Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Cyfrifiad 2011: canlyniadau yn ôl Cymuned

 

Mae’r map a’r tabl isod yn rhyngweithiol. Os cliciwch ar gymuned yn y map, dangosir manylion 2011 a 2001, yn ôl oed. Gellir trefnu rhesi’r tabl drwy glicio un o’r penawdau yn y rhes gyntaf. Os cliciwch eto, bydd y drefn yn cael ei throi o chwith.

 

% yn gallu siarad Cymraeg yn ôl Cymuned, 2011

Ardal 1
4 < 10
Ardal 2
10 < 20
Ardal 3
20 < 50
Ardal 4
50 < 70
Ardal 5
70+
TableID159c26d42c8d
Data: Cyfrifiad 2001 (tabl CAS146) a 2011 (tabl QS206)
R fersiwn 2.15.2 (2012-10-26) • googleVis-0.3.3Telerau Defnydd Google

Nodiadau

Y cymunedau yw’r ardaloedd gweinyddol lleiaf yng Nghymru, ac maent yn gydrannau o’r awdurdodau unedol, ac yn newid gyda hwy. Yr unedau cyfatebol yn Lloegr yw’r plwyfi. Ceir cymunedau ym mhob rhan o Gymru. Ar hyn o bryd ceir 868 o gymunedau yng Nghymru ac mae gan dros 700 o’r rhain gynghorau.

Dylid bod yn ofalus wrth gymharu data 2001 â data 2011 gan fod ffiniau wedi newid a’r dull amcangyfrif ychydig yn wahanol. Mae amcangyfrifon Cyfrifiad 2001 a 2011 ar gyfer y cymunedau yn y map a'r tabl uchod wedi'u cyfrifo drwy ffitio, gorau y gellid, ddaearyddiaethau’r ardaloedd cynnyrch i ffiniau'r cymunedau. Yn achos 2011 cafwyd y ffit orau o’r ardaloedd cynnyrch i gymuned drwy blotio canolbwynt pob ardal gynnyrch (wedi’i bwysoli yn ôl poblogaeth) i ffin yr ardal ddaearyddol uwch. Yn achos 2001, ar gyfer y map a'r tabl hwn yn unig, ffitiwyd ardal cynnyrch i gymuned os oedd rhan fwyaf yr ardal o fewn ffin cymuned.

O ran ffiniau cymunedau, poblogaethau bach iawn oedd gan ddwy gymuned yn 2011(Bae Baglan a Gweunydd Margam) felly nid oedd yna ardaloedd cynnyrch a oedd yn ffitio orau iddynt. Mae’r ddwy gymuned hyn wedi’u cysylltu â chymunedau cyfagos.

Roedd y cymunedau 2011 canlynol yn sylweddol wahanol yn 2001. Ffurfiwyd Castellmartin a Stackpole, Uzmaston, Boulston a Slebets, a Scleddau, i gyd yn Sir Benfro, drwy gyfuno cymunedau gwahanol. Mae'r ffigurau a ddangosir am 2001 wedi eu cyfrifo drwy gyfuno canlyniadau'r hen gymunedau. Ffurfiwyd y lleill a enwir—Dwyrain Rhisga, Gorllewin Rhisga; Badminton, Cendl, Gogledd Glynebwy, De Glynebwy, Rasa—drwy rannu hen gymunedau. Yn achos y rheini, dangosir canrannau 2001 y gymuned a rannwyd.

Ffynhonnell y data: Cyfrifiad 2011, tablau KS208 a QS206. Cyfrifiad 2001, tabl CAS146.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau