisiynydd a'r deunydd sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau (neu sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti) 'fel ag y mae' heb unrhyw ddatganiad,  neu gynrychiolaeth neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath p'un a yw wedi’i mynegi neu ei hawgrymu, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben arbennig, peidio â thresmasu ar hawliau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.
Nid yw’r Comisiynydd yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, nac y caiff diffygion eu cywiro, nac y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd rhag firysau nac yn datgan swyddogaeth, cywirdeb, na dibynadwyedd llawn y deunyddiau.
Nid yw’r Comisiynydd yn atebol dros golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif, yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod canlyniadol neu anuniongyrchol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli'r gallu i ddefnyddio, data neu elw sy'n deillio o ddefnyddio gwefan y Comisiynydd neu sy'n gysylltiedig â hynny.
Rheolir a dehonglir y telerau ac amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, fel y maent yn gymwys yng Nghymru. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o dan y telerau ac amodau hyn yn agored i awdurdod unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.
Dolenni i wefannau allanol
Bydd cysylltiadau a gynhwysir yng ngwefan y Comisiynydd yn arwain at wefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth y Comisiynydd.
 
Nid yw’r Comisiynydd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig.
Ni ddylid ystyried y broses o restru a chysylltu gwefannau fel ardystiad o unrhyw fath ac nid yw’r Comisiynydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys. Ni all y Comisiynydd warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gan y Comisiynydd unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.
Diogelu rhag firysau
Bydd y Comisiynydd yn ymdrechu i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i ddefnyddiwr redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lwythir o'r we.
Ni all y Comisiynydd dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i ddata defnyddiwr neu ei system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra bydd defnyddiwr yn defnyddio deunydd a ddaw o'r wefan hon.
Newidiadau i’r telerau ac amodau
Gall y Comisiynydd adolygu a newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw edrych ar y telerau ac amodau yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi bod. Mae’r defnyddiwr yn derbyn unrhyw newid drwy barhau i ddefnyddio gwefan y Comisiynydd wedi i newid gael ei wneud.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau