Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Gweithredu dyletswyddau

Mae’r dudalen hon yn esbonio'r dulliau rydym yn eu defnyddio i wneud yn siŵr fod sefydliadau’n gweithredu eu dyletswyddau iaith.

Rydym yn nodi yn ei Fframwaith Rheoleiddio ein bod yn rheoleiddio mewn modd gadarnhaol er mwyn atal methiannau gan sefydliadau. Os hoffech ddarllen ein fframwaith reoleiddio, cliciwch yma.
 
Monitro

Mae swyddogion y Comisiynydd yn gwirio gwasanaethau sefydliadau yng Nghymru sy’n gweithredu’r safonau. Maent yn gwneud yn siŵr fod gwasanaethau ar gael yn Gymraeg (fel y dylent fod), a’u bod yn gweithredu’r dyletswyddau iaith yn gywir. Rydym yn gwneud hyn naill ai fel arolwg siopwr cudd yn y fan a’r lle, dros y ffôn neu drwy fynd i wefan y sefydliad. Mae’r Comisiynydd hefyd yn cysylltu â sefydliadau i ofyn iddynt ddarparu tystiolaeth am sut maent yn gweithredu’r safonau.

Ymgysylltu

Rydym yn cynnal digwyddiadau fel grwpiau trafod mewn cymunedau ar hyd a lled Cymru er mwyn rhoi cyfle i’r cyhoedd sôn am eu profiadau o wasanaethau Cymraeg. Y bwriad yw gweld a yw canfyddiadau gwaith monitro, a gwybodaeth sefydliadau, yn cyfateb â phrofiadau pobl go iawn. Gofynnir cwestiynau drwy arolwg ffôn hefyd. Bydd manylion grwpiau trafod cyhoeddus yn ymddangos ar y dudalen Digwyddiadau, ac mae croeso i chi gysylltu â ni os hoffech drefnu digwyddiad gyda’ch clwb neu gymdeithas.

Adroddiad sicrwydd

Rydym yn dadansoddi tystiolaeth i weld os yw sefydliadau’n gweithredu’r safonau’n gywir, a chyflwyno’r dystiolaeth mewn adroddiad blynyddol. Mae’r adroddiad yn rhoi darlun o gydymffurfiaeth sefydliadau a phrofiadau defnyddwyr. Mae mwy o wybodaeth, a chopïau o adroddiadau blaenorol, yma.

Cyswllt â sefydliadau

Mae swyddogion y Comisiynydd bob amser ar gael i sefydliadau i drafod y gofynion a chanfyddiadau. Cynhelir cyfarfod blynyddol â sefydliadau blaenoriaeth uchel, a gweithdai i helpu sefydliadau i fynd i’r afael â phroblemau.

Arferion llwyddiannus

Wrth ddod ar draws enghreifftiau o sefydliadau’n arloesi ac yn mynd y tu hwnt i ofynion y safonau, mae’r Comisiynydd yn cyhoeddi astudiaethau achos gyda’r nod o alluogi sefydliadau eraill i drosglwyddo’r arferion llwyddiannus i’w sefyllfa eu hunain. Mae mwy o wybodaeth, a’r astudiaethau achos diweddaraf, yma.

Dogfennau cyngor

Mae’r Comisiynydd yn cyhoeddi dogfennau cyngor sy’n rhoi canllawiau a chyngor i sefydliadau wrth iddynt gydymffurfio â gofynion y safonau. Gall y rhain fod yn ganllawiau cyffredinol neu’n gyngor i sefydliadau unigol am sefyllfaoedd penodol. Mae’r holl ddogfennau cyngor i’w gweld yma.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau