Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Arferion Llwyddiannus

Rydym yn cydweithio â sefydliadau i greu astudiaethau achos arferion llwyddiannus, fel bod sefydliadau eraill yn trosglwyddo’r arferion i’w gweithleoedd eu hunain. Mae croeso i chi gysylltu â ni, neu â’r unigolion sy’n cael ei nodi yn yr astudiaethau, i drafod sut allwch chi drosglwyddo arfer i’ch sefydliad chi.
 
Rydym yn chwilio am arferion sydd nid yn unig yn cydymffurfio â safonau’r Gymraeg neu gynlluniau iaith, ond sydd hefyd yn arloesol, yn drosglwyddadwy, yn cynnig gwerth da am amser ac arian, neu’n mynd y tu hwnt i’r gofynion er mwyn creu cyfleoedd i ddefnyddio’r Gymraeg. Rydym yn chwilio’n benodol am arferion sy’n ymwneud â: hunanreoleiddio; cynllunio’r gweithlu a defnydd mewnol o’r Gymraeg; hybu defnydd o wasanaethau; a defnyddio dyletswyddau i gynyddu nifer siaradwyr a defnydd o’r Gymraeg. 
 
Rydym yn gobeithio y bydd yr arferion yn annog sefydliadau i arloesi, cydweithio, ac ymateb yn rhagweithiol i ofynion statudol a disgwyliadau defnyddwyr. Os hoffech chi drafod achosion ymhellach, neu os hoffech greu astudiaeth o arfer llwyddiannus rydych chi yn ei weithredu, cysylltwch â ni.
 

Astudiaethau Achos

Yma ceir casgliad o astudiaethau achos yn seiliedig ar arferion llwyddiannus sydd wedi dod i sylw’r Comisiynydd fel rhan o’i gwaith rheoleiddio.

Hunanreoleiddio

Defnyddio arweinyddiaeth, adborth ac awdit mewn modd cadarnhaol

Mae Heddlu De Cymru’n mynd ati i gasglu gwybodaeth am gryfderau a gwendidau eu gwasanaethau Cymraeg, gan ddefnyddio cwynion fel dull cadarnhaol o ddeall beth sydd weithiau'n mynd o’i le.
 

Mae’r arfer llwyddiannus hwn yn mynd i’r afael â gwaith paratoi Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wrth iddo ddelio â dyfodiad safonau’r Gymraeg.

Mae Cyngor Rhondda Cynon Taf wedi creu swydd swyddog cydymffurfio yn Uned Gwasanaethau Cymraeg y Cyngor, sydd wedi arwain at wella’r ddealltwriaeth o safonau’r Gymraeg.
Mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Conwy yn darparu gwasanaethau cyfieithu ysgrifenedig ar gyfer cynghorau Dinbych, Wrecsam a'r Fflint yn ogystal â Chartrefi Conwy

Mae’r arfer llwyddiannus hwn yn mynd i'r afael â'r dulliau sydd wedi eu mabwysiadu gan yr Adran Gwaith a Phensiynau i wella'i dulliau o hysbysebu ac ymgeisio er mwyn recriwtio mwy o siaradwyr Cymraeg.

Newid iaith gwaith

Er mwyn annog awyrgylch corfforaethol positif Cymraeg, mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweithredu cynllun i gynyddu'r defnydd o’r Gymraeg o fewn gweinyddiaeth fewnol y sefydliad.

Gwyliwch fideo o arfer llwyddiannus Cyngor Sir Ynys Môn yma.

Newid arferion iaith staff


Mae ymchwilwyr ym Mhrifysgol Bangor wedi dyfeisio rhaglen i annog staff i siarad Cymraeg yn anffurfiol gyda’i gilydd.

Gwyliwch fideo o arfer llwyddiannus Canolfan Bedwyr, Prifysgol Bangor yma.

 

Darparu gwasanaethau

Y Gymraeg ar-lein

Fel rhan o’i gynlluniau i foderneiddio, mae darpariaeth ddigidol Cymraeg yn un o flaenoriaethau Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM.

Gwyliwch fideo arfer llwyddiannus Gwasanaeth Llysoedd a Thribiwnlysoedd EM yma.

Darparu drwy drydedd parti

Yn ôl Llywodraeth Cymru, mae recriwtio a dal gafael ar staff derbynfa sy'n siarad Cymraeg wedi bod yn her erioed, ond ers i’r Llywodraeth ddechrau darparu ei gwasanaethau derbynfa drwy gontract gyda chwmni allanol, mae’r sefyllfa wedi gwella.

Gwyliwch fideo arfer llwyddiannus Llywodraeth Cymru yma.

Gwerth uwchsgilio

Wrth ymateb i ofynion safonau'r Gymraeg, mae Cyngor Bro Morgannwg wedi newid sut mae'n delio â galwadau ffôn yn ei ganolfan gysylltu.

Gwyliwch fideo arfer llwyddiannus Cyngor Bro Morgannwg yma.

Gwefan Ddwyieithog

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn llwyddo i ddarparu gwasanaethau Cymraeg ar ei wefan, sydd ar gael i’w ddefnyddio’r un mor hwylus â’i wasanaeth Saesneg.

Cynnig Gwasanaeth Cymraeg yn Rhagweithiol

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf yn cynnig gofal Cymraeg ar ward gyffredinol yn ysbyty Cwm Rhondda.

Darparu rhith-brofiad gyrfa yn Gymraeg a Saesneg

Gan fanteisio ar y dechnoleg ddiweddaraf, aeth Gyrfa Cymru ati i greu rhith-brofiad gyrfa i'r cyhoedd yn Gymraeg.

Hybu a Hwyluso

Teilwra 16 oed+

Er mwyn sicrhau bod myfyrwyr sy’n siarad Cymraeg yn ymwybodol o’r cyfleoedd sydd yna i ddefnyddio’r Gymraeg, mae Coleg Cambria yn casglu gwybodaeth am fyfyrwyr o’u hysgolion blaenorol.

Mesur cynnydd
Wrth greu strategaeth hybu’r Gymraeg yn Sir Gâr, roedd y Cyngor yn cydnabod pwysigrwydd yr holl weithgareddau ar lawr gwlad oedd yn cyfrannu at gynyddu defnydd a hyder siaradwyr ar draws y sir.

Datblygu Caerdydd ddwyieithog

Mae’r arfer hwn yn mynd i'r afael ag amcanion Strategaeth Hybu 5 mlynedd Cyngor Caerdydd, gan dalu sylw arbennig i ddulliau ymgynghori mewnol ac allanol y Cyngor.

Cynyddu cyfleoedd i bawb

Nod y prosiect dan sylw yw cyfrannu’n gadarnhaol at gynyddu’r niferoedd o gefndiroedd du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig sy’n mynd i ysgolion Cymraeg yn y pen draw.

Gwyliwch fideo o arfer llwyddiannus Cyngor Dinas Casnewydd, Coleg Gwent a phartneriaid eraill yma. 

Hybu Gwasanaethau Cymraeg
Cynhaliodd Cyngor Sir Gâr ymgyrch i hyrwyddo gwasanaethau Cymraeg y cyngor ac i annog y cyhoedd i gysylltu â’r cyngor yn Gymraeg.
 

 

 

 Cyfnewidfa arferion da

 
 

 Arfer da

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau