Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Terminology and Dictionaries

Llechi

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gyfrifol am gydgysylltu datblygiadau yn y maes safoni termau Cymraeg yng Nghymru.


Nod y Comisiynydd yw osgoi dyblygu ymdrechion diangen a sicrhau bod yr arian a’r ymdrechion a fuddsoddir yn y maes yn cael eu defnyddio i’r eithaf i ddatblygu adnoddau terminoleg a geiriadurol safonol er budd defnyddwyr y Gymraeg. 


Cred y Comisiynydd fod angen sefydlu trefn newydd ar gyfer y maes hwn a fydd yn manteisio ar y gwaith sydd eisoes wedi’i gyflawni ac yn dwyn arbenigeddau ymarferwyr presennol y maes ynghyd.  Mae’r Comisiynydd wedi cynnull panel o arianwyr strategol a rhanddeiliaid er mwyn mynd i’r afael â’r dasg o gydgysylltu’r maes.


Geiriaduron ac adnoddau terminoleg

Un o brosiectau’r Comisiynydd yn y maes hwn yw datblygu a chyhoeddi fersiwn electronig o Geiriadur yr Academi. Mae'r geiriadur ar gael i’w defnyddio yn rhad ac am ddim drwy ddilyn y ddolen hon:

Geiriadur yr Academi ar-lein


Mae yna nifer o adnoddau geiriadurol a therminoleg eraill ar gael yn rhad am ddim ar y we hefyd. Mae dolenni at rai ohonynt ar ochr dde’r dudalen hon. Nid Comisiynydd y Gymraeg sy’n gyfrifol am gynnwys nac ansawdd yr adnoddau hyn ond rhennir y dolenni yn y fan hon gan y byddant o gymorth i’r sawl sy’n dymuno drafftio dogfennau Cymraeg neu ddwyieithog.

By continuing to use our site, you are agreeing for us to set a small number of cookies. Cookie Policy