Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Blaenoriaethau polisi

 

Mae gan bolisi a deddfwriaeth rôl allweddol i’w chwarae mewn cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg, yn enwedig polisi ar addysg Gymraeg. Maent hefyd yn allweddol i sicrhau defnydd yr iaith, er enghraifft defnydd o wasanaethau Cymraeg, defnydd o’r Gymraeg yn y gweithle a’i defnydd yn gymdeithasol. O’r herwydd mae dylanwadu ar bolisi yn rhan hanfodol o waith Comisiynydd y Gymraeg.


Mae gan y Comisiynydd bwerau  i gynnal neu gomisiynu gwaith ymchwil, llunio a chyhoeddi adroddiadau, gwneud argymhellion i Weinidogion Cymru a chyflwyno sylwadau neu roi cyngor i bersonau neu sefydliadau. Defnyddia’r Comisiynydd y pwerau hyn i geisio dylanwadu ar bolisi a thrwy hynny gyflawni ei phrif amcanion sef

  • ni ddylid trin y Gymraeg yn llai ffafriol na’r Saesneg yng Nghymru 
  • dylai personau yng Nghymru allu byw eu bywydau  drwy gyfrwng y Gymraeg os ydynt yn dymuno gwneud hynny.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau