Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Gorfodi Safonau

 
Mae Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn gosod fframwaith cyfreithiol er mwyn cyflwyno dyletswydd ar rai sefydliadau i gydymffurfio â safonau mewn perthynas â’r Gymraeg. Gelwir sefydliadau sy’n ddarostyngedig i safonau yn bersonau perthnasol.
 
Mae’r dyletswyddau sy’n deillio o’r safonau yn golygu bod rhaid i bersonau perthnasol beidio â thrin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg, yn ogystal â hybu neu hwyluso defnyddio’r Gymraeg. Cysyllta hyn â’r ddwy egwyddor sy’n sail i waith Comisiynydd y Gymraeg sef:

  • ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru.
  • dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Bydd y Comisiynydd yn mynd ati i orfodi safonau drwy: 

  • ymchwilio i gwynion statudol o dan adran 93 y Mesur ynglŷn ag ymddygiad person perthnasol mewn cysylltiad â safon y mae’n ofynnol iddo gydymffurfio â hi
  • gwneud penderfyniadau ynghylch ymchwiliadau statudol o dan adran 71 y Mesur i amheuaeth o fethiant person perthnasol i gydymffurfio â safon(au)
  • y posibilrwydd o roi cosb sifil i berson perthnasol am fethu â chydymffurfio
  • cynnal cofrestr camau gorfodi.
 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau