Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Adroddiadau Sicrwydd Comisiynydd y Gymraeg

 
Beth yw adroddiadau sicrwydd? 
 
Rydym yn cyhoeddi adroddiad sicrwydd  bob blwyddyn, er mwyn dangos sut mae sefydliadau o dan y safonau'n gweithredu eu dyletswyddau iaith.

Rydym yn casglu ac yn dadansoddi data meintiol ac ansoddol o ffynonellau amrywiol er mwyn ffurfio canfyddiadau. Mae’r ffynonellau’n cynnwys:
 
  • monitro: arolygon profiad defnyddwyr, gwirio adroddiadau blynyddol a chofnodion, ac astudiaethau thematig;
  • ymgysylltu â’r cyhoedd: grwpiau trafod, arolwg barn, sesiynau cysgodi defnyddwyr;
  • ymwneud â sefydliadau: cyfarfodydd adborth, gweithdai, cwynion ac ymchwiliadau.

Bwriad yr adroddiad yw rhoi barn annibynnol ar sail tystiolaeth gadarn er mwyn:

  • rhoi gwybod i siaradwyr Cymraeg i ba raddau mae sefydliadau cyhoeddus yn cynnig gwasanaethau ar eu cyfer, a beth yw ansawdd y gwasanaethau hynny;
  • tynnu sylw sefydliadau at arferion llwyddiannus, gan ddangos ble mae angen datblygu eu gwasanaethau, er mwyn gwella profiadau’r cyhoedd;
  • darparu tystiolaeth i wleidyddion a phobl eraill sy’n llunio polisi, i ddangos i ba raddau mae sefydliadau cyhoeddus yn cynnig gwasanaethau o ansawdd da yn Gymraeg;
  • dangos bod y dyletswyddau iaith yn gweithio 
 
 
  • Er bod profiadau defnyddwyr yn dal i wella, mae angen cysondeb er mwyn rhoi ffydd i bobl fod gwasanaethau ar gael yn Gymraeg bob tro, ac na chaiff y Gymraeg ei thrin yn llai ffafriol na’r Saesneg
  • Mae angen i sefydliadau annog defnydd o wasanaethau Cymraeg, eu gwneud yn hawdd i’w defnyddio, a deall profiadau go iawn y cyhoedd.
  • Mae angen i sefydliadau roi ystyriaeth strategol a manwl i gynyddu defnydd o’r Gymraeg wrth wneud penderfyniadau polisi, ac o ran iaith gweithredu mewnol

Mae modd i chi ddarllen ein hadroddiadau sicrwydd isod:

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau