Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Gosod Safonau

Mae proses statudol i’w dilyn er mwyn gosod safonau’r Gymraeg ar sefydliadau. Mae’r camau gwahanol wedi eu hamlinellu isod:
 
1. Enwi yn y Mesur

Cyn i sefydliad allu dod o dan safonau, rhaid iddynt gael eu henwi ym Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.
 
2. Cynnal ymchwiliad safonau
 
Y cam nesaf yw cynnal ymchwiliad safonau er mwyn penderfynu pa fath o safonau ddylai gael eu rhestru mewn rheoliadau ar gyfer sefydliad penodol. Mae’r Comisiynydd wedi cynnal ymchwiliad safonau i 4 cylch o sefydliadau gwahanol hyd yma ac mae’r adroddiadau safonau (sef yr adroddiad sy’n nodi casgliadau’r ymchwiliad) ar gael yma.
 
Mae’n rhaid i Weinidogion Cymru roi sylw i’r adroddiadau hyn cyn symud i’r cam nesaf. Er hynny, mae’n bosibl y gall Gweinidogion Cymru enwi sefydliad mewn rheoliadau yn syth heb fod ymchwiliad safonau wedi digwydd o gwbl.
 
3. Enwi mewn rheoliadau
 
Y cam nesaf yw enwi sefydliad mewn rheoliadau. Gweinidogion Cymru sy’n gyfrifol am hyn ac mae fel arfer yn digwydd trwy ddadl a phleidlais ar eu cymeradwyo yng nghyfarfod llawn y Cynulliad Cenedlaethol.
 
Mae rheoliadau yn cynnwys y rhestr o safonau y mae’r Comisiynydd yn cael gosod ar bob sefydliad. Mae sawl set o reoliadau ac maent fel arfer yn berthnasol i grwpiau o sefydliadau tebyg.
Gallwch weld yr holl reoliadau sydd wedi eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru drwy glicio ar y dolenni isod:
 
 
Ni chafodd Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 3) 2016 eu cymeradwyo gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 15 Mawrth, 2016.  Fodd bynnag, maent bellach wedi eu hail gyflwyno a’u cymeradwyo fel Rheoliadau Rhif 6 ar 31 Ionawr, 2017.
 
Mae rhagor o wybodaeth am amserlen cyflwyno’r rheoliadau ar gael yma.
 
4. Derbyn hysbysiadau cydymffurfio

Y cam olaf yn y broses o osod safonau ar sefydliad yw rhoi ‘hysbysiad cydymffurfio’ iddynt.
Mae hysbysiad cydymffurfio yn ddogfen sy’n nodi
  • pa safonau o’r rheoliadau y mae’n rhaid i sefydliad gydymffurfio â hwy; a’r
  • diwrnod gosod’ ar gyfer pob safon - sef y dyddiad o bryd y mae’n rhaid i sefydliad

Mae’n rhaid i’r diwrnod gosod cynharaf fod 6 mis o’r diwrnod y caiff yr hysbysiad ei roi i’r sefydliad. Mae pob hysbysiad cydymffurfio yn unigryw i bob sefydliad ac ar gael yma.

Mae’r Comisiynydd yn ymgynghori â phob sefydliad cyn rhoi hysbysiad cydymffurfio terfynol iddynt a bydd yn cynnal sesiynau briffio a chyfarfodydd un wrth un i’w paratoi.

 


 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau