Anwybyddu Gorchmynion y Rhuban
Neidio i'r prif gynnwys

Hawl sefydliad i apelio

 
Sefydlwyd Tribiwnlys y Gymraeg (y Tribiwnlys) gan Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 i ddelio ag apelau a cheisiadau am adolygiad o rai o benderfyniadau Comisiynydd y Gymraeg.
 
Gall sefydliad apelio i’r Tribiwnlys os yw’n anfodlon â dyfarniad y Comisiynydd fod y sefydliad wedi methu a chydymffurfio â safon, wedi i’r Comisiynydd gynnal ymchwiliad i fethiant. Gall sefydliad hefyd apelio yn erbyn unrhyw gamau gorfodi a osodir gan y Comisiynydd arno, ar y sail eu bod yn afresymol neu’n anghymesur.
 
Cyflwyno apêl
Fel arfer, rhaid i sefydliad gyflwyno apêl i’r Tribiwnlys cyn pen 28 diwrnod o gyhoeddi dyfarniad y Comisiynydd a chyflwyno hysbysiad penderfynu i’r sefydliad. Gall y Tribiwnlys naill ai  
 
  • gadarnhau neu ddiddymu dyfarniad y Comisiynydd, neu 
  • gadarnhau, amrywio neu ddiddymu’r camau gorfodi. 

 

Uchel Lys
Os yw’r sefydliad neu’r Comisiynydd o’r farn fod y Tribiwnlys wedi gwneud camgymeriad ar bwynt cyfreithiol, gall apelio i’r Uchel Lys. Gall yr Uchel Lys naill ai gadarnhau penderfyniad y Tribiwnlys neu osod ei benderfyniad o’r neilltu. Os bydd yn gosod penderfyniad y Tribiwnlys o’r neilltu, rhaid iddo naill ai anfon yr achos yn ôl i’r Tribiwnlys i’w ailystyried neu ail-wneud y penderfyniad.
 

 Dolenni

 

Trwy barhau i ddefnyddio’r wefan, rydych yn cytuno i ni osod nifer fechan o gwcis. Polisi cwcis

Cau