Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg

‘Mesur o Lwyddiant’ – adroddiad sicrwydd 2017-18
 
Prif ganfyddiadau ‘Mesur o Lwyddiant’ yw:

 
  • Er bod profiadau defnyddwyr yn dal i wella, mae angen cysondeb er mwyn rhoi ffydd i bobl fod gwasanaethau ar gael yn Gymraeg bob tro, ac na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg
  • Mae angen i sefydliadau annog defnydd o wasanaethau Cymraeg, eu gwneud yn hawdd i’w defnyddio, a deall profiadau go iawn defnyddwyr
  • Mae angen i sefydliadau roi ystyriaeth strategol a manwl i gynyddu defnydd o’r Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi, ac o ran iaith gweithredu mewnol

Mae blas pellach o’r adroddiad i’w gael yn y datganiad i’r wasg.

Beth yw adroddiad sicrwydd?

Bwriad y Comisiynydd wrth gyhoeddi adroddiad sicrwydd yn flynyddol yw rhoi barn annibynnol, ar sail tystiolaeth gadarn, er mwyn:
 
  • rhoi gwybod i siaradwyr Cymraeg i ba raddau y mae sefydliadau cyhoeddus yn cynnig gwasanaethau ar eu cyfer, a beth yw ansawdd y gwasanaethau hynny;
  • tynnu sylw sefydliadau at arferion llwyddiannus, a ble mae angen datblygu trefniadau cydymffurfio, er mwyn eu galluogi i gydymffurfio a gwella profiadau defnyddwyr;
  • darparu tystiolaeth i wleidyddion, a phobl eraill sy’n llunio polisi, ynghylch i ba raddau y mae sefydliadau cyhoeddus yn cynnig gwasanaethau o ansawdd da yn Gymraeg, ac i ba raddau y mae’r gyfundrefn safonau’n gweithio.

Mae’r Comisiynydd yn casglu ac yn dadansoddi data meintiol ac ansoddol o ffynonellau amrywiol er mwyn ffurfio’i chanfyddiadau. Aiff yr holl ganlyniadau a chanfyddiadau drwy broses o herio mewnol er mwyn sicrhau dibynadwyedd.

 
Mae’r ffynonellau’n cynnwys:

  • monitro – arolygon profiad defnyddwyr, gwirio adroddiadau blynyddol a chofnodion, ac astudiaethau thematig;
  • ymgysylltu â’r cyhoedd – grwpiau trafod, arolwg barn, sesiynau cysgodi defnyddwyr;
  • ymwneud â sefydliadau – cyfarfodydd adborth, gweithdai, cwynion ac ymchwiliadau.  

Adroddiadau sicrwydd blaenorol 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau