Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Preifatrwydd

 

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro beth i’w ddisgwyl pan fydd  Comisiynydd y Gymraeg yn casglu gwybodaeth bersonol. Mae’n gymwys i wybodaeth y bydd Comisiynydd y Gymraeg yn ei chasglu.

Gwybodaeth y mae’r Comisiynydd yn ei chasglu
Cesglir gwybodaeth gan y Comisiynydd ynghylch:

• Pobl sy’n cysylltu â’r Comisiynydd (adborth, ymholiadau, ceisiadau am wybodaeth a chwynion)  
• Ymwelwyr â’r wefan hon
• Defnyddwyr gwasanaethau (gwybodaeth tanysgrifwyr e-bost)
 

Fe allwn felly gasglu a phrosesu'r wybodaeth ganlynol gennych chi:

• Gwybodaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni: Fe allwch chi gysylltu â ni naill ai drwy gwblhau ein ffurflen ‘Cysylltu’ neu drwy e-bost, ffôn, llythyr neu fel arall. Wrth i chi gysylltu â ni, byddwn yn derbyn gwybodaeth gennych megis eich enw, eich cyfeiriad neu e-bost, eich rhif ffôn, ynghyd â manylion eraill.
• Gwybodaeth sydd yn cael ei chasglu gennym: Pob tro y byddwch yn ymweld â gwefan y Comisiynydd byddwn yn gallu casglu’n awtomatig y wybodaeth ganlynol:

  • gwybodaeth dechnegol; 
  • gwybodaeth am eich ymweliad i’r wefan.

 

1. Sut mae’r Comisiynydd yn defnyddio’r wybodaeth sydd yn cael ei chasglu amdanoch chi?

1.1 Gwybodaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni

(i) Datgelu gwybodaeth bersonol
Delir unrhyw wybodaeth bersonol a ddanfonir i’r Comisiynydd yn unol â disgwyliadau’r Ddeddf Diogelu Data  1998, ac fe’i defnyddir ar gyfer delio ag ymholiadau ac ystyried pryderon sy’n codi. Fel arfer, trinnir gwybodaeth a roddir i’r Comisiynydd yn gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei rhannu gyda phartïon eraill oni bai yr awdurdodir hynny gan adran 22 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

(ii) Pobl sy’n cysylltu â’r Comisiynydd
Mae’r Comisiynydd yn croesawu sylwadau a syniadau’r cyhoedd. Gellir cysylltu â’r Comisiynydd drwy glicio ar ‘Cysylltu’ ar waelod y dudalen.

Cyn i chi gysylltu â’r Comisiynydd, dylech werthfawrogi bod adran 22 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disgwyl i’r Comisiynydd drin gwybodaeth y mae’n ei chael wrth arfer ei swyddogaethau yn gyfrinachol. Ni fydd y fath wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall oni bai yr awdurdodir hynny gan adran 22. Fodd bynnag, dylech werthfawrogi y gall fod angen i’r Comisiynydd ddatgelu’r fath wybodaeth i eraill mewn amgylchiadau eithriadol, er os oes angen gwneud hynny ar gyfer unrhyw bwrpas cewch wybod am hyn o flaen llaw fel arfer.

Nid yw adran 22 yn effeithio o gwbl ar ddyletswyddau’r Comisiynydd o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 (gweler (i) uchod) na’r gyfraith ar gyfrinachedd. Am fwy o wybodaeth am adran 22, cysylltwch â’r Comisiynydd.
Efallai y bydd angen i’r Comisiynydd gysylltu â sefydliadau eraill, gan gynnwys contractwyr TG, er mwyn ateb cwestiynau a dderbynnir yn ymwneud ag ymarferoldeb y wefan hon. Fodd bynnag, ni fydd y Comisiynydd yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol wrth ddelio ag ymholiad, oni bai fod gan y Comisiynydd ganiatâd i wneud hynny.

(iii) Ymholiadau
Pan fo unigolyn yn cysylltu gyda’r Comisiynydd gydag ymholiad cyffredinol byddwn yn cadw cofnod electroneg o fanylion yr ymholiad hwnnw. Mae posib y bydd angen cadw gwybodaeth bersonol megis enw a chyfeiriad er mwyn ymateb i’r ymholiad. Byddwn yn cadw’r wybodaeth yn unol â’n Polisi Cadw a Gwaredu Gwybodaeth.

(iv) Cwynion
Pan fyddwn yn derbyn cwyn gan unigolyn byddwn yn cadw cofnod electroneg sy’n cynnwys manylion yr achwynydd. Mae hyn fel arfer yn cynnwys enw a chyfeiriad neu gyfeiriad e-bost yr achwynydd ac unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddarperir. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn prosesu’r gŵyn. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r sefydliad y cwynir amdano oni bai eich bod wedi cytuno i hynny.

Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol yn unol â’n Polisi Cadw a Gwaredu Gwybodaeth. Golyga hyn y bydd gwybodaeth yn ymwneud â chwyn yn cael ei chadw am gyfnod o dair blynedd wedi dyddiad cau’r gŵyn. Bydd manylion y gŵyn yn cael ei chadw mewn man diogel, a bydd mynediad at y wybodaeth yn cael ei gyfyngu i’r swyddogion hynny sydd angen mynediad yn unig.

 

1.2 Gwybodaeth sydd yn cael ei chasglu gennym

(i) Monitro gweithgarwch defnyddwyr
Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr y wefan hon er mwyn gwella’r cynnwys. Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google Inc. ('Google'). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis” a chod JavaScript i helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r safle. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar weinydd Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn llunio adroddiadau am weithgaredd y wefan i weithredwyr y wefan. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd yn ofynnol i wneud hynny’n gyfreithiol, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch os gwnewch hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i’r dibenion a nodwyd uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google a Thelerau Gwasanaeth Llawn Google am yr wybodaeth fanwl.

(ii) Cwcis
Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well a rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ni ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae Comisiynydd y Gymraeg yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, porwr a system weithredu. Ni chaiff y data’i ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol. Dyma’r cwcis ar ein gwefan:
 

Cwci ​ ​Enw Diben​
​GoogleAnalytics __utma
__utmb
__utmc
__utmz
​Caiff y cwcis hyn eu defnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, a ydyn nhw wedi ymweld â’r wefan o’r blaen a’r tudalennau y maen nhw’n ymweld â nhw.
   

 

Mae modd rheoli rywfaint ar gwcis drwy osodiadau eich porwr. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org.

 

2. Dilyn dolen i wefan arall


Mae gwefan y Comisiynydd yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill.
Dim ond i wefan y Comisiynydd y mae'r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylai unigolyn fod yn ymwybodol o hynny pan fydd yn symud i wefan arall, nid oes gan y Comisiynydd unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allai’r Comisiynydd fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu pan fyddwch yn ymweld â safleoedd eraill ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn, dylech ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy'n casglu gwybodaeth bersonol.

 

3. Defnyddwyr gwasanaethau – (gwybodaeth tanysgrifwyr e-bost)


Nid oes yn rhaid i’r cyhoedd gofrestru i ddefnyddio gwefan y Comisiynydd, ond bydd angen cofrestru rhai manylion i dderbyn unrhyw gylchlythyrau electronig yn y dyfodol gan y Comisiynydd.  Yr wybodaeth sydd yn orfodol ei chofrestru yw cyfeiriad e-bost. Mae'r wybodaeth hon yn cael ei storio'n ddiogel ar gronfa ddata’r Comisiynydd. Os nad oes gan aelod o’r cyhoedd ddiddordeb bellach mewn derbyn cylchlythyrau electronig y Comisiynydd, gellir dileu’r cyfrif trwy gysylltu â’r Comisiynydd.

 

4. Storio eich gwybodaeth bersonol a diogelwch


Gall y data sydd yn cael ei gasglu gennym gael ei drosglwyddo i fan tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”) neu ei storio mewn man o’r fath. Drwy roi eich gwybodaeth bersonol i ni rydych yn cytuno i ni drosglwyddo a storio eich gwybodaeth bersonol yn y ffordd hon.

Mae’r Comisiynydd wedi ymrwymo i sicrhau bod yr wybodaeth a dderbynnir yn ddiogel. Er mwyn atal unrhyw fynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, mae gan y Comisiynydd ddulliau addas i ddiogelu’r wybodaeth rydym yn ei derbyn drwy’r wefan hon. Er hynny, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y we yn gwbl ddiogel ac felly ni allwn warantu diogelwch gwybodaeth sydd yn cael ei throsglwyddo i’n gwefan; mae hynny ar eich risg chi.

 

5. Ceisiadau am wybodaeth

Mae gan unigolion hawl o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i ofyn am gopi o’r wybodaeth y mae’r Comisiynydd yn ei dal amdanynt (er enghraifft unrhyw ohebiaeth rydych chi wedi’i hanfon aton ni). Yr enw ar hyn yw ‘cais gwrthrych am wybodaeth’ o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Byddwn yn codi tâl o £10 am ddelio â chais gwrthrych am wybodaeth.
Mae Polisi’r Comisiynydd ar y Ddeddf Diogelu Data i’w gweld ar y wefan. Neu cysylltwch â’r Comisiynydd trwy glicio ar ‘Cysylltu’ ar waelod y dudalen.

Mae’r Comisiynydd am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfoes. Cewch ofyn inni gywiro neu ddileu gwybodaeth sydd yn eich barn chi’n anghywir.

 

6. Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae’r Comisiynydd yn awdurdod cyhoeddus at ddibenion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG). Eithrir gwybodaeth mae’r Comisiynydd yn ei chael wrth arfer ei swyddogaethau rhag ei datgelu o dan DRhG. Fodd bynnag, dylech ddeall y gall gwybodaeth arall gael ei datgelu os oes cais amdani o dan DRhG.

 

7. Ymwelwyr â’r wefan

Cynhelir gwefan y Comisiynydd er mwyn i ddefnyddwyr ei defnyddio ac edrych arni. Mae cael mynediad i wefan y Comisiynydd a’i defnyddio’n golygu bod defnyddiwr yn derbyn y telerau a’r amodau sydd ar gael isod.

 

8. Newidiadau i'r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, bydd y Comisiynydd yn diweddaru'r fersiwn ar y dudalen hon. Gall unigolyn ymweld â'r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn ymwybodol o'r wybodaeth a gesglir gan y Comisiynydd, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y bydd y Comisiynydd yn ei rhannu ag unrhyw un arall.

Fersiwn: 01 Gorffennaf 2014 
 

Termau ac Amodau Gwefan y Comisiynydd
 

Ymwelwyr â’r wefan


Cynhelir gwefan y Comisiynydd er mwyn i ddefnyddwyr ei defnyddio ac edrych arni. Mae cael mynediad i wefan y Comisiynydd a’i defnyddio’n golygu bod defnyddiwr yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Maent yn weithredol o'r dyddiad y bydd defnyddiwr yn defnyddio’r wefan am y tro cyntaf.

Mae’r defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio'r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn dull nad yw'n tresmasu ar hawliau trydydd parti, nac yn cyfyngu neu’n atal unrhyw drydydd parti rhag defnyddio a mwynhau'r wefan hon. Mae cyfyngu neu atal o'r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy'n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu ar, neu beri gofid neu drafferth i, unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu sarhaus neu ymyrryd â llif arferol y ddeialog o fewn y safle hwn.

Gwaherddir defnyddwyr rhag cyhoeddi neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, anweddus, sarhaus neu gywilyddus, neu unrhyw ddeunydd sy'n golygu neu sy'n annog ymddygiad yr ystyrir ei fod yn drosedd, sy’n debygol o achosi atebolrwydd sifil, neu sydd, fel arall, yn torri unrhyw gyfraith.

Bydd y Comisiynydd yn cydweithredu'n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi'r gyfraith neu orchymyn llys sy'n gofyn neu sy'n rhoi cyfarwyddyd i’r Comisiynydd ddatgelu enw unrhyw un sy'n cyhoeddi gwybodaeth neu ddeunydd o'r fath ar wefan y Comisiynydd.

 

Eiddo deallusol a © Hawlfraint Comisiynydd y Gymraeg 2014

Dylai unrhyw un sydd am gopïo neu ddefnyddio logo’r Comisiynydd sicrhau ei fod yn cael sêl bendith perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio logo’r Comisiynydd at y Comisiynydd. Mae’r wybodaeth berthnasol i’w chael ar waelod y dudalen.

Diogelir y deunydd a ddangosir ar y wefan hon o dan hawlfraint y Comisiynydd oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu'r deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled â’i fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.
Pan gaiff unrhyw eitemau Hawlfraint y Comisiynydd ar y wefan hon eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, mae'n rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.

Nid yw'r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Comisiynydd yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel deunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod i atgynhyrchu deunydd o'r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

 

Polisi preifatrwydd


Mae polisi preifatrwydd y Comisiynydd yn egluro sut y mae’r Comisiynydd yn diogelu a pharchu'r data a gesglir.
Rhoi dolenni i wefan Comisiynydd y Gymraeg

Dylai defnyddiwr gysylltu â’r Comisiynydd os yw’n dymuno rhoi dolenni uniongyrchol i dudalennau ar wefan y Comisiynydd drwy ddilyn y ddolen 'Cysylltu' ar waelod y dudalen.

Nid yw’r Comisiynydd yn gwrthwynebu i ddefnyddiwr gysylltu'n uniongyrchol â'r wybodaeth a ddangosir ar y wefan. Nid yw’r Comisiynydd yn caniatáu i dudalennau’r wefan gael eu llwytho i fframiau ar wefan defnyddiwr; mae'n rhaid i dudalennau’r Comisiynydd lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

 

Ymwadiad


Darperir gwefan y Comisiynydd a'r deunydd sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau (neu sy'n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti) 'fel ag y mae' heb unrhyw ddatganiad,  neu gynrychiolaeth neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath p'un a yw wedi’i mynegi neu ei hawgrymu, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben arbennig, peidio â thresmasu ar hawliau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.

Nid yw’r Comisiynydd yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, nac y caiff diffygion eu cywiro, nac y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd rhag firysau nac yn datgan swyddogaeth, cywirdeb, na dibynadwyedd llawn y deunyddiau.

Nid yw’r Comisiynydd yn atebol dros golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif, yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod canlyniadol neu anuniongyrchol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy'n deillio o ddefnyddio neu golli'r gallu i ddefnyddio, data neu elw sy'n deillio o ddefnyddio gwefan y Comisiynydd neu sy'n gysylltiedig â hynny.

Rheolir a dehonglir y telerau ac amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, fel y maent yn gymwys yng Nghymru. Bydd unrhyw anghydfod sy'n deillio o dan y telerau ac amodau hyn yn agored i awdurdod unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

 

Dolenni i wefannau allanol

Bydd cysylltiadau a gynhwysir yng ngwefan y Comisiynydd yn arwain at wefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth y Comisiynydd. Nid yw’r Comisiynydd yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig.

Ni ddylid ystyried y broses o restru a chysylltu gwefannau fel ardystiad o unrhyw fath ac nid yw’r Comisiynydd yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys. Ni all y Comisiynydd warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy'r amser ac nid oes gan y Comisiynydd unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

 

Diogelu rhag firysau


Bydd y Comisiynydd yn ymdrechu i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o'r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i ddefnyddiwr redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lwythir o'r we.

Ni all y Comisiynydd dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i ddata defnyddiwr neu ei system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra bydd defnyddiwr yn defnyddio deunydd a ddaw o'r wefan hon.

 

Newidiadau i’r telerau ac amodau

Gall y Comisiynydd adolygu a newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw edrych ar y telerau ac amodau yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi bod. Mae’r defnyddiwr yn derbyn unrhyw newid drwy barhau i ddefnyddio gwefan y Comisiynydd wedi i newid gael ei wneud.

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau