Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Arferion Llwyddiannus

Mae’r adran hon yn cynnwys llyfrgell o astudiaethau achos o arferion llwyddiannus, gweler rhain isod. Rydym yn eich annog i ddarllen yr astudiaethau achos hyn, ac i ystyried os ydyn nhw'n arferion a ellir eu haddasu yn eich gweithle neu eich sefydliad chi.
 
Mae arferion llwyddiannus gan gorff yng nghyd-destun cydymffurfiaeth â Safonau’r Gymraeg  yn golygu:
 
  • camau sydd wedi arwain naill ai at wella profiad defnyddwyr gwasanaethau Cymraeg, at gynyddu’r cyfleon i ddefnyddio’r Gymraeg, neu at sicrhau cydymffurfiaeth â safonau’r Gymraeg;
  • camau y mae modd eu haddasu a’u trosglwyddo i gyrff eraill er mwyn cydymffurfio’n dda â safonau’r Gymraeg;
  • camau sy’n flaengar ac yn arloesol, yn cynnig gwerth da am amser ac arian, ac sy’n ymarferol a chynaliadwy ar gyfer y tymor hir.
  • Achosion lle’r aed y tu hwnt i ofynion cydymffurfio’r safonau. 
Wrth gasglu a rhannu gwybodaeth am arferion llwyddiannus, bwriad y Comisiynydd yw cymell sefydliadau i:
 
  • weithredu mewn dulliau arloesol;
  • bod yn adeiladol
  • dadansoddi i ba raddau y mae arferion eu sefydliadau hwy yn llwyddo;
  • ystyried addasu a throsglwyddo arferion sy’n llwyddo mewn sefydliadau eraill i sicrhau cydymffurfiaeth dda
  • ymateb yn rhagweithiol i ofynion statudol a disgwyliadau defnyddwyr gwasanaeth.
I drafod ymhellach, neu er mwyn dod ag arferion llwyddiannus at sylw’r Comisiynydd, cysylltwch â’r Comisiynydd.

Gweler isod restr o wefannau defnyddiol eraill sydd yn rhannu arfer da:
 
 
 

Astudiaethau Achos

Yma ceir casgliad o astudiaethau achos yn seiliedig ar arferion llwyddiannus sydd wedi dod i sylw’r Comisiynydd fel rhan o’i gwaith rheoleiddio.
 
 
 
 
 
 
 

Gweinyddiaeth fewnol – cynyddu’r defnydd o’r Gymraeg gan staff

Darparu rhith-brofiad gyrfa yn Gymraeg a Saesneg

Newid arferion iaith y gweithlu 

Cynnwys y Gymraeg wrth ddigideiddio gwasanaethau

Mesur cynnydd strategaeth hybu'r Gymraeg

Datblygu Strategaeth i Hybu'r Gymraeg

Defnyddio arweinyddiaeth, adborth ac awdit mewn modd cadarnhaol

Paratoi at y dyfodol

Gwneud pethau’n wahanol

Darparu drwy drydedd parti

Teilwra 16 oed+

Cynyddu cyfleoedd i bawb

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau