Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cofrestr ymchwil

 

Mae’r gofrestr ymchwil yn ymgais i gasglu ynghyd rhestr o waith ymchwil cyfredol sy’n ymwneud â’r Gymraeg a’i defnydd.  

 

Sefydliad neu ffynhonnell ymchwil
Teitl yr ymchwil
Blwyddyn Cyhoeddi
Disgrifiad
Cyngor ar Bopeth
 
2015
Adroddiad sy’n archwilio profiadau siaradwyr Cymraeg o ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg yng Nghymru, eu barn ar y gwasanaethau a’u hagwedd tuag atynt.
Llywodraeth Cymru
2012-2015
Arolwg blynyddol gyda sampl gynrychioliadol o 14,500 o bobl o bob rhan o Gymru. Mae cwestiynau penodol ar allu, rhuglder ac amlder defnydd y Gymraeg yn rhan o'r arolwg.
BBC CymruWales, Llywodraeth Cymru, S4C
2013
Arolwg sy’n archwilio ymddygiad, agweddau a dyheadau siaradwyr Cymraeg o ran eu defnydd o'r Gymraeg mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd bob dydd.
Mentrau Iaith Cymru, BT Cymru
2014
Ymchwil ar ddefnydd iaith pobl ar rwydweithiau cymdeithasol. Cynhaliwyd yr arolwg gyda 400 o bobl ar ddechrau 2014 gyda nawdd gan BT Cymru.
Llywodraeth Cymru
2014
Prif nod y Grŵp oedd ystyried y cysylltiad rhwng y Gymraeg a datblygu economaidd.
Cymraeg i Oedolion / Academi Hywel Teifi
2012
Ymchwil ar y cyfleoedd sydd ar gael i gynnal rhwydweithiau cymdeithasol trwy gyfrwng y Gymraeg ac argymell strategaethau y gellir eu gweithredu er mwyn ymestyn a datblygu'r Gymraeg ar rwydweithiau cymdeithasol.
Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn
2014
Dadansoddiad o ymatebion i’r ‘Arolwg Tai a'r Iaith Gymraeg Gwynedd ac Ynys Môn’. Rhan o sail dystiolaeth ar sefyllfa’r Gymraeg yng Ngwynedd ac ym Môn gan ganolbwyntio ar eiddo a’r aelwyd, patrymau mudo, sgiliau iaith Gymraeg a defnydd o’r Gymraeg.
Cyngor Sir Gar
2014
Cafwyd cwymp sylweddol yn niferoedd siaradwyr Cymraeg yn Sir Gâr yn ôl Cyfrifiad 2011. Sefydlodd y Cyngor Grŵp Gorchwyl a Gorffen i ymchwilio i'r ffactorau sydd wedi arwain at y gostyngiad a ffurfio argymhellion er mwyn datrys y sefyllfa.
Llywodraeth Cymru
2014
Mae’r arolwg yn darparu gwybodaeth fanwl am yr angen am sgiliau Cymraeg presennol ac i’r dyfodol gan gyflogwyr Cymru ar draws wyth sector.
Llywodraeth Cymru
2013
Mae’r arolwg yn darparu gwybodaeth allweddol ynghylch y galw am lafur ymhlith cyflogwyr, diffygion sgiliau, a'r lefelau buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygu’r gweithlu.
Cyngor Gofal Cymru / Llywodraeth Cymru
2012
Nod yr ymchwil yw hel gwybodaeth ynghyd a fydd yn help wrth lunio’r Fframwaith Strategol ar gyfer y Gymraeg yn y Gwasanaethau Iechyd a Gofal yng Nghymru, trwy archwilio profiadau, barn a phersbectif defnyddwyr y gwasanaethau iechyd a gofal ynghyd â’u gofalwyr
Llywodraeth Cymru
2014
Mae'r adroddiadau hyn yn cwmpasu cyfres o werthusiadau a fydd yn cyfrannu at werthusiad trosfwaol o'r Strategaeth Addysg Cyfrwng Cymraeg yn 2015.
Llywodraeth Cymru
2014
Adroddiad blynyddol yn dangos gwybodaeth am fyfyrwyr a gafodd eu haddysgu i ryw raddau drwy gyfrwng y Gymraeg a'r staff academaidd sy'n gallu addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg yn ôl sefydliad a lefel astudio, rhyw a phwnc y modiwl.
Llywodraeth Cymru
2014
Ymchwil am lefel yr angen a chymorth presennol a ddarperir i ddisgyblion du a lleiafrifoedd ethnig sydd ag anghenion cymorth iaith Gymraeg.
Llywodraeth Cymru
2013
Comisiynwyd yr ymchwil hwn er mwyn rhoi ystyriaeth i’r ffyrdd y gellir gwella dysgu ac addysgu ym maes Cymraeg i Oedolion.
Llywodraeth Cymru
2011
Astudiaeth i wella dealltwriaeth o gostau a manteision dwyieithrwydd yn y sector preifat.
Comisiynydd Pobl Hŷn
2014
Adolygiad o ansawdd bywyd a gofal pobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal preswyl yng Nghymru.
Cyngor Celfyddydau Cymru
2014
I ddeall sut mae digwyddiadau, cyflwynwyr a lleoliadau a ariennir gan Gyngor Celfyddydau Cymru’n cyfrannu at les y rheiny sy’n mynd iddynt
Cyngor Celfyddydau Cymru
2010
Ymchwil i ddarganfod faint o bobl yng Nghymru sy'n ymweld â digwyddiadau celfyddydol neu yn cymryd rhan mewn gweithgareddau celfyddydol.
Cyngor Celfyddydau Cymru
2007-2014
Ers 2007, mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal arolwg blynyddol o gyfraddau mynychu a chyfranogi gyda plant a phobl ifanc.
Cyngor Celfyddydau Cymru
2007-2014
Mae Cyngor Celfyddydau Cymru wedi cynnal arolygon ymchwil gyda oedolion yn ymwneud â mynychu ac ymgyfranogi o fewn celfyddydau yn flynyddol ers 1993. Mae'r adroddiadau hyn yn ymdrin â'r Gymraeg.
Arsyllfa Wledig Cymru
2010
Adroddiad yn cyflwyno canfyddiadau arolwg o gartrefi yng nghefn gwlad Cymru. Mae’r canlyniadau’n rhoi gwybodaeth ddiwygiedig a data hydredol ychwanegol sy’n caniatáu rhagor o waith cymharu manwl.
Llywodraeth Cymru
2014
Sefydlwyd Grŵp i adolygu Cymraeg ail iaith yng Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 ac i ystyried sut i godi safonau a lefelau cyrhaeddiad yn y pwnc. Casglwyd tystiolaeth gan nifer o randdeiliaid sy'n ymwneud â'r maes.
 

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau