Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Ymchwil

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn ymgymryd â gwaith ymchwil i sawl agwedd wahanol ar y Gymraeg, a hynny er mwyn:
 
  • cefnogi ein gwaith dylanwadu ar bolisi
  •  llunio nodiadau polisi ac ymateb i ymgynghoriadau mewn modd ystyrlon 
  • llunio adroddiadau sicrwydd sy’n dangos sut mae sefydliadau’n perfformio a beth yw profiad defnyddwyr
  • cynhyrchu adnoddau i gynorthwyo ac annog sefydliadau, elusennau a busnesau o bob math i ddefnyddio’r Gymraeg
  • llunio adroddiad statudol bob 5 mlynedd am sefyllfa’r iaith Gymraeg.


Caiff yr ymchwil hwn ei wneud yn bennaf drwy gasglu data gan sefydliadau, cynnal grwpiau ffocws, cynnal arolygon a thrwy ymchwil pen desg. Ceir casgliad o’n hadroddiadau ymchwil diweddaraf ar ochr dde’r dudalen.


Ystadegau am niferoedd siaradwyr a defnydd o’r Gymraeg

Y cyfrifiad yw’r brif ffynhonnell awdurdodol ar gyfer gwybodaeth am y niferoedd o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.

Ceir ystadegau am ddefnydd o’r Gymraeg yng nghanlyniadau’r Arolwg Defnydd Iaith a gynhaliwyd ar y cyd rhyngom ni a Llywodraeth Cymru ac a gyhoeddwyd yn 2015. Bydd canlyniadau’r Arolwg Defnydd Iaith nesaf yn cael eu cyhoeddi gan Lywodraeth Cymru yn 2021.
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn cywain gwybodaeth ystadegol am y Gymraeg a dadansoddiadau defnyddiol ar sail arolygon cenedlaethol blynyddol ar wefan StatsCymru. Ceir yno hefyd adran sy’n dwyn ynghyd ffynonellau data eraill am y Gymraeg a dolenni at wefannau allanol defnyddiol fel InfoBaseCymru sy’n cael ei gynnal gan Data Cymru.
 
Ystadegau Swyddogol

Mae Comisiynydd y Gymraeg yn gynhyrchydd Ystadegau Swyddogol ers Ebrill 2013.
Wrth ymwneud ag ystadegau swyddogol, byddwn yn gweithredu yn unol ag egwyddorion y cod ymarfer ar gyfer Ystadegau Swyddogol.
 
Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am Ystadegau Swyddogol, y cod ymarfer ac Awdurdod Ystadegol y DG yma (gwefan Saesneg yn unig).

Sut gall academyddion gyfrannu at waith y Comisiynydd?

Mae ein diddordebau ymchwil am y Gymraeg yn helaeth ac mae ymgysylltu academaidd a chyfnewid gwybodaeth yn gallu bod o fudd i ymchwilwyr academaidd ac i’r Comisiynydd fel ei gilydd.

Cymerwch olwg ar ein Cynllun Strategol ar gyfer 2018–21 er mwyn cael gwybod ein hamcanion a’n blaenoriaethau am y cyfnod hwn, neu ewch i’r adran Dylanwadu ar bolisi ar ein gwefan er mwyn cael gwybod am ein blaenoriaethau polisi ar hyn o bryd.

Os hoffech chi ragor o wybodaeth neu os oes gennych chi waith ymchwil yr hoffech ei rannu â ni, yna cysylltwch â post@comisiynyddygymraeg.cymru

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau